Tietoa EU:n luomupalkinnoista

Luonnonmukainen maatalous ja vesiviljely yleistyvät ja luomuelintarvikkeiden kysyntä kasvaa. Tämä vähentää huomattavasti kemiallisten lannoitteiden ja torjunta-aineiden sekä mikrobilääkkeiden käyttöä. Lisäksi luomutuotanto vaikuttaa myönteisesti ilmastoon, ympäristöön, luonnon monimuotoisuuteen ja eläinten hyvinvointiin. Luomutuotannolla on todettu olevan tärkeä rooli Euroopan vihreän kehityksen ohjelman, Pellolta pöytään -strategian ja biodiversiteettistrategian tavoitteiden saavuttamisessa. Tästä syystä komission tavoitteena on nostaa luomuviljelyyn käytettävän EU:n maatalousmaan osuus 25 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä ja lisätä merkittävästi luonnonmukaista vesiviljelyä.

Saavuttaakseen tavoitteeseensa komissio hyväksyi maaliskuussa 2021 luonnonmukaisen tuotannon kehittämistä koskevan toimintasuunnitelman. Siinä todetaan, että luomutuotteiden kysynnän kasvu lisää luomutuotantoa. Kansalaisille on siis annettava enemmän tietoa luomutuotannosta ja sen hyödyistä.

Edellä mainituista syistä toimintasuunnitelmassa ehdotetaan vuosittain jaettavia palkintoja tunnustukseksi erinomaisesta työstä luomun arvoketjussa. Palkinnoilla palkitaan parhaat ja innovatiivisimmat luomualan toimijat, jotka auttavat vähentämään maatalouden ympäristö- ja ilmastovaikutuksia sekä saavuttamaan EU:n biodiversiteetti- ja Pellolta pöytään -strategioiden tavoitteet. Palkinnot jaetaan ensimmäisen kerran vuonna 2022.

Palkintoluokat ja palkinnot

EU:n luomupalkintojärjestelmässä on 7 luokkaa ja 8 palkintoa. Palkinnoilla annetaan tunnustusta osaajille luomun arvoketjussa. Palkinnonsaajat ovat kehittäneet erinomaisen, innovatiivisen, kestävän ja inspiroivan hankkeen, joka tuottaa todellista lisäarvoa luonnonmukaiseen tuotantoon ja kulutukseen.

A farmer holding a crate of potatoes and a farmer feeding chickens

Luokka 1: Paras luomuviljelijä (nainen) ja paras luomuviljelijä (mies)

Parhaan luomuviljelijän palkintoja on kaksi, yksi naiselle ja yksi miehelle. Palkintokilpailun järjestävät EU:n viljelijä- ja osuuskuntajärjestö (COPA-COGECA) ja eurooppalaisten luomualan järjestöjen liitto (IFOAM Organics Europe).

Hilltop village in Italy

Luokka 2: Paras luomualue

Palkinto myönnetään yhdelle alueelle. Palkintokilpailun järjestää Euroopan alueiden komitea.

A city organic farm

Luokka 3: Paras luomukaupunki

Palkinto myönnetään yhdelle kaupungille. Palkintokilpailun järjestää Euroopan alueiden komitea.

Farmers sitting in a field

Luokka 4: Paras bioalue

Palkinto myönnetään yhdelle bioalueelle. Palkintokilpailun järjestää Euroopan alueiden komitea.

Two bakers in their bakery

Luokka 5: Paras luomualan pk-yritys

Palkinto myönnetään yhdelle luomutuotteita jalostavalle pienelle tai keskisuurelle yritykselle (pk-yritykselle), joka on sijoittautunut EU:hun. Palkintokilpailun järjestää Euroopan talous- ja sosiaalikomitea.

Oganic food retailer

Luokka 6: Paras luomuelintarvikkeiden vähittäismyyjä

Palkinto myönnetään yhdelle luomuelintarvikkeiden vähittäismyyjälle, joka on sijoittautunut EU:hun. Palkintokilpailun järjestää Euroopan talous- ja sosiaalikomitea.

Plated food in a restaurant

Luokka 7: Paras luomuravintola

Palkinto myönnetään yhdelle luomusertifioituja tuotteita ruokalistalleen sisällyttäneelle ravintolalle, joka on sijoittautunut EU:hun. Palkintokilpailun järjestää Euroopan talous- ja sosiaalikomitea.

