EU:n luomusääntöjen piiriin kuuluvat tuotteet

Euroopan unionin luomuviljelyä koskevat säännöt koskevat maataloustuotteita, vesiviljely ja hiiva mukaan lukien. Ne kattavat kaikki tuotantoprosessin vaiheet siemenistä lopullisiin jalostettuihin elintarvikkeisiin. Tämä tarkoittaa, että voimassa on erityisiä säännöksiä, joiden piiriin kuuluu monia eri tuotteita, muun muassa

 • siemenet ja lisäysaineisto, kuten pistokkaat ja juurakot, joista (viljely)kasveja kasvatetaan
 • elävät tuotteet tai tuotteet, jotka eivät tarvitse jatkojalostusta
 • rehut
 • monia ainesosia sisältävät tuotteet tai elintarvikekäyttöön tarkoitetut jalostetut maataloustuotteet.

Luomutuotantoa koskevat EU:n asetukset eivät kata kalastuksesta tai villieläinten metsästyksestä peräisin olevia tuotteita. Ne kattavat kuitenkin luonnonvaraisten kasvien sadon, kun tietyt luonnollisen elinympäristön edellytykset täyttyvät. Vesiviljelyä ja viinintuotantoa säädellään erityisillä säännöksillä.

Luomutuotannon säännöt

Luomutuotanto merkitsee luonnonmukaisen viljelyn sääntöjen noudattamista. Näiden sääntöjen tarkoituksena on edistää ympäristönsuojelua, säilyttää Euroopan biologinen monimuotoisuus ja lisätä kuluttajien luottamusta luomutuotteisiin. Niillä säännellään kaikkia luomutuotannon osa-alueita, ja ne perustuvat muun muassa seuraaviin keskeisiin periaatteisiin:

 • muuntogeenisten organismien käytön kieltäminen
 • ionisoivan säteilyn käytön kieltäminen
 • keinolannoitteiden sekä kasvi- ja tuholaismyrkkyjen käytön rajoittaminen
 • hormonien käytön kieltäminen ja antibioottien käytön rajoittaminen eläinten terveyden kannalta välttämättömiin tilanteisiin.

Tämä tarkoittaa, että luomutuottajien on omaksuttava erilaisia toimintatapoja maaperän hedelmällisyyden sekä eläinten ja kasvien terveyden säilyttämiseksi. Näitä ovat muun muassa

 • vuoroviljely
 • typensitojakasvien ja muun viherlannoituskasvuston viljeleminen maan viljavuuden palauttamiseksi
 • mineraalityppilannoitteiden käytön kieltäminen
 • rikkakasvien ja tuholaisten vaikutusten vähentämiseksi luomuviljelijät valitsevat kestäviä lajikkeita ja rotuja ja tekniikoita, jotka edistävät luonnollista tuholaistorjuntaa
 • eläinten luonnollisen immuunijärjestelmän edistäminen
 • eläinten terveyden säilyttäminen välttämällä liian suurten eläinmäärien pitämistä.

Kotieläintuotannon säännöt

Myös kotieläintuottajien on täytettävä erityisedellytyksiä, jos he haluavat markkinoida tuotteitaan luonnonmukaisina. Näihin sääntöihin kuuluu eläinten hyvinvoinnin huomioon ottaminen ja eläinten ruokkiminen niiden ravitsemustarpeiden mukaisesti, ja niiden tarkoituksena on suojella eläinten terveyttä ja ympäristöä. Säännöillä autetaan myös lisäämään yleistä luottamusta, sillä niillä varmistetaan, että luonnonmukaisesti kasvatetut eläimet pidetään erillään muista kuin luonnonmukaisesti kasvatetuista eläimistä. Esimerkkejä kotieläintuottajiin sovellettavista säännöistä:

Luomutuotantoa koskevien periaatteiden noudattaminen

 • Muita kuin luonnonmukaisesti kasvatettuja eläimiä saa tuoda tiloille vain jalostustarkoituksiin, ja silloinkin on noudatettava erityisiä sääntöjä.
 • Viljelijöiden on ruokittava eläimensä täysin luonnonmukaisella rehulla, jotta he voivat markkinoida tuotteitaan luonnonmukaisina.
 • Rehun olisi oltava peräisin ensisijaisesti tilalta, jolla eläimiä pidetään, tai samalla alueella sijaitsevilta tiloilta.
 • Eläinten kloonaus ja alkioiden siirto on ehdottomasti kielletty.
 • Kasvunedistäjät ja synteettiset aminohapot ovat kiellettyjä.
 • Vieroittamattomia nisäkkäitä on ruokittava luonnollisella, mielellään emän maidolla.
 • On käytettävä luonnollisia lisääntymismenetelmiä. Keinosiemennys on kuitenkin sallittua.
 • Muita kuin luonnonmukaisia kasviperäisiä rehuaineita, eläin- ja kivennäisperäisiä rehuaineita, rehun lisäaineita, eräitä eläinten ruokinnassa käytettyjä tuotteita ja valmistuksen apuaineita voidaan käyttää vain, jos niiden käyttö luomutuotannossa on sallittu erikseen.

