Uusi lainsäädäntö vuodesta 2022

Luomutuotantoa koskeva uusi lainsäädäntö tulee voimaan 1.1.2022. Sen täytäntöönpanoa lykättiin vuodella. Uudistuksessa otetaan huomioon tämän nopeasti kasvavan alan muuttuva luonne. Uuden asetuksen tarkoituksena on taata viljelijöille reilu kilpailu ja samalla ehkäistä petoksia ja säilyttää kuluttajien luottamus seuraavin keinoin:

 • yksinkertaistetaan tuotantosääntöjä luopumalla vaiheittain lukuisista poikkeuksista ja erivapauksista
 • tehostetaan valvontajärjestelmää ottamalla koko toimitusketjussa käyttöön tiukemmat varotoimenpiteet ja tehokkaat tarkastukset
 • velvoitetaan EU:n ulkopuolisten maiden tuottajat noudattamaan samoja sääntöjä kuin EU:n tuottajat
 • laajennetaan luomusäännöt kattamaan uusia tuotteita (esim. suola, korkki, mehiläisvaha, mate, viininlehdet, palmunsydämet) ja tuotantosääntöjä (esim. hirvieläimet, kanit ja siipikarja)
 • helpotetaan pienviljelijöiden sertifiointia uudella ryhmäsertifiointijärjestelmällä
 • otetaan käyttöön yhdenmukainen toimintamalli, jolla vähennetään riskiä torjunta-aineiden aiheuttamasta tahattomasta pilaantumisesta
 • poistetaan vaiheittain poikkeukset, jotka koskevat tuotantoa kasvihuonelavoilla.

Asetus (EU) 2018/848, annettu 30 päivänä toukokuuta 2018, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä

Asetuksen (EU) 2018/848 muuttamisesta 11 päivänä marraskuuta 2020 annettu asetus (EU) 2020/1693, jonka on määrä tulla voimaan vuonna 2022

Kuulemismenettely

Laadittaessa uutta lainsäädäntöä EU:ssa kuullaan sekä sidosryhmiä että kansalaisia. Tällä tavoin voidaan ottaa huomioon kuulemiseen osallistuvien tahojen näkemykset.

Euroopan komissio järjesti vuosina 2012–2013 laajan kuulemisen luomutuotteita koskevasta uudesta lainsäädännöstä. Siitä oli komissiolle hyötyä lainsäädäntöehdotuksen laatimisessa.

Kuulemisen aikataulu

 • Maaliskuu 2014

  Komissio ehdotti omaan asiantuntemukseensa, vaikutustenarviointiin ja kuulemisprosessin tuloksiin perustuvaa lainsäädäntöä.

  Uutta ehdotusta koskeva vaikutustenarviointi

  Komission vuoden 2014 ehdotus luomualaa koskevaksi uudeksi asetukseksi

 • Marraskuu 2013

  Luonnonmukaisen maatalouden neuvoa-antavan ryhmän kokous kesäkuussa 2013 tehdyn työn jatkotoimena

 • Kesäkuu 2013

  Luonnonmukaisen maatalouden neuvoa-antavan ryhmän toinen kokous. Luonnonmukaisen maatalouden neuvoa-antava ryhmä (tunnetaan nykyisin nimellä CDG) kokoontui tavanomaisessa kokoonpanossaan jatkaakseen lainsäädäntöehdotuksen käsittelyä.

 • Huhtikuu 2013

  Luonnonmukaisen maatalouden laajennetun neuvoa-antavan ryhmän toinen kokous. Neuvoa-antava ryhmä kokoontui toisen kerran tavoitteenaan hyödyntää aiemmissa asiantuntijaryhmissä tehtyä työtä ja julkisen kuulemisen tuloksia.

 • Tammikuu–huhtikuu 2013

  Julkinen kuuleminen. Komissio sai 44 846 vastausta kyselyyn, minkä lisäksi saatiin 1 450 vapaamuotoista vastausta kansalaisilta ja eri sidosryhmiltä sähköpostitse.

