Νέα νομοθεσία από το 2021

Από την 1η Ιανουαρίου 2021 οι ισχύοντες κανονισμοί για τα βιολογικά προϊόντα θα τροποποιηθούν. Οι κανόνες θα αντικατοπτρίζουν τη μεταβαλλόμενη φύση αυτού του ταχέως αναπτυσσόμενου τομέα. Στόχος του νέου κανονισμού είναι να εξασφαλιστεί θεμιτός ανταγωνισμός για τους αγρότες και παράλληλα να προληφθεί η απάτη και να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών με τους ακόλουθους τρόπους:

 • οι κανόνες παραγωγής θα απλουστευθούν μέσω της σταδιακής κατάργησης ορισμένων εξαιρέσεων και αυτοεξαιρέσεων·
 • το σύστημα ελέγχου θα ενισχυθεί χάρη σε αυστηρότερα προφυλακτικά μέτρα και διεξοδικούς ελέγχους σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού·
 • οι παραγωγοί σε τρίτες χώρες θα πρέπει να συμμορφώνονται με την ίδια δέσμη κανόνων που ακολουθούν οι παραγωγοί της ΕΕ·
 • οι κανόνες για τη βιολογική παραγωγή θα καλύπτουν ευρύτερο κατάλογο προϊόντων (π.χ. αλάτι, φελλός, κηρός μελισσών, ματέ, αμπελόφυλλα, καρδιές φοίνικα) και θα έχουν πρόσθετους κανόνες παραγωγής (π.χ. για τα ελάφια, τα κουνέλια και τα πουλερικά)·
 • η πιστοποίηση των μικροκαλλιεργητών θα διευκολυνθεί χάρη σε ένα νέο σύστημα ομαδικής πιστοποίησης·
 • θα υιοθετηθεί πιο ομοιόμορφη προσέγγιση όσον αφορά τη μείωση του κινδύνου τυχαίας μόλυνσης από φυτοφάρμακα·
 • θα καταργηθούν σταδιακά οι εξαιρέσεις για την παραγωγή σε οριοθετημένα πλαίσια στα θερμοκήπια.

Η διαδικασία διαβούλευσης

Όταν η ΕΕ καταρτίζει νέα νομοθεσία, πραγματοποιεί διαβουλεύσεις τόσο με τα ενδιαφερόμενα μέρη όσο και με το ευρύ κοινό για να συλλέξει τις απόψεις τους σχετικά με την πρόταση.

Η νέα νομοθεσία για τα βιολογικά προϊόντα δεν αποτελεί εξαίρεση· μεταξύ του 2012 και του 2013, η Επιτροπή διενήργησε ευρεία διαβούλευση. Η διαβούλευση αυτή ελήφθη υπόψη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την υποβολή της πρότασης για τη νέα νομοθεσία.

Χρονοδιάγραμμα διαβουλεύσεων

 • March 2014

  Η Επιτροπή πρότεινε νομοθεσία με βάση τη δική της εμπειρογνωσία, την εκτίμηση επιπτώσεων και τα αποτελέσματα της διαδικασίας διαβούλευσης.

  Εκτίμηση των επιπτώσεων της νέας πρότασης

  Πρόταση της Επιτροπής για νέα νομοθεσία στον τομέα των βιολογικών προϊόντων – 2014

 • Νοέμβριος 2013

  Δεύτερη συνεδρίαση της συμβουλευτικής ομάδας για τη βιολογική γεωργία, με σκοπό την εξέταση των εργασιών που υλοποιήθηκαν τον Ιούνιο του 2013.

 • Ιούνιος 2013

  Συνεδρίαση της συμβουλευτικής ομάδας για τη βιολογική γεωργία. Η συμβουλευτική ομάδα για τη βιολογική γεωργία (γνωστή ως CDG), αποτελούμενη από τα συνήθη μέλη της, συνεδρίασε για να συνεχίσει τις εργασίες της σχετικά με τη νομοθετική πρόταση.

 • Απρίλιος 2013

  Δεύτερη συνεδρίαση της διευρυμένης συμβουλευτικής ομάδας για τη βιολογική γεωργία. Η συμβουλευτική ομάδα συνεδρίασε για δεύτερη φορά για να συνεχίσει τις εργασίες που αναλήφθηκαν από προηγούμενες ομάδες εμπειρογνωμόνων και στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης.

 • Ιανουάριος – Απρίλιος 2013

  Δημόσια διαβούλευση. Η Επιτροπή έλαβε 44.846 απαντήσεις σε συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο και 1.450 σχολιασμούς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από πολίτες και διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη.

