Proizvodi, ki jih urejajo predpisi EU o ekološki pridelavi

Predpisi Evropske unije o ekološkem kmetovanju zajemajo kmetijske proizvode, vključno z akvakulturo in kvasom. Obsegajo vse faze proizvodnega procesa, od semen do končne predelane hrane. Obstajajo torej posebne določbe, ki zajemajo vrsto različnih proizvodov, kot so:

 • semena in razmnoževalni material, kot so potaknjenci, korenike itd., iz katerih se gojijo rastline ali pridelki
 • živi proizvodi ali proizvodi, ki ne potrebujejo nadaljnje predelave
 • krma
 • proizvodi z več sestavinami ali predelani kmetijski proizvodi za prehranske namene

Predpisi EU o ekološki pridelavi izključujejo proizvode iz ribolova in lova divjih živali, vključujejo pa nabiranje divjih rastlin ob spoštovanju določenih pogojev glede naravnih habitatov. Za vino in akvakulturo veljajo posebni predpisi.

Predpisi na področju ekološke pridelave

Ekološka pridelava pomeni spoštovanje predpisov o ekološkem kmetovanju. Ti so namenjeni spodbujanju varstva okolja, ohranjanju biotske raznovrstnosti Evrope in krepitvi zaupanja potrošnikov v ekološke proizvode. Urejajo vsa področja ekološke pridelave in temeljijo na različnih ključnih načelih, kot so:

 • prepoved uporabe GSO
 • prepoved uporabe ionizirajočega sevanja
 • omejevanje uporabe umetnih gnojil, herbicidov in pesticidov
 • prepoved uporabe hormonov in omejitev uporabe antibiotikov izključno na primere, ko je to potrebno za zdravje živali

To pomeni, da morajo ekološki proizvajalci sprejeti različne pristope za ohranjanje rodovitnosti tal ter zdravja živali in rastlin. Med njimi so:

 • kolobarjenje
 • gojenje rastlin, ki vežejo dušik, in drugih podorin za obnovitev rodovitnosti tal
 • prepoved uporabe mineralnih dušikovih gnojil
 • izbor odpornih sort in pasem ter tehnik, ki spodbujajo naravno zatiranje škodljivcev, da bi zmanjšali vpliv plevela in škodljivcev
 • spodbujanje naravne imunološke obrambe živali
 • preprečevanje čezmerne gostote naseljenosti za ohranitev zdravja živali

Predpisi v živinoreji

Živinorejci morajo prav tako izpolnjevati posebne pogoje, če želijo svoje proizvode tržiti kot ekološke. Predpisi v tem sektorju vključujejo spoštovanje dobrobiti živali in krmljenje živali glede na njihove prehranske potrebe ter so namenjeni zaščiti zdravja živali in okolja. Hkrati gradijo zaupanje javnosti, saj zagotavljajo, da so ekološko gojene živali ločene od neekološko gojenih živali. Primeri predpisov, ki jih morajo spoštovati živinorejci:

Spoštovanje ekoloških načel

 • Živali, ki niso bile ekološko vzrejene, ne smejo biti pripeljane na gospodarstva, razen za razplod, pri čemer pa je treba upoštevati posebna pravila.
 • Kmetje morajo svoje živali krmiti s krmo, ki je v celoti ekološka, da bi lahko svoje proizvode tržili kot ekološke.
 • Krma se pridobiva predvsem na kmetiji, kjer bivajo živali, ali na kmetijah iste regije.
 • Kloniranje živali in/ali prenos zarodkov je strogo prepovedano.
 • Pospeševalci rasti in sintetične aminokisline so prepovedani.
 • Sesalci, ki še sesajo, se krmijo z naravnim, po možnosti materinim mlekom.
 • Uporabljajo se naravne metode razmnoževanja, vendar je dovoljena tudi umetna osemenitev.
 • Uporabljajo se le tiste neekološke surovine za krmo rastlinskega izvora, snovi za krmo živalskega in rudninskega izvora, dodatki za krmo, nekateri proizvodi, ki se uporabljajo v prehrani živali, in predelovalni pripomočki, ki so bili odobreni za uporabo v ekološki pridelavi.

Dobro počutje živali

 • Osebje, ki skrbi za živali, mora imeti potrebno osnovno znanje in mora biti ustrezno usposobljeno glede zdravstvenih potreb in dobrobiti živali.
 • Posebej je treba paziti na bivalne razmere, vzrejno prakso in gostoto živali.
 • Število rejnih živali mora biti omejeno, da ne prihaja do prekomerne popasenosti, erozije ali onesnaženja, ki bi ga povzročile živali ali do katerega bi prišlo zaradi trosenja gnojevke.
 • Živali bi morale, kadar je le mogoče, imeti dostop do zunanjih površin oziroma površin za pašo.
 • Privezovanje ali osamitev rejnih živali je prepovedano razen za posamezne živali za omejeno časovno obdobje in izključno zaradi dobrobiti , varnosti ali veterinarskih razlogov.
 • Hormoni ali podobne snovi niso dovoljeni, razen za veterinarsko terapevtsko zdravljenje posamezne živali.
 • Po potrebi in pod strogimi pogoji se lahko uporabljajo alopatska zdravila za uporabo v veterinarski medicini, vključno z antibiotiki. Vendar so dovoljena le, če je uporaba fitoterapevtskih, homeopatskih in drugih proizvodov neprimerna.
 • Uporaba imunoloških zdravil za uporabo v veterinarski medicini je dovoljena.