Luomualan tunnustuspalkinnot (ei rahana) jaetaan 23. syyskuuta EU:n luomupäivänä.

Järjestäjät

EU:n luomupalkintokilpailun järjestävät yhdessä Euroopan komissio, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, Euroopan alueiden komitea, COPA-COGECA ja IFOAM Organics Europe.

Kilpailun voittajat valitsee palkintolautakunta, jossa ovat edustettuina

 • Euroopan komissio,
 • Euroopan sosiaali- ja talouskomitea,
 • Euroopan alueiden komitea,
 • COPA-COGECA,
 • IFOAM Organics Europe,
 • Euroopan parlamentti ja
 • Euroopan unionin neuvosto.

Miksi kannattaa osallistua?

Toivoisitko, että yhä useammat EU:ssa tutustuvat luonnonmukaiseen tuotantoon? Haluatko vaikuttaa siihen, että luomutuotteet ovat kohtuuhintaisia ja/tai nykyistä paremmin saatavilla EU:ssa? Oletko kehittänyt ja toteuttanut tai toteutat edelleen erinomaista, innovatiivista, kestävää ja toistettavissa olevaa hanketta tähän tarkoitukseen? Haluatko kertoa hankkeestasi muillekin?

Jos vastasit ”kyllä” johonkin edellä mainituista kysymyksistä, sinun kannattaa osallistua EU:n luomupalkintokilpailuun. Jos hankkeesi voittaa, saat tunnustuspalkinnon (ei rahana) ja enemmän näkyvyyttä hankkeellesi. EU:n luomupalkinnoista voivat kilpailla luomuviljelijät tai kaupungit tai alueet, jotka tarjoavat luomuaterioita potilaille tai oppilaille tai jotka muilla tavoin edistävät luonnonmukaista tuotantoa, tai yritykset, jotka toteuttavat ainutlaatuista visiotaan luomuruoan arvoketjussa.

Hakumenettely

 • Lue sivuston eri osiot, erityisesti osallistumisedellytykset ja valintaperusteet.
 • Päätä, mihin palkintokilpailuun haluat osallistua.
 • Hakulomakkeet ovat verkossa, ja hakuaika alkaa 25. maaliskuuta 2022.
 • Hakijoilta kysytään suljettuja suuntaa-antavia kysymyksiä, joista osa liittyy luonnonmukaista tuotantoa koskeviin neljään periaatteeseen ja kestävyystekijöihin. Nämä kysymykset auttavat hakijoita jäsentämään vastauksensa paremmin. Lisäksi ne auttavat palkintolautakuntaa saamaan lisätietoja hakijoista. Avoimiin kysymyksiin annettavien vastausten pituutta on rajoitettu.

Valintaperusteet

Kuka voi tehdä hakemuksen?

Luomun arvoketjussa toimiva taho, jolla on luomutuotteiden kohtuuhintaisuutta ja/tai saatavuutta edistävä huomionarvoinen hanke. Hankkeiden toteuttajien on joko oltava sijoittautuneita EU:hun tai asuttava EU:ssa ja myös hankkeiden on sijaittava EU:ssa. Hakemukset on toimitettava jollakin EU:n virallisista kielistä.

Osallistumisedellytykset

Kilpailussa EU:n luomupalkinnoista noudatetaan seuraavia vaatimuksia:

a) Hakuaika on 25.3.–8.6.2022 klo 23.59:59 saakka (Keski Euroopan kesäaikaan CEST). Linkit hakulomakkeisiin löytyvät kohdasta Palkintoluokat ja palkinnot.

b) Hakemus on täytettävä jollakin EU:n virallisista kielistä.

c) Hakijoiden on oltava luonnollisia tai oikeushenkilöitä, jotka asuvat tai ovat sijoittautuneet johonkin 27 EU-maasta.

d) Ehdotetun hankkeen täytyy sijaita EU:ssa ja liittyä selvästi yhteen vuonna 2022 jaettavasta 7 palkintoluokasta / 8 palkinnosta. Samaa hanketta ei voi ilmoittaa moneen eri palkintoluokkaan/palkintoon. Kukin hakija voi hakea vain yhtä palkintoa. Kustakin palkinnosta voi jättää vain yhden hakemuksen.