Eläinten hyvinvointi

 • Eläinten hoitajilla on oltava eläinten terveyttä ja hyvinvointitarpeita koskevat riittävät perustiedot ja -taidot.
 • Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä eläinsuojiin, kotieläintuotannon käytäntöihin ja eläintiheyteen.
 • Kotieläinten lukumäärän on oltava rajattu ylilaiduntamisen, eroosion ja eläinten tai lannan levittämisen aiheuttaman saastumisen minimoimiseksi.
 • Eläimillä olisi oltava aina kuin se on mahdollista pääsy ulkoilmaan tai laitumille.
 • Kotieläinten pitäminen kytkettynä tai eristyksissä on kiellettyä. Yksittäistä eläintä voidaan kuitenkin pitää kytkettynä tai eristyksissä rajoitetun ajan yksinomaan turvallisuuteen, hyvinvointiin tai eläinlääkintään liittyvistä syistä.
 • Hormonit tai vastaavat aineet ovat kiellettyjä, paitsi yksittäisen eläimen eläinlääkinnällisenä hoitomuotona.
 • Jos eläimet ovat sairaita, kemiallisesti syntetisoituja eläinlääkkeitä, myös antibiootteja, voidaan käyttää tarvittaessa ja tiukoin edellytyksin. Tämä on sallittua vain, jos fytoterapeuttisten, homeopaattisten ja muiden tuotteiden käyttö ei tule kyseeseen.
 • Immunologisten eläinlääkkeiden käyttö on sallittua.

Elintarvikeketjua koskevat säännöt

Säännöt kattavat kaikki tuotannon, valmistuksen ja jakelun vaiheet (alkutuotannon, varastoinnin, jalostuksen, kuljetuksen, jakelun ja toimituksen lopulliselle kuluttajalle). Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkiin EU:n luomutuotteisiin sovelletaan tiukkoja sääntöjä maatilalta lautaselle asti.

Luonnonmukaisia elintarvikkeita ja rehuja koskevia erityissäännöksiä ovat muun muassa seuraavat:

 • luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden pitäminen ajallisesti tai paikallisesti erillään muista kuin luonnonmukaisesti tuotetuista elintarvikkeista
 • luomutuotteissa maatalousperäisten ainesosien luomupitoisuuden on oltava vähintään 95 prosenttia, ja tiukkoja ehtoja sovelletaan myös jäljelle jäävään viiteen prosenttiin
 • selkeät säännöt merkinnöistä ja siitä, mihin tuotteisiin voidaan tai ei voida käyttää luomutunnusta
 • erityiset rajat aineille, joita voidaan lisätä elintarvikkeisiin ja rehuihin, ja rajoitettu luettelo luomutuotannossa käytettävistä hyväksytyistä lisä- ja apuaineista.

Luomutuotannossa sallitut aineet

Yksi luomutuotannon tavoitteista on vähentää ulkoisten tuotantopanosten käyttöä. Kaikkiin luonnonmukaisessa maataloudessa tuholaisten tai kasvitautien torjuntaan käytettyihin aineisiin vaaditaan Euroopan komission ennakkohyväksyntä.

Lisäksi ulkoisten tuotantopanosten, kuten lannoitteiden, tuholaismyrkkyjen ja elintarvikelisäaineiden, hyväksyntää ohjaavat erityiset periaatteet. Niiden mukaan luomutuotannossa voidaan käyttää vain erityislainsäädännössä hyväksyttyjä aineita ja yhdisteitä.

