Produkter, der er omfattet af EU's økologiregler

Den Europæiske Unions regler for økologisk landbrug omfatter landbrugsprodukter, herunder akvakultur og gær. De omfatter alle faser i produktionsprocessen lige fra frø til de endelige forarbejdede fødevarer. Det betyder, at der er specifikke bestemmelser for en lang række forskellige produkter, f.eks.:

 • frø og formeringsmateriale såsom stiklinger, rhizomer m.v., som benyttes til dyrkning af planter eller afgrøder
 • levende produkter eller produkter, som ikke behøver yderligere forarbejdning
 • foder
 • produkter med flere ingredienser eller forarbejdede landbrugsprodukter til konsum.

EU's forordninger om økologisk produktion omfatter ikke produkter fra fiskeri og jagt på vildtlevende dyr, men omfatter høst af vilde planter, når visse vilkår for naturlige levesteder respekteres. Der findes særlige regler for vin og akvakultur.

Regler for økologisk produktion

Økologisk produktion indebærer, at reglerne for økologisk landbrug overholdes. Disse regler er udformet med henblik på at fremme miljøbeskyttelse, bevare Europas biodiversitet og styrke forbrugernes tillid til økologiske produkter. Disse forordninger regulerer alle områder af økologisk produktion og bygger på en række centrale principper, f.eks.:

 • forbud mod anvendelse af GMO'er
 • forbud mod anvendelse af ioniserende stråling
 • begrænsning af anvendelsen af kunstgødning, herbicider og pesticider
 • forbud mod anvendelse af hormoner og begrænsning af anvendelsen af antibiotika, og kun når det er nødvendigt af hensyn til dyresundheden.

Det betyder, at økologiske producenter skal anvende forskellige metoder til at bevare jordens frugtbarhed og dyre- og plantesundheden, herunder:

 • sædskifte
 • dyrkning af kvælstofbindende planter og andre grøngødningsplanter med henblik på at genskabe jordens frugtbarhed
 • forbud mod anvendelse af mineralske nitrogenholdige gødningsstoffer
 • for at mindske virkningerne af ukrudt og skadedyr vælger økologiske landbrugere resistente sorter og racer og teknikker, der fremmer naturlig skadedyrsbekæmpelse
 • fremme af dyrs naturlige immunforsvar
 • økologiske producenter skal undgå overbelægning for at bevare dyresundheden.

Regler for husdyr

Husdyravlerne skal også opfylde særlige betingelser, hvis de ønsker at markedsføre deres produkter som økologiske. Disse regler omfatter respekt for dyrevelfærd, fodring af dyrene i overensstemmelse med deres ernæringsmæssige behov og beskyttelse af dyrenes sundhed og miljøet. Disse regler bidrager også til at opbygge tillid i befolkningen, da de sikrer, at økologisk opdrættede dyr holdes adskilt fra ikkeøkologiske. Eksempler på regler, der gælder for husdyravlere, omfatter:

Overholdelse af principper for økologi

 • Ikke-økologisk opdrættede dyr må ikke indsættes på bedrifter, medmindre det er til avlsformål, og bestemte regler opfyldes
 • Landbrugerne skal levere 100 % økologisk foder til deres dyr for at kunne markedsføre deres produkter som økologiske
 • Foderet bør først og fremmest stamme fra den bedrift, hvor dyrene holdes, eller fra bedrifter i samme region
 • Kloning af dyr og/eller overførsel af embryoner er strengt forbudt
 • Vækstfremmende stoffer og syntetiske aminosyrer er forbudte
 • Diende pattedyr skal fodres med naturlig mælk, helst modermælk
 • Der skal anvendes naturlige reproduktionsmetoder, kunstig inseminering er dog tilladt
 • Der kan kun anvendes ikke-økologiske fodermidler af vegetabilsk oprindelse, fodermidler af animalsk og mineralsk oprindelse, fodertilsætningsstoffer, visse produkter til brug i foderstoffer og tekniske hjælpestoffer, hvis de er specifikt tilladt til anvendelse i økologisk produktion.

Dyrevelfærd

 • Personer, der holder dyr, skal have de nødvendige grundlæggende kundskaber og kvalifikationer med hensyn til varetagelse af dyrenes sundhed og velfærd
 • I den forbindelse bør der især lægges vægt på opstaldningsforholdene, husdyrbrugsmetoderne og belægningsgraden
 • Antallet af dyr skal begrænses for at minimere overgræsning, erosion og forurening forårsaget af dyrene eller spredningen af deres gødning
 • Dyrene bør så vidt muligt have adgang til udendørsarealer eller græsningsarealer
 • Tøjring eller isolering af husdyr er forbudt bortset fra individuelle dyr i begrænsede tidsrum og kun af velfærdsmæssige, sikkerhedsmæssige eller veterinære årsager
 • Hormoner eller lignende stoffer er ikke tilladt, medmindre der er tale om en form for terapeutisk dyrlægebehandling af et bestemt dyr
 • Når dyrene er syge, kan der anvendes allopatiske veterinærlægemidler, herunder antibiotika, hvis det er nødvendigt og på strenge betingelser. Dette er kun tilladt, når fytoterapeutiske, homøopatiske og andre produkter er uegnede.
 • Det er tilladt at anvende immunologiske veterinærlægemidler.

