Νέα νομοθεσία από το 2022

Η νέα νομοθεσία για τα βιολογικά προϊόντα θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2022, σε συνέχεια της αναβολής της εφαρμογής της για ένα έτος. Οι κανόνες θα αντικατοπτρίζουν τον μεταβαλλόμενο χαρακτήρα αυτού του ταχέως αναπτυσσόμενου τομέα. Στόχος του νέου κανονισμού είναι να εξασφαλιστεί θεμιτός ανταγωνισμός για τους αγρότες και παράλληλα να προληφθεί η απάτη και να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών με τους ακόλουθους τρόπους:

 • οι κανόνες παραγωγής θα απλουστευθούν μέσω της σταδιακής κατάργησης ορισμένων εξαιρέσεων και αυτοεξαιρέσεων·
 • το σύστημα ελέγχου θα ενισχυθεί χάρη σε αυστηρότερα προληπτικά μέτρα και διεξοδικούς ελέγχους σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού·
 • οι παραγωγοί σε τρίτες χώρες θα πρέπει να συμμορφώνονται με την ίδια δέσμη κανόνων που ακολουθούν οι παραγωγοί της ΕΕ·
 • οι κανόνες για τη βιολογική παραγωγή θα καλύπτουν ευρύτερο κατάλογο προϊόντων (π.χ. αλάτι, φελλός, κηρός μελισσών, ματέ, αμπελόφυλλα, καρδιές φοίνικα) και θα έχουν πρόσθετους κανόνες παραγωγής (π.χ. για τα ελάφια, τα κουνέλια και τα πουλερικά)·
 • η πιστοποίηση των μικροκαλλιεργητών θα διευκολυνθεί χάρη σε ένα νέο σύστημα ομαδικής πιστοποίησης·
 • θα υιοθετηθεί πιο ομοιόμορφη προσέγγιση όσον αφορά τη μείωση του κινδύνου τυχαίας μόλυνσης από φυτοφάρμακα·
 • θα καταργηθούν σταδιακά οι εξαιρέσεις για την παραγωγή σε οριοθετημένα πλαίσια στα θερμοκήπια.

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/848 της 30ής Μαΐου 2018 για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων

Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1693 της 11ης Νοεμβρίου 2020 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 και που θα τεθεί σε ισχύ το 2022

Η διαδικασία διαβούλευσης

Όταν η ΕΕ καταρτίζει νέα νομοθεσία, πραγματοποιεί διαβουλεύσεις τόσο με τα ενδιαφερόμενα μέρη όσο και με το ευρύ κοινό για να συλλέξει τις απόψεις τους σχετικά με την πρόταση.

Η νέα νομοθεσία για τα βιολογικά προϊόντα δεν αποτελεί εξαίρεση· μεταξύ του 2012 και του 2013, η Επιτροπή διενήργησε ευρεία διαβούλευση. Η διαβούλευση αυτή ελήφθη υπόψη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την υποβολή της πρότασης για τη νέα νομοθεσία.

Χρονοδιάγραμμα διαβουλεύσεων

 • Μάρτιος 2014

  Η Επιτροπή πρότεινε νομοθεσία με βάση τη δική της εμπειρογνωσία, την εκτίμηση επιπτώσεων και τα αποτελέσματα της διαδικασίας διαβούλευσης.

  Εκτίμηση των επιπτώσεων της νέας πρότασης

  Πρόταση της Επιτροπής για νέα νομοθεσία στον τομέα των βιολογικών προϊόντων – 2014

 • Νοέμβριος 2013

  Δεύτερη συνεδρίαση της συμβουλευτικής ομάδας για τη βιολογική γεωργία, με σκοπό την εξέταση των εργασιών που υλοποιήθηκαν τον Ιούνιο του 2013.

 • Ιούνιος 2013

  Συνεδρίαση της συμβουλευτικής ομάδας για τη βιολογική γεωργία. Η συμβουλευτική ομάδα για τη βιολογική γεωργία (γνωστή ως CDG), αποτελούμενη από τα συνήθη μέλη της, συνεδρίασε για να συνεχίσει τις εργασίες της σχετικά με τη νομοθετική πρόταση.

 • Απρίλιος 2013

  Δεύτερη συνεδρίαση της διευρυμένης συμβουλευτικής ομάδας για τη βιολογική γεωργία. Η συμβουλευτική ομάδα συνεδρίασε για δεύτερη φορά για να συνεχίσει τις εργασίες που αναλήφθηκαν από προηγούμενες ομάδες εμπειρογνωμόνων και στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης.

 • Ιανουάριος – Απρίλιος 2013

  Δημόσια διαβούλευση. Η Επιτροπή έλαβε 44.846 απαντήσεις σε συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο και 1.450 σχολιασμούς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από πολίτες και διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη.

