O nagradama EU-a za ekološku proizvodnju

Povećanje ekološke proizvodnje u poljoprivredi i akvakulturi uvelike pridonosi smanjenju upotrebe kemijskih gnojiva, pesticida i antimikrobnih sredstava te pozitivno utječe na klimu, okoliš, bioraznolikost i dobrobit životinja. Zato je ekološka proizvodnja prepoznata kao čimbenik koji ima ključnu ulogu u ostvarivanju ciljeva europskog zelenog plana, strategije „od polja do stola” i strategije za bioraznolikost. Komisija je stoga kao ciljeve koje treba postići do 2030. utvrdila 25 % poljoprivrednog zemljišta u EU-u pod ekološkim uzgojem i znatno povećanje ekološke akvakulture.

Kako bi poduprla taj cilj, Komisija je u ožujku 2021. donijela Akcijski plan za razvoj ekološkog sektora. Prema tom akcijskom planu, da bi se stimulirala ekološka proizvodnja, trebala bi rasti potražnja potrošača za ekološkim proizvodima. Za to je potrebna, među ostalim, veća informiranost javnosti o karakteristikama i prednostima ekološke proizvodnje.

Stoga taj akcijski plan uključuje uvođenje godišnjih nagrada za izvrsnost u ekološkom vrijednosnom lancu. Cilj je nagraditi najbolje i najinovativnije dionike u ekološkom vrijednosnom lancu koji pridonose smanjenju utjecaja poljoprivrede na okoliš i klimu i ostvarivanju ciljeva EU-ove strategije „od polja do stola” i strategije za bioraznolikost. Nagrade će prvi put biti dodijeljene u 2022.

Kategorije nagrada i nagrade

Predviđeno je osam nagrada u sedam kategorija. Njima se odaje priznanje raznim dionicima u ekološkom vrijednosnom lancu koji su razvili izvrstan, inovativan, održiv i inspirativan projekt koji ima stvarnu dodanu vrijednost za ekološku proizvodnju i potrošnju. Poveznice na elektroničke obrasce za prijavu dostupne su od 25. ožujka 2022. do 8. lipnja 2022.

A farmer holding a crate of potatoes and a farmer feeding chickens

1. kategorija: Najbolja ekološka poljoprivrednica i Najbolji ekološki poljoprivrednik

Cilj je odati priznanje jednoj poljoprivrednici i jednom poljoprivredniku. Organizatori nagrade su COPA-COGECA i IFOAM Organics Europe.

Prijavite se putem interneta ovdje

Hilltop village in Italy

2. kategorija: Najbolja ekološka regija

Cilj je odati priznanje jednoj regiji. Ovu nagradu organizira Europski odbor regija.

Prijavite se putem interneta ovdje

A city organic farm

3. kategorija: Najbolji ekološki grad

Cilj je odati priznanje jednom gradu. Ovu nagradu organizira Europski odbor regija.

Prijavite se putem interneta ovdje

Farmers sitting in a field

4. kategorija: Najbolji ekološki „biookrug”

Cilj je odati priznanje jednom „biookrugu”. Ovu nagradu organizira Europski odbor regija.

Prijavite se putem interneta ovdje

Two bakers in their bakery

5. kategorija: Najbolji ekološki MSP

Cilj je odati priznanje malom ili srednjem poduzeću (MSP) u EU-u koje prerađuje ekološke proizvode. Ovu nagradu organizira Europski gospodarski i socijalni odbor.

Prijavite se putem interneta ovdje

Oganic food retailer

6. kategorija: Najbolji trgovac ekološkim prehrambenim proizvodima na malo

Cilj je odati priznanje trgovcu na malo u EU-u koji prodaje ekološke prehrambene proizvode. Ovu nagradu organizira Europski gospodarski i socijalni odbor.

Prijavite se putem interneta ovdje

Plated food in a restaurant

7. kategorija: Najbolji ekološki restoran

Cilj je odati priznanje restoranu, bilo da je samostalan ili da posluje u sklopu hotela, ili u sektoru cateringa, koji na jelovniku ima certificirane ekološke proizvode. Ovu nagradu organizira Europski gospodarski i socijalni odbor.