Regler for fødevarekæden

Reglerne omfatter alle faser af produktionen, tilberedningen og distributionen (fra primærproduktion til oplagring, forarbejdning, transport, distribution og forsyning til den endelige forbruger). Det betyder, at alle økologiske produkter i EU følger strenge regler fra "jord til bord".

De specifikke bestemmelser for forarbejdning af økologiske fødevarer og foder omfatter:

 • adskillelse af forarbejdede økologiske produkter i tid og rum fra ikke-økologiske forarbejdede økologiske produkter
 • et økologisk indhold på mindst på 95 % økologiske landbrugsingredienser og strenge betingelser for de resterende 5 %
 • klare regler om mærkning og om, hvilke produkter der må eller ikke må anvende økologilogoet
 • specifikke grænseværdier for stoffer, der kan tilsættes fødevarer og foder, og en begrænset liste over godkendte tilsætningsstoffer og hjælpestoffer, der kan anvendes i økologisk produktion.

Tilladte stoffer i økologisk produktion

Et af målene for økologisk produktion er at mindske brugen af eksterne input. Ethvert stof, der anvendes i økologisk landbrug til at bekæmpe skadegørere eller plantesygdomme, skal forhåndsgodkendes af Kommissionen.

Desuden er der specifikke principper for godkendelse af eksterne input såsom gødningsstoffer, pesticider og fødevaretilsætningsstoffer, således at kun stoffer og forbindelser, der er opført som godkendt i specifik lovgivning, kan anvendes i økologisk produktion.

Forarbejdede fødevarer skal hovedsagelig fremstilles af landbrugsingredienser (tilsat vand og kogesalt medregnes ikke). De kan også indeholde:

 • præparater af mikroorganismer og enzymer, mineralsporstoffer, tilsætningsstoffer, hjælpestoffer og aromaer, vitaminer samt aminosyrer og andre mikronæringsstoffer, der tilsættes til levnedsmidler med særlige ernæringsformål, kan anvendes, men kun når de er tilladt ifølge økologireglerne
 • der må ikke anvendes stoffer og metoder, der genskaber egenskaber, der er gået tabt ved forarbejdning og oplagring, der retter op på følgerne af en forsømmelig forarbejdning, eller på anden måde kan være vildledende med hensyn til disse produkters sande karakter
 • ikke-økologiske landbrugsingredienser kan kun anvendes, hvis de er godkendt i henhold til lovgivningen eller er midlertidigt tilladt af et EU-land.

Og frem for alt skal alle stoffer, der er opført til brug i økologisk landbrug, være i overensstemmelse med de horisontale EU-regler og derefter grundigt vurderes og godkendes af Europa-Kommissionen til brug for økologiske produkter.

Regler for vin, akvakultur og hydrokultur

Vin

Der er fastsat særlige regler for økologisk vinfremstilling, herunder en teknisk definition af økologisk vin, som er i overensstemmelse med de økologiske mål og principper.

Økologisk vin skal fremstilles af økologiske druer og gær, men der er en række andre begrænsninger, der også gælder. Disse omfatter:

 • forbud mod anvendelse af sorbinsyre og afsvovlning
 • indholdet af sulfitter i økologisk vin skal være lavere end den tilsvarende konventionelle grænseværdi (afhængigt af restsukkerindholdet).

Akvakultur

Der findes også særlige regler for den økologiske akvakultursektor. Disse principper følger de samme brede principper som forordningerne for alle andre økologiske produkter, men er blevet tilpasset sektoren. Hovedelementerne i akvakulturforordningen omfatter:

 • strenge maksimale belægningsgrader
 • krav til vandkvaliteten
 • regler, der præciserer, at biodiversiteten bør respekteres, og som ikke gør det muligt at anvende kunstige hormoner til at fremkalde gydning
 • akvakulturdyrene håndteres mindst muligt for at undgå stress og fysisk skade
 • bestemmelsen om, at der skal anvendes økologisk foder suppleret med fiskefoder, stammer fra bæredygtigt forvaltet fiskeri
 • der er fastsat særlige bestemmelser for produktionen af toskallede bløddyr og tang.

Hydrokultur og akvaponi

EU's regler giver ikke mulighed for, at planter dyrket i hydrokultur kan markedsføres som økologiske. Dette skyldes, at økologisk produktion kun er mulig, når planter dyrkes naturligt i jorden. Denne forordning finder også anvendelse på planter, der dyrkes i et akvaponisk system.

Fisk, der dyrkes i et akvaponisk system, kan dog sælges som økologiske, hvis den relevante lovgivning for økologisk akvakultur følges.

Økologisk frødatabase

Alle planter eller afgrøder, der markedsføres som økologiske, skal stamme fra planteformeringsmateriale (frø, rhizomer osv.), som også er i overensstemmelse med økologiske standarder.

Det er imidlertid til tider vanskeligt for landbrugerne at finde egnede frø. Derfor fører EU-landene "økologiske frødatabaser" for bedre at kunne forbinde landbrugere med leverandører.

Seneste