e) Hanke on täytynyt toteuttaa kokonaisuudessaan tai hankkeen on oltava riittävän pitkälle edennyt, jotta palkintolautakunta voi arvioida sen. Toisin sanoen käytännön toteutuksen on oltava niin pitkällä, että tavoitteiden saavuttaminen voidaan todeta.

f) Osallistumisedellytykset palkintoluokittain:

 • Paras luomuviljelijä (nainen) ja paras luomuviljelijä (mies): viljelijällä on oltava luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun asetuksen (EU) 2018/848 mukainen sertifikaatti.
 • Paras luomualue: ei erityisiä osallistumisedellytyksiä.
 • Paras luomukaupunki: ei erityisiä osallistumisedellytyksiä.
 • Paras bioalue: bioalue on määritelmänsä mukaisesti maantieteellinen alue, jolla viljelijät, alueen asukkaat, matkanjärjestäjät, yhdistykset ja viranomaiset sopivat paikallisten resurssien kestävästä hallinnoimisesta luonnonmukaisen tuotannon periaatteiden ja käytäntöjen mukaisesti.
 • Paras luomualan pk-yritys: asetuksen (EU) 2018/848 mukaisesti sertifioitu yritys, joka täyttää pk-yrityksen määritelmän (yritys, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa) ja jonka tuotanto on 100-prosenttisesti luonnonmukaista (tässä tarkoitetaan luonnonmukaisia tai siirtymävaiheessa olevia tuotteita).
 • Paras luomuelintarvikkeiden vähittäismyyjä: asetuksen (EU) 2018/848 mukaisesti sertifioitu yritys, jolla on myynnissä 100-prosenttisesti luomusertifioituja tuotteita, joilla tässä tarkoitetaan luonnonmukaisia tai siirtymävaiheessa olevia tuotteita (kilpailu ei koske tuotteita, jotka eivät ole elintarvikkeita, eikä sellaisia elintarvikkeita, joita ei ole saatavilla luomuna).
 • Paras luomuravintola: ravintola, jonka ruokalistalla on 100-prosenttisesti luomusertifioituja tuotteita, aina kun se on mahdollista. (Tässä tarkoitetaan luonnonmukaisia tai siirtymävaiheessa olevia tuotteita, ks. asetus (EU) 2018/848.)

Myöntämisperusteet

EU:n luomupalkintojen palkintolautakunta arvioi kaikki hakemukset, jotka täyttävät osallistumisedellytykset, seuraavien horisontaalisten myöntämisperusteiden nojalla:

 • Erinomaisuus: Palkinnonsaajan on täytynyt kehittää erinomainen aloite, joka tuottaa todellista lisäarvoa luonnonmukaiseen tuotantoon. Tämä tarkoittaa, että hankkeen alkuperäiset tavoitteet on saavutettava hyvin ja tuloksellisesti. Hankkeissa on osoitettava niiden vaikutus asianomaisella alueella ja kerrottava saavutuksista suhteessa alun perin asetettuihin tavoitteisiin.
 • Hankkeen innovatiivisuus palkintoluokassa: Hankkeissa on esiteltävä uusia lähestymistapoja, uusia organisaatiomenetelmiä tai uusia tai selvästi aiempaa parempia tuloksia luomutuotannossa. Kriteerit, joilla mitataan innovatiivisuutta kussakin palkintoluokassa, esitetään yksityiskohtaisesti kutakin palkintoluokkaa koskevassa osiossa.
 • Hankkeen ympäristö-, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys: On osoitettava hankkeen kestävyys ja tulevaisuus itsenäisenä aloitteena tai hankkeena.
 • Hankkeen siirrettävyys ja mahdollisuus toteuttaa hanke uudelleen muualla EU:ssa: On osoitettava, että hanke edustaa hyvää käytäntöä laajemmassa (EU:n) kontekstissa ja että se toimii tai voi toimia innoituksena muille seuduille. Hankkeessa olisi myös esiteltävä hyviä tapoja tiedottaa sen tavoitteista ja tuloksista.

