Περιεχόμενα σελίδας

Το 2007, το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε τον κανονισμό 834/2007 του Συμβουλίου για τον καθορισμό των αρχών, των στόχων και των γενικών κανόνων της βιολογικής παραγωγής και τον καθορισμό του τρόπου επισήμανσης των βιολογικών προϊόντων. Ο κανονισμός αυτός, ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, συμπληρώνεται και από διάφορες εκτελεστικές πράξεις της Επιτροπής για την παραγωγή, τη διανομή και την εμπορία βιολογικών προϊόντων.

Όλες αυτές οι νομοθετικές πράξεις αποτελούν τη νομική βάση για τον καθορισμό των προϊόντων που μπορούν να διατεθούν στην αγορά της ΕΕ ως βιολογικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν εισαχθεί από χώρες εκτός ΕΕ. Καθορίζουν επίσης τον τρόπο και τον χρόνο χρήσης του λογότυπου της ΕΕ για τα βιολογικά προϊόντα. Άλλοι ειδικοί κανονισμοί διέπουν την υδατοκαλλιέργεια και την παραγωγή οίνου.