  ΤηλεφόρτωσηPDF - 3.1 MB
 • Δεκέμβριος 2012

  Η διευρυμένη συμβουλευτική ομάδα για τη βιολογική γεωργία (γνωστή ως ομάδα διαλόγου της κοινωνίας των πολιτών ή CDG) συνεδρίασε για να εξετάσει τη νέα νομοθεσία. Στην ομάδα συμμετείχαν και διάφορα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

 • Νοέμβριος 2012

  Ακρόαση εμπειρογνωμόνων για το διεθνές εμπόριο βιολογικών προϊόντων και για παγκόσμια ζητήματα. Παρουσιάσεις εκπροσώπων οργανώσεων όπως ομάδων παραγωγών και φορέων ελέγχου τρίτων μερών.

 • Οκτώβριος 2012

  Ακρόαση εμπειρογνωμόνων για τη βιολογική παραγωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης – έλεγχοι και επιβολή. Παρουσιάσεις των ενδιαφερομένων μερών, όπως υπηρεσιών συνοριακών ελέγχων και οργανώσεων παραγωγών.

 • Σεπτέμβριος 2012

  Ακρόαση εμπειρογνωμόνων για την αγορά βιολογικών προϊόντων της ΕΕ – Εσωτερική αγορά και πρότυπα. Παρουσιάσεις των ενδιαφερομένων μερών (π.χ. οργανώσεων καταναλωτών ή ΜΚΟ για την καλή μεταχείριση των ζώων) στην Επιτροπή.

Σχέδιο δράσης για τη βιολογική παραγωγή στην ΕΕ

Τον Μάρτιο του 2021, η Επιτροπή δρομολόγησε ένα σχέδιο δράσης για τη βιολογική γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σχέδιο δράσης αποσκοπεί στην επίτευξη του στόχου της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για βιολογική καλλιέργεια του 25 % της γεωργικής γης έως το 2030.

Το σχέδιο περιλαμβάνει 23 δράσεις κατανεμημένες σε τρεις άξονες:

 • Άξονας 1: τόνωση της ζήτησης και διασφάλιση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών
 • Άξονας 2: ενθάρρυνση της μετατροπής και ενίσχυση ολόκληρης της αξιακής αλυσίδας
 • Άξονας 3: τα βιολογικά προϊόντα παράδειγμα προς μίμηση: βελτίωση της συμβολής της βιολογικής γεωργίας στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα

Σχέδιο δράσης για τη βιολογική γεωργία 2014-2020

Το σχέδιο δράσης για τα βιολογικά προϊόντα 2014-2020 είχε ως στόχο να βοηθήσει τους βιοκαλλιεργητές, τους διανομείς και τους εμπόρους λιανικής πώλησης της ΕΕ μέσω μιας σειράς ειδικών συστάσεων με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής της ΕΕ για τα βιολογικά προϊόντα.

ΤηλεφόρτωσηPDF - 294.3 KB

Έρευνα και καινοτομία στον τομέα της βιολογικής γεωργίας

Η έρευνα και η καινοτομία συγκαταλέγονται στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο τομέας της γεωργίας δεν αποτελεί εξαίρεση.

Πρόγραμμα «Ορίζων 2020»

Η ΕΕ χρηματοδοτεί διάφορα ερευνητικά έργα στο πλαίσιο της νομοθεσίας του προγράμματος «Ορίζων 2020». Τα πολυετή προγράμματα εργασίας που κατάρτισε η Επιτροπή κατόπιν διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη με στόχο την προαγωγή της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας συνδυάζουν τις ιδιωτικές επενδύσεις με τα κονδύλια της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της έρευνας, η οποία θα έχει απτά οφέλη.

Το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» για τη γεωργία επικεντρώνεται ιδιαίτερα στην αύξηση της αποδοτικότητας της παραγωγής και στην πρόληψη των ζημιών στο φυσικό περιβάλλον. Αρκετά από τα έργα αυτά αφορούν άμεσα τη βιολογική παραγωγή.

ΕΣΚ-AGRI

Η ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας (ΕΣΚ-AGRI) συνδέει γεωργούς και ερευνητές με σκοπό την επιτάχυνση της καινοτομίας. Η ΕΣΚ-AGRI διαθέτει ομάδα εστίασης η οποία επικεντρώνεται σε νέες προσεγγίσεις στη βιολογική γεωργία. Η ομάδα επεξεργάστηκε τρόπους βελτίωσης της απόδοσης των αρόσιμων καλλιεργειών και επισήμανε ορισμένες βέλτιστες πρακτικές στην τελική έκθεσή της.

EIT

Επιπλέον, η ΕΕ έχει ιδρύσει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) για την τόνωση της καινοτομίας. Η πρωτοβουλία EIT-Food εστιάζει στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στον τομέα των τροφίμων.

Επικαιρότητα