Prijavite se putem interneta ovdje

Nagrade su nenovčane, a dodjeljuju se 23. rujna na Dan ekološke proizvodnje EU-a.

Organizatori

Nagrade EU-a za ekološku proizvodnju zajednički organiziraju Europska komisija, Europski gospodarski i socijalni odbor, Europski odbor regija i organizacije COPA-COGECA i IFOAM Organics Europe.

Žiri koji će odlučiti o dobitnicima nagrada sastavljen je od predstavnika:

 • Europske komisije
 • Europskog gospodarskog i socijalnog odbora
 • Europskog odbora regija
 • organizacije COPA-COGECA
 • organizacije IFOAM Organics Europe
 • Europskog parlamenta i
 • Vijeća Europske unije.

Zašto se prijaviti?

Želite li pridonijeti većoj informiranosti javnosti o ekološkoj proizvodnji u EU-u? Želite li pridonijeti većoj cjenovnoj pristupačnosti i/ili dostupnosti ekoloških proizvoda u EU-u? Jeste li osmislili i proveli, ili još uvijek provodite, izvrstan, inovativan, održiv i ponovljiv projekt u tu svrhu? Želite li da javnost više sazna o vašem projektu?

Ako je vaš odgovor na bilo koje od navedenih pitanja ˜potvrdan, trebali biste se prijaviti za nagradu EU-a za ekološku proizvodnju. Ako pobijedite, dobit ćete nenovčano priznanje, a vaš će projekt dobiti veću vidljivost u široj javnosti. Dakle, ako ste ekološki poljoprivrednik, grad ili regija u čijim se bolnicama i školama poslužuju obroci od ekološki proizvedenih namirnica ili u kojima se na neki drugi način promiče ekološka proizvodnja ili ako ste poduzeće u ekološkom prehrambenom lancu i smatrate da je vaš pristup jedinstven, prijavite se za nagrade EU-a za ekološku proizvodnju.

Kako se prijaviti?

 • Pročitajte informacije u različitim odjeljcima na ovoj internetskoj stranici, osobito informacije o kriterijima prihvatljivosti i kriterijima za odabir.
 • Odaberite u kojoj kategoriji se želite prijaviti.
 • Prijavite se putem interneta od 25. ožujka 2022.
 • Podnositeljima prijava bit će postavljena zatvorena usmjeravajuća pitanja, od kojih se neka odnose na četiri načela ekološke proizvodnje i na stupove održivosti. Ta će pitanja podnositeljima prijava pomoći da bolje strukturiraju svoje odgovore, a žiriju da dobije više podataka o kandidatima. Duljina odgovora na pitanja otvorenog pitanja ograničena je.

Kriteriji za odabir

Tko se može prijaviti?

Može se prijaviti svaki dionik ili institucija u ekološkom vrijednosnom lancu koji imaju pažnje vrijedan projekt koji pridonosi većoj cjenovnoj pristupačnosti i/ili dostupnosti ekoloških proizvoda u EU-u. Promotor projekta mora imati poslovni nastan ili prebivalište u EU-u. Prijava se mora podnijeti na jednom od službenih jezika EU-a, a projekt mora biti lociran u EU-u.

Kriteriji prihvatljivosti

Prijave za nagrade EU-a za ekološku proizvodnju moraju ispunjavati sljedeće kriterije prihvatljivosti:

a) Prijave se podnose od 25. ožujka 2022. do 8. lipnja 2022. u 23:59:59 (CEST - Central European Summer Time) putem poveznica dostupnih u odjeljku kategorije nagrada i nagrade na ovoj ineternetskoj stranici.

b) Prijave moraju biti na jednom od službenih jezika Unije.

c) Podnositelji prijava moraju biti pravne ili fizičke osobe s poslovnim nastanom odnosno prebivalištem u jednoj od 27 država članica EU-a.

d) Prijavljeni projekt mora biti lociran u EU-u i jasno se odnositi na jednu od sedam kategorija / osam nagrada za 2022. Jedan te isti projekt ne može se prijaviti za više kategorija / nagrada. Svaki podnositelj prijave može se prijaviti samo za jednu nagradu. Po nagradi se može dostaviti samo jedna prijava.