Aikajana

 • 25. maaliskuuta 2022

  Kilpailu käynnistyy

 • 8. kesäkuuta 2022

  Kilpailuhakemus on jätettävä viimeistään 8. kesäkuuta 2022 klo 23:59:59 Keski Euroopan kesäaikaan (CEST)

 • Syyskuu 2022

  Voittajat valitaan

 • 23. syyskuuta 2022

  Palkinnot jaetaan

Palkintojenjako

Palkinnot jaetaan EU:n luomupäivänä 23. syyskuuta 2022. Olosuhteiden salliessa voittajat kutsutaan Brysselissä järjestettävään palkintojenjakotilaisuuteen. Tilaisuudessa ovat edustettuina Euroopan komissio, Euroopan parlamentti, Euroopan unionin neuvosto, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, alueiden komitea, COPA-COGECA ja IFOAM Organics Europe. Voittajat voivat esitellä hankkeensa laajemmalle yleisölle.

Luonnonmukainen maatalous ja vesiviljely ja luomuelintarvikkeet EU:ssa

Luonnonmukainen tuotanto on kokonaisvaltainen tilanhoidon ja elintarviketuotannon järjestelmä, jossa yhdistyvät ympäristön ja ilmastotoimien kannalta parhaat käytännöt, runsas biologinen monimuotoisuus, luonnonvarojen säästäminen sekä tiukkojen vaatimusten soveltaminen eläinten hyvinvoinnin alalla ja tuotannossa, mikä vastaa kuluttajien kasvavaa kysyntää tuotteista, jotka on tuotettu luonnollisista aineksista ja luonnollisin menetelmin (asetuksen (EU) 2018/848 johdanto-osan 1 kappale).

Luonnonmukainen tuotanto yleistyy EU:ssa. Vuonna 2019 EU:n maatalousmaasta 8,5 % eli 13,8 miljoonaa hehtaaria oli luonnonmukaisen maatalouden piirissä. Verrattuna 9,5 miljoonaan hehtaariin vuonna 2012, kasvu oli 45,8 %. Suurin osa luonnonmukaisesta maatalousmaasta EU:ssa oli Eurostatin tilastojen mukaan neljässä maassa: Espanja (2,4 mrd. ha eli 17,4 % EU:n kokonaismäärästä), Ranska (2,2 mrd. ha eli 16,2 % kokonaismäärästä), Italia (2,0 mrd. ha eli 14,5 % kokonaismäärästä) ja Saksa (1,3 mrd. ha eli 9,4 % kokonaismäärästä), ks. Eurostatin luonnonmukaista viljelyä koskevat tilastot.

Koko arvoketjussa toimi vuonna 2019 lähes 344 000 luomutuottajaa ja yli 78 000 luomua jalostavaa yritystä. Luomuviljelijät hyötyvät luomutuotteiden korkeammista markkinahinnoista ja luomutuotteiden nopeasti kasvavasta kysynnästä. Vuonna 2019 EU:n luomumarkkinat olivat maailman toiseksi suurimmat (38,8 mrd. euroa) Yhdysvaltojen (48,2 mrd. euroa) jälkeen. Maailman luomumarkkinoiden arvo oli kyseisenä vuonna 106,4 miljardia euroa. EU:n suuria luomumarkkinamaita ovat Saksa (12,0 mrd. euroa) ja Ranska (11,3 mrd. euroa) luonnonmukaisen maatalouden tutkimuslaitoksen FIBL:n tilastojen mukaan.

Kuluttajat käyttävät eniten rahaa luomutuotteisiin asukasta kohden Tanskassa (344 euroa eli 12 % ruokaostoksista) ja Luxemburgissa (264 euroa eli 8 % ruokaostoksista) FIBL:n tilastojen mukaan.

Yhä useampi kuluttaja tunnistaa EU:n luomutunnuksen. Vuonna 2020 Eurobarometri-kyselyyn vastanneista 56 % tunnisti logon, kun vuonna 2017 logon tunnisti 27 %. Vastaajista 80 % on sitä mieltä, että luomutuotteet ovat ympäristöystävällisempiä ja että niissä noudatetaan tiukempia eläinten hyvinvointia koskevia vaatimuksia.

Kumppanit

Ajankohtaista

Asiakirjat

LataaPDF - 553.1 KB
LataaPDF - 576.4 KB
LataaPDF - 524.6 KB