Mahepõllumajanduse eesmärgid

Mahepõllumajandus on põllumajanduslik meetod, mille eesmärk on toota toitu, kasutades looduslikke aineid ja protsesse. See tähendab, et mahepõllumajanduse keskkonnamõju on pigem piiratud, sest see soodustab:

 • energia ja loodusvarade vastutustundlikku kasutamist;
 • elurikkuse säilimist;
 • piirkondliku ökoloogilise tasakaalu säilimist;
 • mulla viljakuse suurenemist;
 • vee kvaliteedi säilimist.

Lisaks tähendavad mahepõllumajanduse normid, et loomade heaolu standardid on rangemad ja põllumajandustootjad peavad rahuldama loomade spetsiifilised käitumuslikud vajadused.

Euroopa Liidu mahepõllumajandust käsitlevad määrused on koostatud nii, et need annaksid selge struktuuri mahetoodete toomiseks kõikjal ELis. Eesmärk on rahuldada tarbijate vajadus usaldusväärsete mahetoodete järele, tagades samal ajal tootjatele, tarnijatele ja turustajatele õiglase kauplemiskoha.

Usalduse tekitamine mahepõllumajanduse vastu

Selleks et põllumajandustootjad saaksid mahepõllumajandusmeetoditest kasu, peavad tarbijad olema kindlad, et järgitakse mahepõllumajandusliku tootmise norme. Seepärast kehtib ELis allpool kirjeldatud range kontrolli- ja jõustamissüsteem, millega tagatakse mahepõllumajandusnormide ja määruste nõuetekohane järgimine. Kuna mahepõllumajandus on osa suuremast tarneahelast, mis hõlmab toiduainete töötlemist, tarnimist ja jaemüügisektoreid, tehakse kontrolle ka nende üle.

 • Iga ELi liikmesriik määrab kontrollorganid ja kontrolliasutused, kes kontrollivad mahetoodete tarneahelasse kuuluvaid ettevõtjaid. Enne kui tootjad, tarnijad ja turustajad tohivad müüa tooteid mahetoodetena, peavad nad registreerima end kohalikus kontrollorganis.
 • Kui neid on uuritud ja kontrollitud, antakse neile sertifikaat, et kinnitada nende toodete vastavust mahepõllumajanduse standarditele.
 • Kõiki ettevõtjaid kontrollitakse vähemalt kord aastas, et tagada nendepoolne jätkuv normide järgimine.
 • Kontrollitakse ka imporditud mahetoitu, kindlustamaks, et ka see on toodetud ja kohale toimetatud kooskõlas mahepõllumajanduse põhimõtetega.

Mahepõllumajanduse logo annab ELis toodetavatele ja müüdavatele mahetoodetele ühtse visuaalse identiteedi. See lihtsustab ELis asuvatel tarbijatel mahetoodete leidmist ja aitab põllumajandustootjatel turustada neid kõigis ELi riikides.

Mahepõllumajanduse logo tohib kasutada ainult toodetel, mille volitatud kontrolliasutus või kontrollorgan on mahetootena sertifitseerinud. See tähendab, et nad vastavad rangetele tootmis-, veo- ja ladustamistingimustele.

EU organic logo

Mahepõllumajandus pärast aastat 2022

Mahepõllumajandus on ELi põllumajanduse kiiresti arenev osa. See tuleneb otseselt tarbijate suuremast huvist mahetoodete vastu. Selleks et reageerida kiirest kasvust tulenevatele raskustele ja anda tööstusele tõhus õigusraamistik, võttis EL vastu uue õigusakti. Ettevalmistamisel olevate teiseste õigusaktide keerukuse ja olulisuse tõttu on komisjon teinud ettepaneku lükata nende jõustumine ühe aasta võrra 1. jaanuarilt 2021 edasi 1. jaanuarile 2022. Edasilükkamist taotlesid algselt ELi riigid, Euroopa Parlament, ELi mittekuuluvad riigid ja muud sidusrühmad.

Uute mahepõllumajandust käsitlevate õigusaktide alusel tehtavad muudatused on näiteks järgmised:

 • kontrollisüsteemi tugevdamine, aidates veelgi suurendada tarbijate usaldust ELi mahepõllumajandussüsteemi vastu;
 • uued õigusnormid tootjate jaoks, mis lihtsustavad väikeste põllumajandustootjate üleminekut mahepõllumajanduslikule tootmisele;
 • uued õigusnormid imporditud mahetoodete kohta, et tagada kõigi ELis müüdavate mahetoodete samaväärne kvaliteet;
 • suurem hulk tooteid, mida võib turustada mahetoodetena.

Lisateave

Mahepõllumajanduse tulevik

Õigusaktid

EL kehtestab mitmesuguseid õigusnorme ja määrusi, mis reguleerivad mahetoodete tootmist, tarnimist ja turustamist ELis. Spetsiifilised määrused käsitlevad spetsiifilisi tooteid.

EL konsulteerib sidusrühmade ja üldsusega, et parandada oma õigusaktide kvaliteeti. Selline koostöö toimub ka mahepõllumajandussektoris.

Lisateave

Mahepõllumajandussektori õigusaktid

Koostöö ja eksperdiarvamused

Viimati lisatud

Dokumendid

Laadi allaPDF - 849.4 KB
Laadi allaPDF - 1.1 MB
Laadi allaPDF - 57.9 KB
Laadi allaPDF - 489.7 KB