Innehåll

EU:s grundläggande rättsakt är rådets förordning 834/2007 som innehåller principer, mål och övergripande regler för ekologisk produktion och beskriver hur ekologiska produkter ska märkas. Dessutom har kommissionen antagit genomförandeakter om produktion, distribution och saluföring av ekologiska produkter.

Rättsakterna reglerar vad som gäller för att varor, inklusive importvaror från länder utanför EU, ska få säljas som ekologiska i EU och hur och när EU:s ekomärke (EU-lövet) får användas. Det finns också specifika förordningar om vattenbruk och vinproduktion.