Διεθνείς οργανώσεις

Συνεργασία και εταιρικές σχέσεις της ΕΕ με διεθνείς οργανώσεις σε θέματα γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης.

Αφρική

Συνεργασία και συμφωνίες μεταξύ της Αφρικανικής Ένωσης και της ΕΕ στους τομείς της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης.

Διεύρυνση

Ο ρόλος της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης στη διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ και η βοήθεια προς τις υποψήφιες χώρες ώστε να προετοιμαστούν για τη μελλοντική προσχώρηση.

ΚΓΠ και ανάπτυξη

Διασφάλιση της συνοχής της κοινής γεωργικής πολιτικής με τους αναπτυξιακούς στόχους και αύξηση της αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής συνεργασίας.

EU-US Collaboration

The collaboration platform is a joint initiative between the EU and US which aims to reinforce dialogue and enhance collaboration on agricultural issues.