  ΤηλεφόρτωσηPDF - 3.1 MB
 • Δεκέμβριος 2012

  Η διευρυμένη συμβουλευτική ομάδα για τη βιολογική γεωργία (γνωστή ως ομάδα διαλόγου της κοινωνίας των πολιτών ή CDG) συνεδρίασε για να εξετάσει τη νέα νομοθεσία. Στην ομάδα συμμετείχαν και διάφορα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

 • Νοέμβριος 2012

  Ακρόαση εμπειρογνωμόνων για το διεθνές εμπόριο βιολογικών προϊόντων και για παγκόσμια ζητήματα. Παρουσιάσεις εκπροσώπων οργανώσεων όπως ομάδων παραγωγών και φορέων ελέγχου τρίτων μερών.

 • Οκτώβριος 2012

  Ακρόαση εμπειρογνωμόνων για τη βιολογική παραγωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης – έλεγχοι και επιβολή. Παρουσιάσεις των ενδιαφερομένων μερών, όπως υπηρεσιών συνοριακών ελέγχων και οργανώσεων παραγωγών.

 • Σεπτέμβριος 2012

  Ακρόαση εμπειρογνωμόνων για την αγορά βιολογικών προϊόντων της ΕΕ – Εσωτερική αγορά και πρότυπα. Παρουσιάσεις των ενδιαφερομένων μερών (π.χ. οργανώσεων καταναλωτών ή ΜΚΟ για την καλή μεταχείριση των ζώων) στην Επιτροπή.

Το σχέδιο δράσης της ΕΕ για το μέλλον των βιολογικών προϊόντων

Σκοπός του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για τα βιολογικά προϊόντα είναι να βοηθήσει τους αγρότες, τους διανομείς και τους εμπόρους λιανικής της ΕΕ να προσαρμοστούν στις αλλαγές που περιλαμβάνονται στους νέους κανονισμούς. Επίσης, στο σχέδιο δράσης διατυπώθηκαν κάποιες ειδικές συστάσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής της ΕΕ για τα βιολογικά προϊόντα.

Ορισμένες συστάσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης είναι:

 • η διεξαγωγή τακτικών ερευνών καταναλωτών για την αξιολόγηση της αναγνωρισιμότητας του λογότυπου βιολογικής παραγωγής της ΕΕ·
 • η παροχή περισσότερης βοήθειας στις χώρες της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα των βιολογικών προϊόντων και την πρόληψη της ακατάλληλης χρήσης του λογότυπου βιολογικής παραγωγής·
 • η προώθηση της συνεργασίας με τρίτες χώρες ως προσπάθεια να αυξηθούν οι ευκαιρίες για τους εισαγωγείς και εξαγωγείς βιολογικών τροφίμων της ΕΕ·
 • η ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικής πιστοποίησης για τις εισαγωγές·
 • η ενθάρρυνση της χρήσης βιολογικών τροφίμων, π.χ. στα σχολεία, μέσω των πράσινων δημόσιων συμβάσεων της ΕΕ.
ΤηλεφόρτωσηPDF - 294.3 KB

Έρευνα και καινοτομία στον τομέα της βιολογικής γεωργίας

Η έρευνα και η καινοτομία συγκαταλέγονται στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο τομέας της γεωργίας δεν αποτελεί εξαίρεση.

Πρόγραμμα «Ορίζων 2020»

Η ΕΕ χρηματοδοτεί διάφορα ερευνητικά έργα στο πλαίσιο της νομοθεσίας του προγράμματος «Ορίζων 2020». Τα πολυετή προγράμματα εργασίας που κατάρτισε η Επιτροπή κατόπιν διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη με στόχο την προαγωγή της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας συνδυάζουν τις ιδιωτικές επενδύσεις με τα κονδύλια της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της έρευνας, η οποία θα έχει απτά οφέλη.

Το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» για τη γεωργία επικεντρώνεται ιδιαίτερα στην αύξηση της αποδοτικότητας της παραγωγής και στην πρόληψη των ζημιών στο φυσικό περιβάλλον. Αρκετά από τα έργα αυτά αφορούν άμεσα τη βιολογική παραγωγή.

ΕΣΚ-AGRI

Η ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας (ΕΣΚ-AGRI) συνδέει γεωργούς και ερευνητές με σκοπό την επιτάχυνση της καινοτομίας. Η ΕΣΚ-AGRI διαθέτει ομάδα εστίασης η οποία επικεντρώνεται σε νέες προσεγγίσεις στη βιολογική γεωργία. Η ομάδα επεξεργάστηκε τρόπους βελτίωσης της απόδοσης των αρόσιμων καλλιεργειών και επισήμανε ορισμένες βέλτιστες πρακτικές στην τελική έκθεσή της.

EIT

Επιπλέον, η ΕΕ έχει ιδρύσει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) για την τόνωση της καινοτομίας. Η πρωτοβουλία EIT-Food εστιάζει στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στον τομέα των τροφίμων.