Bioloģiskā lauksaimniecība

Bioloģiskās lauksaimniecības noteikumi, politika, sertifikācija, kā arī atbalsts šim lauksaimniecības veidam un bioloģiskās lauksaimniecības kritēriji.

Starptautiska sadarbība un nolīgumi

Ar lauksaimniecību un lauku attīstību saistīta ES sadarbība ar ārpussavienības valstīm un reģionālām un starptautiskām organizācijām.

Gados jauni lauksaimnieki

Eiropas Savienības atbalsts jauniešiem, kas vēlas sākt nodarboties ar lauksaimniecību.

Fakti un skaitļi

Dati un fakti par dažādiem tematiem, tādiem kā tirgi, tirdzniecība, lauku saimniecību struktūras, lauku apvidi un KLP rezultāti.

Rīcība koronavīrusa apkarošanai

ES reakcija uz koronavīrusa uzliesmojumu atbalsta lauksaimniekus un lauku apvidus un nodrošina efektīvu pārtikas piegādes ķēdi.

The Food for Europe podcast

The Food for Europe podcast is a European podcast series on food and farming, featuring interviews with key players in European agricultural policy.