Jalostetut elintarvikkeet on tuotettava pääasiassa maatalousperäisistä ainesosista (lisättyä vettä ja keittosuolaa ei oteta huomioon). Seuraavat seikat on kuitenkin syytä ottaa huomioon:

 • Ne voivat sisältää mikro-organismi- ja entsyymivalmisteita, kivennäisaineperäisiä hivenainejäämiä, lisäaineita, valmistuksen apuaineita ja aromiaineita, vitamiineja. Lisäksi voidaan käyttää aminohappoja ja muita mikroravintoaineita, joita lisätään elintarvikkeisiin erityisiin ravitsemuksellisiin tarkoituksiin, mutta ainoastaan, jos ne ovat sallittuja luomutuotannon säännöissä.
 • Sellaisten aineiden ja tekniikoiden käyttö, joilla jalostuksessa tai varastoinnissa menetetyt ominaisuudet palautetaan tai tuotteiden huolimatonta käsittelyä korjataan tai annetaan muutoin harhaanjohtava käsitys tuotteiden todellisesta laadusta, on kiellettyä.
 • Muita kuin luonnonmukaisia maatalousperäisiä ainesosia saa käyttää vain, jos niiden käyttö sallitaan säädösten liitteissä tai jos asianomainen EU-maa on tilapäisesti antanut siihen luvan.

Kaikkien luonnonmukaisessa maataloudessa käytettävien aineiden on ennen kaikkea oltava horisontaalisten EU:n sääntöjen mukaisia, minkä jälkeen Euroopan komission on arvioitava perusteellisesti niiden käyttöä luomutuotannossa ja hyväksyttävä se.

Viiniä, vesiviljelyä ja ravinneliuosviljelyä koskevat säännöt

Viini

Luonnonmukaista viininvalmistusta varten on erityissäännöt, joihin sisältyy muun muassa luomuviiniä koskeva tekninen määritelmä, joka on yhdenmukainen luomutuotantoa koskevien tavoitteiden ja periaatteiden kanssa.

Luomuviini on valmistettava luonnonmukaisista viinirypäleistä ja hiivasta, minkä lisäksi sovelletaan useita muita rajoituksia, joita ovat muun muassa

 • sorbiinihapon käytön ja rikinpoiston kieltäminen
 • sulfiittien määrän on oltava alhaisempi kuin vastaavissa tavanomaisissa viineissä (jäännössokeripitoisuudesta riippuen).

Vesiviljely

Myös luonnonmukaiseen vesiviljelyyn sovelletaan erityissääntöjä. Ne noudattavat samoja yleisiä periaatteita kuin muissa luomutuotteita koskevissa asetuksissa, mutta niitä on mukautettu kyseisen alan tarpeisiin. Vesiviljelyä koskevan sääntelyn keskeisiä piirteitä ovat muun muassa:

 • eläinten enimmäistiheyden tiukka määrittely
 • veden laatua koskevat vaatimukset
 • säännöt, joissa määritellään, että biologista monimuotoisuutta on kunnioitettava, ja jotka kieltävät kutemisen käynnistäminen keinotekoisten hormonien avulla
 • käsittelyn vähentäminen minimiin stressin ja fyysisten vaurioiden välttämiseksi
 • sääntö, jonka mukaan luonnonmukaisen rehun käyttöä olisi täydennettävä kestävästi hoidetusta kalastuksesta saadulla kalanrehulla
 • simpukoiden ja merilevien tuotantoa varten on annettu erityissäännöksiä.

Hydro- ja akvaponinen viljely

EU säännöissä ei sallita ravinneliuoksessa viljeltyjen (hydroponinen viljely) kasvien markkinoimista luonnonmukaisina. Tämä johtuu siitä, että luomutuotanto on mahdollista ainoastaan, kun kasveja kasvatetaan luontaisesti maaperässä. Näitä sääntöjä sovelletaan myös akvaponisissa viljelyjärjestelmissä (kalankasvatuksen ja kasvien vesiviljelyn yhdistävä järjestelmä) kasvatettuihin kasveihin.

Akvaponisissa järjestelmissä kasvatettuja kaloja voidaan kuitenkin myydä luonnonmukaisina, jos noudatetaan luonnonmukaista vesiviljelyä koskevaa lainsäädäntöä.

Luonnonmukaisten siementen tietokanta

Kaikki luonnonmukaisina myytävät kasvit tai viljelykasvit on kasvatettava kasvien lisäysaineistosta (siemenet, juurakot jne.), joka on luomutuotannon vaatimusten mukaista.

Viljelijöiden on kuitenkin joskus vaikea löytää tällaisia siemenlähteitä. Tästä syystä EU-maat ylläpitävät luonnonmukaisten siementen tietokantoja, jotta viljelijöiden olisi helpompi tavoittaa haluamansa siementen toimittajat.

Ajankohtaista