Ny lovgivning fra 2021

Fra den 1. januar 2021 vil der blive foretaget en grundig gennemgang af de nuværende bestemmelser om økologisk landbrug. Reglerne vil afspejle udviklingen i denne hastigt voksende sektor. Den nye forordning er udformet med henblik på at sikre fair konkurrence for landbrugere og samtidig forebygge bedrageri og opretholde forbrugernes tillid gennem følgende:

 • reglerne for produktion vil blive forenklet gennem udfasning af en række undtagelser og fravalg
 • kontrolsystemet vil blive styrket takket være strammere forebyggende foranstaltninger og solid kontrol i hele forsyningskæden
 • producenter i tredjelande skal overholde de samme regler som producenter i EU
 • reglerne for økologisk varer vil omfatte en bredere liste over produkter (f.eks. salt, kork, bivoks, maté, vinblade og palmehjerter) og vil omfatte yderligere produktionsregler (f.eks. hjorte, kaniner og fjerkræ)
 • certificeringen vil blive lettere for små landbrugere takket være et nyt system med gruppecertificering
 • der vil være en mere ensartet tilgang til nedbringelse af risikoen for forurening fra pesticider
 • undtagelser for produktion i højbede i væksthuse vil blive udfaset.

Høringsprocessen

Når EU udarbejder ny lovgivning, bliver der gennemført høringer med både interessenter og offentligheden for at vurdere deres synspunkter om forslaget.

Den nye lovgivning om økologiske produkter var ingen undtagelse, og i perioden 2012-2013 foretog Kommissionen en omfattende høring. Denne proces var med til at præge Kommissionens beslutningstagning, da den skulle foreslå ny lovgivning.

Tidsplan for høring

 • Marts 2014

  Kommissionen fremsatte et lovforslag på grundlag af ekspertrådgivningen, konsekvensanalysen og resultatet af høringen.

  Konsekvensanalyse af det nye forslag

  Kommissionens forslag fra 2014 om ny forordning for den økologiske sektor

 • November 2013

  Andet møde i den rådgivende gruppe for økologisk landbrug med opfølgning på det arbejde, der var gjort i juni 2013.

 • Juni 2013

  Møde i den rådgivende gruppe for økologisk landbrug. Den rådgivende gruppe for økologisk landbrug (nu kendt som CDG) mødtes med sine sædvanlige medlemmer for at fortsætte arbejdet med lovforslaget.

 • April 2013

  Andet møde i den udvidede rådgivende gruppe for økologisk landbrug. Den rådgivende gruppe mødtes for anden gang for at bygge videre på det arbejde, der var gjort i tidligere ekspertgrupper, og gennem den offentlige høring.

 • Januar-april 2013

  Offentlig høring. Kommissionen modtog 44 846 svar på sit spørgeskema og 1 450 andre bidrag sendt pr. e-mail fra borgere og forskellige interessenter.

  DownloadPDF - 3.1 MB
 • December 2012

  Den udvidede rådgivende gruppe for økologisk landbrug (nu kendt som den civile dialoggruppe eller CDG) mødtes for at drøfte den nye lovgivning. Gruppen blev ledsaget af en række andre interessenter.

 • November 2012

  Høring af eksperter om international handel med økologiske produkter og globale spørgsmål. Repræsentanter for organisationer såsom producentgrupper og tredjepartskontrolorganer holdt oplæg.

 • Oktober 2012

  Høring af eksperter om EU's økologiske produktion – kontrol og håndhævelse. Interesserede parter som grænsekontrolkontorer og producentorganisationer holdt oplæg.

 • September 2012

  Høring af eksperter på EU's marked for økologiske produkter – det indre marked og standarder. Interessenter (f.eks. forbrugerorganisationer eller NGO'er på dyrevelfærdsområdet) holdt oplæg for Kommissionen.

EU's handlingsplan for det økologiske landbrugs fremtid

Den europæiske handlingsplan for økologiske produkter skal hjælpe EU's landbrugere, distributører og detailhandlere med at tilpasse sig de ændringer, der følger med de nye regler. Den indeholder en række konkrete anbefalinger, der skal gøre EU's økologiske politik mere effektiv.

Blandt eksemplerne på anbefalinger i handlingsplanen kan nævnes:

 • regelmæssige forbrugerundersøgelser for at vurdere, hvor genkendeligt EU's økomærke er
 • større hjælp til EU-landene med hensyn til bekæmpelse af svig med økologiske produkter og forebyggelse af misbrug af økomærket
 • yderligere samarbejde med lande uden for EU for at forsøge at give EU-importørerne og -eksportørerne af økologiske fødevarer bedre muligheder
 • udvikling af et elektronisk importcertificeringssystem
 • fremme brugen af økologiske fødevarer, f.eks. i skolerne, gennem grønne offentlige indkøb i EU.
DownloadPDF - 89.6 KB

Forskning og innovation inden for økologisk landbrug

Forskning og innovation står meget højt på Kommissionens dagsorden, og landbruget er ingen undtagelse.

Horisont 2020

EU finansierer forskellige forskningsprojekter under Horisont 2020-lovgivningen. De flerårige arbejdsprogrammer, som Kommissionen har udarbejdet efter interessenthøringen, og som har til formål at fremme vækst og jobskabelse, kombinerer private investeringer med EU-finansiering, hvilket vil give mærkbare fordele.

Horisont 2020-programmet for landbrug går især efter at øge produktionseffektiviteten og samtidig forebygge skader på miljøet. Flere af disse projekter vedrører direkte økologisk produktion.

EIP-AGRI

Det Europæiske Innovationspartnerskab om et Produktivt og Bæredygtigt Landbrug (EIP-AGRI) forbinder landbrugere og forskere med henblik på at fremskynde innovationen. EIP-AGRI har en fokusgruppe, der koncentrerer sig om nye tilgange til økologisk landbrug. Gruppen har arbejdet på at optimere udbyttet af markafgrøder og giver eksempler på bedste praksis i sin endelige rapport.

EIT

Derudover har EU oprettet Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) for at fremme innovationen. EIT-FOOD fokuserer på iværksætteri og innovation i fødevaresektoren.