e) Projekt bi trebao biti ili već u potpunosti proveden ili dovoljno uznapredovao, tako da ga žiri može ocijeniti (tj. provedba treba biti toliko uznapredovala da je vidljivo ostvarenje ciljeva).

f) Posebni kriteriji prihvatljivosti za svaku kategoriju:

 • Najbolja ekološka poljoprivrednica i Najbolji ekološki poljoprivrednik: certificirani u skladu s Uredbom (EU) br. 2018/848 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda
 • Najbolja ekološka regija: nema posebnih kriterija prihvatljivosti
 • Najbolji ekološki grad: nema posebnih kriterija prihvatljivosti
 • Najbolji ekološki „biookrug”: „biookrug” je definiran kao zemljopisno područje na kojem poljoprivrednici, građani, gospodarski subjekti u turizmu, udruge i javna tijela sklapaju sporazum o održivom upravljanju lokalnim resursima, vodeći se ekološkim načelima i praksama
 • Najbolji ekološki MSP: poduzeće certificirano u skladu s Uredbom (EU) br. 2018/848, koje je u skladu s definicijom MSP-ova (poduzeće koje zapošljava manje od 250 osoba i čiji godišnji promet ne prelazi 50 milijuna EUR i/ili čija ukupna godišnja bilanca ne prelazi 43 milijuna EUR) i čija je proizvodnja 100 % ekološka (što podrazumijeva ekološke proizvode i proizvode iz prijelaznog razdoblja)
 • Najbolji trgovac ekološkim prehrambenim proizvodima na malo: poduzeće certificirano u skladu s Uredbom (EU) br. 2018/848 koje prodaje isključivo certificirane ekološke proizvode (što podrazumijeva ekološke proizvode i proizvode iz prijelaznog razdoblja, isključujući neprehrambene proizvode ili prehrambene proizvode koji nisu dostupni u ekološkoj kvaliteti)
 • Najbolji ekološki restoran: restoran koji na jelovniku ima isključivo certificirane ekološke proizvode (što podrazumijeva ekološke proizvode i proizvode iz prijelaznog razdoblja), ako je to moguće (u skladu s Uredbom (EU) 2018/848).

Kriteriji za odabir

Žiri za nagradu EU-a za ekološku proizvodnju ocijenit će sve prihvatljive prijave na temelju sljedećih horizontalnih kriterija za odabir:

 • Izvrsnost: dobitnik nagrade mora imati osmišljenu izvrsnu inicijativu sa stvarnom dodanom vrijednošću za ekološku proizvodnju, što znači dobre rezultate i učinak projekta s obzirom na njegove početne ciljeve. Mora se pokazati utjecaj projekta na regiju ili područje kao i stvarni rezultati projekta u odnosu na njegove početne ciljeve.
 • Inovativni karakter projekta u odabranoj kategoriji: projekti ne smiju biti „obični”, nego demonstrirati nove pristupe, nove organizacijske metode ili razvoj novih (ili znatno) poboljšanih rezultata za ekološku proizvodnju. Kriteriji za mjerenje inovativnog karaktera za svaku kategoriju detaljnije su objašnjeni u odgovarajućem odjeljku za dotičnu kategoriju.
 • Stupovi održivosti projekta (okolišni, socijalni i gospodarski): za svaki projekt treba pokazati da je održiv i da ima budućnost kao samostalna inicijativa ili projekt.
 • Prenosivost i mogućnost ponavljanja projekta negdje drugdje u EU-u: za svaki projekt treba pokazati da je primjer dobre prakse u širem kontekstu (odnosno na razini EU-a) i da inspirira ili bi mogao inspirirati druga mjesta. Osim toga, ciljevi i rezultati projekta trebali bi biti jednostavni za priopćavanje.

Vremenski raspored

 • 25. ožujka 2022.

  Početak razdoblja prijave za nagrade

 • 8. lipnja 2022.

  Rok za podnošenje prijava za nagrade: 8. lipnja 2022. 23:59:59 (CEST– Central European Summer Time).

 • Rujan 2022.

