Mahepõllumajandusliku tootmise põhimõtted

Mahepõllumajandus tähendab asjaomaste põhimõtete, eeskirjade ja nõuete järgimist. Kõik, kes soovivad saada mahepõllumajandustootjaks, peaksid veenduma, et nad on kursis vajalike õigusaktidega ja täielikult teadlikud oma kohustustest.

Enne mis tahes tegevuse alustamist mahepõllumajandussektoris peaksite võtma ühendust oma riigi pädeva põllumajandusasutusega. Nad võivad anda teavet kättesaadavate toetusmeetmete kohta ja üldisemaid nõuandeid.

Sertifitseerimine

Kõik toiduainete tootjad, töötlejad või nendega kauplejad, kes soovivad turustada oma toitu mahepõllumajanduslikuna, peavad olema registreeritud kontrolliasutuses või kontrollorganis. Kontrolliasutus või kontrollorgan peab kontrollima, et tootja järgib mahepõllumajanduse eeskirju. Iga ELi riik võib otsustada, kas selleks saab avalik-õiguslik või eraõiguslik asutus, kuid need kõik kontrollivad ELis kehtivate mahepõllumajandusliku tootmise eeskirjade järgimist.

Kui soovite saada mahepõllumajandustootjaks, peab kontrollorgan teie tegevuse sertifitseerima.

See hõlmab iga-aastast kontrolli ja muid kontrolle, mis aitavad veenduda mahepõllumajandusliku tootmise eeskirjade järgimises.

Lisateave

Kontroll ja õigusnormide täitmise tagamine

Üleminek

Iga põllumajandusettevõte, mis soovib hakata tegelema mahepõllumajandusega, peab läbima nn üleminekuprotsessi. Selle aja jooksul tuleb kasutada mahepõllumajanduslikke tootmismeetodeid, kuid toodangut ei tohi müüa mahepõllumajanduslikuna. Üleminekuperioodi pikkus sõltub toodetava mahepõllumajandustoote liigist:

  • kolm aastat viljapuuaedade puhul, kus kasvatatakse mitmeaastasi marju, puuvilju ja viinapuid;
  • 12 kuud sigade ja kodulindude karjamaa puhul;
  • kaks aastat mäletsejaliste karjatamiseks kasutatavate üheaastaste kultuuride puhul.

Mahepõllumajandusettevõtete jaoks võib üleminekuperiood olla keeruline. Selle põhjuseks on asjaolu, et mahepõllumajanduslike meetoditega kaasneb sageli väiksem saagikus, samal ajal kui üleminekuperioodil toodetud toidu eest ei ole võimalik saada kõrgemat hinda. Seepärast pakuvad Euroopa Liit ja ELi riigid mitmesuguseid toetusmeetmeid, et aidata mahepõllumajandustootjatel tegevust alustada.

Kõik üleminekuajal kasvatatavad taimed peavad pärinema mahepõllumajanduslikest seemnetest.

Rahaline toetus mahepõllumajandustootjatele

EL võib anda rahalist toetust nii mahepõllumajandusele üleminekuks kui ka mahepõllumajandusliku staatuse säilitamiseks. Sellega tunnustatakse mahepõllumajanduse rolli maaelu arengu eri prioriteetide puhul ja võimalikku ühiskondlikku kasu, mis võib asjaomaste meetoditega kaasneda.

ELi riigid võivad toetust eraldada mitmel viisil. See võimaldab neil reageerida konkreetsetele probleemidele, millega nende mahepõllumajandustootjad võivad kokku puutuda.

Lisateave

Riiklikud kontrolliasutused ja kontrollorganid lisateabe saamiseks

Sissetulekutoetus

Teatmik mahepõllumajandustootjatele toetusvõimaluste kohta

Teadusuuringud, parimad tavad ja nõuanded

EL ei aita mahepõllumajandustootjaid mitte ainult rahaliselt, vaid neil on võimalik saada ka nõu parimate tavade või selle kohta, kuidas võtta kasutusele uusi ja innovaatilisi lahendusi. See võib parandada tõhusust ja seega suurendada kasumimarginaali.

Euroopa põllumajanduse innovatsioonipartnerluse (EIP-AGRI) eesmärk on soodustada säästvat konkureerivat põllumajandust ja metsandust, mis toodavad vähemaga rohkem ja paremini.

Samuti aitab EL põllumajandustootjatel luua tootjaorganisatsioone, mis aitavad kaitsta ebaausate kaubandustavade eest ja pakkuda toetust turukõikumiste ajal.

Lisateave

Tootjaorganisatsioonid

Põllumajanduslike majapidamiste nõustamise süsteem

Mahepõllumajandusega seotud teadusuuringud ja innovatsioon

Mahepõllumajandus ja ÜPP

Mahepõllumajandustootjad võivad ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) raames taotleda ka muid sissetulekutoetuse vorme. Need on näiteks otsetoetused ja spetsiaalselt noortele põllumajandustootjatele makstavad toetused.

Lisaks on mahepõllumajandustootjatel automaatselt õigus saada keskkonnasäästlikumaks muutmise toetusi. Asjaomased toetused töötati välja selleks, et julgustada põllumajandustootjaid tegema keskkonnahoidlikke otsuseid. Mahepõllumajandustootjatele makstav automaatne toetus peegeldab seda ulatuslikku kasu, mida mahepõllumajandus keskkonnale pakub.

Lisateave

Kestlik maakasutus (keskkonnasäästlikumaks muutmine)

Otsetoetused

Maaelu areng