Luomuviljelyn tavoitteet

Luonnonmukainen viljely on maanviljelytekniikka, jonka tarkoitus on tuottaa elintarvikkeita luonnollisista aineista luonnollisin menetelmin. Luomuviljelyn ympäristövaikutukset ovatkin yleensä vähäiset, sillä siinä kannustetaan

 • energian ja luonnonvarojen vastuulliseen käyttöön
 • luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen
 • alueellisen ekologisen tasapainon säilyttämiseen
 • maan hedelmällisyyden parantamiseen
 • veden laadun turvaamiseen.

Lisäksi luonnonmukaista viljelyä koskevat säännöt ohjaavat maanviljelijöitä huolehtimaan eläinten hyvinvoinnista ja niiden erityisten käyttäytymistarpeiden täyttymisestä.

Luomuviljelyä koskevat EU:n asetukset on laadittu siten, että ne muodostavat selkeät raamit luonnonmukaisten elintarvikkeiden tuotannolle kaikkialla EU:ssa. Näin pyritään varmistamaan, että kuluttajat voivat luottaa siihen, että luonnonmukaisina mainostetut tuotteet todella ovat luomutuotteita, ja että markkinat ovat oikeudenmukaiset tuottajien, jakelijoiden ja markkinoijien kannalta.

Luomuviljelyn luotettavuuden parantaminen

Luonnonmukaisista viljelymenetelmistä ei ole viljelijöille hyötyä, jos kuluttajat eivät voi luottaa siihen, että luomutuotantoa koskevia sääntöjä noudatetaan. Siksi EU:lla on tiukka sääntöjen ja täytäntöönpanon valvontajärjestelmä, jonka avulla varmistetaan, että luomutuotantoa koskevia sääntöjä ja määräyksiä noudatetaan asianmukaisesti. Luomuviljelyn tuotantoketju on laaja, ja siihen kuuluu myös elintarvikkeiden jalostus, jakelu ja vähittäiskauppa, joten niitäkin valvotaan.

 • Kukin EU-maa nimittää omat tarkastuslaitoksensa, jotka vastaavat luomuelintarvikeketjun toimijoiden tarkastamisesta. Luomutuotteiden tuottajien, jakelijoiden ja markkinoijien on ilmoittauduttava oman tarkastuslaitoksensa rekisteriin ennen kuin ne saavat markkinoida elintarvikkeitaan luonnonmukaisesti tuotettuina.
 • Kun niille on tehty tarvittavat tarkastukset, ne saavat sertifikaatin vahvistukseksi siitä, että niiden tuotteet täyttävät luonnonmukaisen tuotannon standardit.
 • Vähintään kerran vuodessa kaikki toimijat tarkastetaan sen varmistamiseksi, että ne noudattavat edelleen sääntöjä.
 • Tarkastusmenettelyt koskevat myös luomutuotettuja tuontielintarvikkeita, jotta voidaan varmistua siitä, että niidenkin tuotannossa ja kuljetuksessa on noudatettu luomutuotantoa koskevia periaatteita.

Luomutunnuksen ansiosta EU:ssa tuotettujen ja myytävien luomutuotteiden ulkoasu on yhdenmukainen, jolloin eurooppalaisten kuluttajien on helpompi tunnistaa luomutuotteet ja viljelijöiden kaupata niitä kaikissa EU-maissa.

Luomutunnusta saa käyttää ainoastaan sellaisissa tuotteissa, jotka ovat saaneet valtuutetulta tarkastuslaitokselta luonnonmukaisuussertifioinnin. Sen saadakseen niiden on täytettävä tiukat tuotantoa, kuljetusta ja varastointia koskevat ehdot.

EU organic logo

Luomuviljely vuoden 2022 jälkeen

Luomuviljely on EU:ssa nopeasti kasvava osa maataloutta, sillä kuluttajat ovat entistä kiinnostuneempia luonnonmukaisista tuotteista. Nopea kasvu on tuonut mukanaan myös haasteita. EU vastaa niihin uudella lainsäädännöllä, jonka myötä luomualalle saadaan tehokas oikeudellinen kehys. Valmisteilla olevan sekundaarilainsäädännön monimutkaisuuden ja merkityksellisyyden vuoksi sen voimaantuloa on lykätty vuodella eli tammikuun 1. päivästä 2021 tammikuun 1. päivään 2022. Lykkäystä pyysivät alun perin EU-maat, Euroopan parlamentti, EU:n ulkopuoliset maat ja muut sidosryhmät.

Uuden luomulainsäädännön myötä tehdään muun muassa seuraavat muutokset:

 • valvontajärjestelmää vahvistetaan, mikä lisää kuluttajien luottamusta EU:n luomujärjestelmään
 • otetaan käyttöön tuottajia koskevia uusia sääntöjä, joiden ansiosta pienviljelijöiden on helpompi siirtyä luonnonmukaiseen tuotantoon
 • otetaan käyttöön luomutuotteiden tuontia koskevia uusia sääntöjä, joilla varmistetaan, että kaikki EU:ssa myytävät luomutuotteet täyttävät samat vaatimukset
 • lisätään sellaisten tuotteiden valikoimaa, joita voidaan markkinoida luonnonmukaisina.

Uuden luomulainsäädännön tukena on luonnonmukaista tuotantoa EU:ssa koskeva toimintasuunnitelma, jonka Euroopan komissio julkaisi maaliskuussa 2021.

Lisätietoa

Luomutuotannon tulevaisuus

Lainsäädäntö

EU:lla on useita sääntöjä ja asetuksia, joilla säännellään luomutuotteiden tuotantoa, jakelua ja markkinointia EU:ssa. Jotkin asetukset koskevat vain tiettyjä tuotteita.

EU pyrkii parantamaan lainsäädäntöään sidosryhmiä ja suurta yleisöä kuulemalla. Näin toimitaan myös luomualan tapauksessa.

Lisätietoa

Luomutuotteita koskeva lainsäädäntö

Kuuleminen ja asiantuntija-apu

Ajankohtaista

Asiakirjat

LataaPDF - 828.4 KB
LataaPDF - 1.1 MB
LataaPDF - 57.4 KB
LataaPDF - 489.7 KB