  Odluka o dobitnicima nagrada

 • 23. rujna 2022.

  Svečana dodjela nagrada

Svečana dodjela nagrada

Svečana dodjela nagrada održat će se na Dan ekološke proizvodnje u EU-u, 23. rujna 2022. Ako okolnosti budu dopuštale fizičku prisutnost, pobjednici će biti pozvani na svečanost u Bruxellesu kako bi primili svoje nagrade. U tom događanju sudjelovat će predstavnici Europske komisije, Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije, Europskog gospodarskog i socijalnog odbora, Odbora regija te organizacija COPA-COGECA i IFOAM Organics Europe. Pobjednici će imati priliku objasniti svoj projekt široj javnosti.

Ekološka poljoprivreda, akvakultura i hrana u EU-u

U Uredbi (EU) 2018/848 u uvodnoj izjavi1. navodi se sljedeće: „Ekološka proizvodnja sveobuhvatan je sustav upravljanja poljoprivrednim gospodarstvima i proizvodnjom hrane u kojem su ujedinjeni najbolja praksa u pogledu okoliša i klime, visoka razina bioraznolikosti, očuvanje prirodnih resursa te primjena visokih standarda za dobrobit životinja i visokih proizvodnih standarda koji su u skladu s potražnjom sve većeg broja potrošača za proizvodima proizvedenima uz primjenu prirodnih tvari i procesa.”

Ekološka proizvodnja u EU-u raste. U 2019. ekološkim uzgojem bilo je obuhvaćeno 8,5 % poljoprivrednog zemljišta EU-a. To iznosi 13,8 milijuna hektara, što je povećanje od 45,8 % u odnosu na 9,5 milijuna hektara u 2012. Države članice na koje otpada najveći dio poljoprivrednog zemljišta pod ekološkom proizvodnjom u EU-u jesu Španjolska (2,4 milijarde hektara, 17,4 % poljoprivrednog zemljišta EU-a pod ekološkom proizvodnjom), Francuska (2,2 milijarde hektara, 16,2 % poljoprivrednog zemljišta EU-a pod ekološkom proizvodnjom), Italija (2,0 milijarde hektara, 14,5 % poljoprivrednog zemljišta EU-a pod ekološkom proizvodnjom) i Njemačka (1,3 milijarde hektara, 9,4 % poljoprivrednog zemljišta EU-a pod ekološkom proizvodnjom) (prema Eurostatovim statističkim podacima o ekološkoj proizvodnji).

U cijelom vrijednosnom lancu u EU-u bilo je aktivno gotovo 344 000 ekoloških proizvođača i više od 78 000 prerađivača ekoloških proizvoda. Ekološki poljoprivrednici imaju koristi od viših cijena koje ekološki proizvodi postižu na tržištu i od brzo rastuće potražnje krajnjih potrošača za ekološkim proizvodima. U 2019. globalno tržište ekoloških proizvoda imalo je vrijednost od 106,4 milijarde eura, od čega je na tržište EU-a otpadalo 38,8 milijardi eura, što ga stavlja na drugo mjesto odmah iza SAD-a (48,2 milijarde eura). Velika su tržišta u EU-u Njemačka (12,0 milijardi eura) i Francuska (11,3 milijarde eura), prema statističkim podacima FIBL-a.

Potrošnja na ekološke proizvode po glavi stanovnika najveća je u Danskoj (344 eura, što odgovara 12 % potrošnje za živežne namirnice) i Luksemburgu (264 eura, što odgovara 8 % potrošnje za živežne namirnice), prema statističkim podacima FIBL-a.

Informiranost potrošača o znaku EU-a za ekološku proizvodnju sve je veća. U anketi Eurobarometra 2020. taj je znak prepoznalo 56 % ispitanika, a 2017. njih 27 %. U toj anketi 80 % ispitanika reklo je da vjeruje da su ekološki proizvodi ekološki prihvatljiviji i da znače poštovanje viših standarda u pogledu dobrobiti životinja.

Partnerske organizacije

Aktualno

Dokumenti

PreuzimanjePDF - 569.1 KB
PreuzimanjePDF - 598.3 KB
PreuzimanjePDF - 524.6 KB