  LataaPDF - 3.1 MB
 • Joulukuu 2012

  Luonnonmukaisen maatalouden laajennettu neuvoa-antava ryhmä (tunnetaan myös nimellä kansalaisvuoropuheluryhmä ’civil dialogue group’, CDG) kokoontui keskustelemaan uudesta lainsäädännöstä. Mukana oli myös muita sidosryhmiä.

 • Marraskuu 2012

  Asiantuntijakuuleminen luomutuotteiden maailmanlaajuisesta kaupasta ja globaaleista kysymyksistä. Organisaatioiden, kuten tuottajaryhmien ja kolmansien osapuolten tarkastuslaitosten, edustajat pitivät esitelmiä.

 • Lokakuu 2012

  Asiantuntijakuuleminen Euroopan unionin luomutuotannosta – valvonta ja täytäntöönpano. Intressiryhmät, kuten rajavalvontavirastot ja tuottajaorganisaatiot, pitivät esitelmiä.

 • Syyskuu 2012

  Asiantuntijakuuleminen EU:n luomumarkkinoista – sisämarkkinat ja standardit. Sidosryhmät (esimerkiksi kuluttajajärjestöt tai eläinten hyvinvointia edistävät kansalaisjärjestöt) pitivät esitelmiä Euroopan komissiolle.

Luomutuotantoa koskeva EU-toimintasuunnitelma

Komissio käynnisti maaliskuussa 2021 luomutuotantoa koskevan Euroopan unionin toimintasuunnitelman. Sillä pyritään saavuttamaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoite, jonka mukaan 25 prosenttia maatalousmaasta olisi oltava luonnonmukaisesti viljeltyä vuoteen 2030 mennessä.

Suunnitelma käsittää 23 toimea, jotka jakautuvat kolmeen toimintalinjaan:

 • Toimintalinja 1: kysynnän kasvattaminen ja kuluttajien luottamuksen varmistaminen
 • Toimintalinja 2: siirtymän tukeminen ja koko arvoketjun vahvistaminen
 • Toimintalinja 3: luonnonmukainen tuotanto esimerkkinä muille: luonnonmukaisen viljelyn kestävään kehitykseen tuoman panoksen lisääminen

Luomutuotantoa koskeva toimintasuunnitelma 2014–2020

Luomutuotantoa koskevalla toimintasuunnitelmalla vuosiksi 2014–2020 pyritään auttamaan EU:n luomuviljelijöitä, -jakelijoita ja -kauppiaita antamalla erityissuosituksia, joilla EU:n luomupolitiikkaa voidaan tehostaa.

LataaPDF - 92.6 KB

Luomumaataloutta koskeva tutkimus ja innovointi

Tutkimus ja innovointi ovat Euroopan komission asialistan kärjessä myös maatalousalalla.

Horisontti 2020

EU rahoittaa erilaisia tutkimushankkeita Horisontti 2020 -ohjelmasta. Komissio on sidosryhmiä kuultuaan laatinut monivuotisia työohjelmia, joiden tavoitteena on edistää kasvua ja luoda työpaikkoja. Työohjelmissa yhdistetään yksityiset investoinnit EU-rahoitukseen ja kanavoidaan varat tutkimuksen rahoittamiseen. Tästä saadaan konkreettista hyötyä.

Horisontti 2020 -ohjelmassa (maatalous) keskitytään erityisesti tuotannon tehostamiseen ja luonnonympäristölle aiheutuvien vahinkojen ehkäisemiseen. Monet hankkeista liittyvät suoraan luomutuotantoon.

Maatalousalan eurooppalainen innovaatiokumppanuus

Maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä koskeva eurooppalainen innovaatiokumppanuus (EIP-AGRI) kokoaa viljelijät ja tutkijat yhteen innovoinnin nopeuttamiseksi. EIP-AGRI-fokusryhmä keskittyy luomumaataloutta koskeviin uusiin toimintatapoihin. Ryhmä on pohtinut, miten viljelymaiden sato voitaisiin optimoida. Ryhmän loppuraportissa esitellään joitakin parhaita käytäntöjä.

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti

EU on perustanut Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) edistääkseen innovointia. EIT-Food keskittyy elintarvikealan yrittäjyyteen ja innovointiin.

Ajankohtaista