Predpisi za prehransko verigo

Predpisi zajemajo vse faze proizvodnje, priprave in distribucije (od primarne proizvodnje do skladiščenja, predelave, prevoza, distribucije in dobave končnemu potrošniku). Vsi ekološki proizvodi v EU morajo torej upoštevati stroge predpise, in sicer v celotni prehranski verigi (od vil do vilic).

Posebne določbe za predelavo ekološke hrane in krme vključujejo:

 • ločevanje predelanih ekoloških proizvodov od neekoloških v času in prostoru
 • minimalna vsebnost ekoloških sestavin kmetijskega izvora 95 % in strogi pogoji za preostalih 5 %
 • jasna pravila o označevanju in o tem, kateri proizvodi lahko uporabljajo ekološki logotip in kateri ne
 • posebne omejitve za snovi, ki jih je mogoče dodati živilom in krmi, ter omejen seznam odobrenih aditivov in pomožnih tehnoloških sredstev, ki se uporabljajo pri ekološki pridelavi.

Dovoljene snovi v ekološki pridelavi

Eden od ciljev ekološke pridelave je zmanjšati uporabo zunanjih vložkov. Vsako snov, ki se uporablja v ekološkem kmetijstvu za boj proti škodljivcem ali boleznim rastlin, mora predhodno odobriti Evropska komisija.

Poleg tega veljajo posebna načela za odobritev zunanjih vložkov, kot so gnojila, pesticidi in aditivi za živila, tako da se lahko v ekološki pridelavi uporabljajo samo snovi in spojine, ki so bile odobrene s posebnimi predpisi.

Praktično morajo biti predelana živila proizvedena izključno iz sestavin kmetijskega izvora (lahko pa se dodata voda in kuhinjska sol). Predelana živila lahko vsebujejo tudi:

 • pripravke iz mikroorganizmov in encimov, elemente v sledeh mineralov, dodatke, pripomočke za predelavo in arome, vitamine, aminokisline in druga mikrohranila, ki se živilom dodajo za posebne prehranske namene: lahko se uporabljajo le, če so v skladu z ekološkimi predpisi.
 • snovi in tehnik, ki bi povrnile lastnosti, izgubljene med predelavo ali skladiščenjem, popravile posledice malomarnosti pri predelavi teh proizvodov ali bi lahko bile zavajajoče glede prave narave proizvoda, ni dovoljeno uporabljati.
 • neekološke sestavine kmetijskega izvora se lahko uporabijo le, če so dovoljene v skladu s prilogami k zakonodaji ali če jih začasno odobri država EU.

Predvsem pa mora biti vsaka snov, ki naj bi se uporabila v ekološkem kmetijstvu, v skladu s horizontalnimi pravili EU, nato pa jo mora Evropska komisija temeljito oceniti in odobriti za uporabo v ekološkem kmetijstvu.

Predpisi za vino, akvakulturo in hidroponiko

Vino

Veljajo posebna pravila za ekološko pridelavo vina, vključno s tehnično opredelitvijo ekološkega vina, ki je skladna z ekološkimi cilji in načeli.

Ekološko vino mora biti proizvedeno iz ekološkega grozdja in kvasa, poleg tega pa obstaja še vrsta drugih omejitev, denimo:

 • prepoved uporabe sorbinske kisline in razžveplanja
 • vsebnost sulfitov v ekološkem vinu mora biti nižja od konvencionalnih ekvivalentov (odvisno od vsebnosti ostanka sladkorja)

Akvakultura

Obstajajo tudi posebni predpisi za sektor ekološke akvakulture. Ti sledijo enakim splošnim načelom kot predpisi za vse druge ekološke proizvode, vendar so bili prilagojeni potrebam sektorja. Glavne značilnosti predpisov na področju akvakulture:

 • stroga največja gostota živali
 • zahteve glede kakovosti vode
 • predpisi o spoštovanju biotske raznovrstnosti in prepoved uporabe induciranih drstišč s pomočjo umetnih hormonov
 • čim manj ravnanja z živalmi v izogib stresu in poškodbam
 • uporaba ekološke krme, ki se dopolni z ribjo krmo, pridobljeno iz trajnostnega ribištva
 • za školjke in alge veljajo posebne določbe

Hidroponika in akvaponika

Predpisi EU prepovedujejo, da bi rastline hidroponske pridelave dajali na trg kot ekološke. To je zato, ker je ekološka pridelava mogoča le, če rastline naravno zrastejo v tleh. Enako velja za rastline, ki jih gojijo v sistemu akvaponike.

Ribe, gojene v sistemu akvaponike, pa se lahko prodajajo kot ekološke, pod pogojem, da se upošteva ustrezna zakonodaja za ekološko akvakulturo.

Zbirka podatkov o ekoloških semenih

Vse rastline ali poljščine, ki se tržijo kot ekološke, je treba gojiti iz rastlinskega razmnoževalnega materiala (semena, korenike itd.), ki mora prav tako izpolnjevati ekološke standarde.

Vendar kmetje včasih težko najdejo ustrezne vire teh semen. Zato države EU vzdržujejo „baze ekoloških semen“, da bi bolje povezale kmete z dobavitelji.

Najnovejše