ELi põllumajandus ja kestliku arengu eesmärgid

Euroopa Liidu põllumajanduse ja maaelu arengu poliitika moodustab olulise osa liidu positiivsest panusest ÜRO kestliku arengu tegevuskava 2030 eesmärkide saavutamisse.

Tegevuskava keskmes on kestliku arengu eesmärgid, mis on üleilmselt kokku lepitud ja mis tuleks saavutada aastaks 2030.

Eesmärgiga 2 seatakse ambitsioonikas siht kaotada nälg kogu maailmas. ELi põllumajanduse panus on kahetine: ühine põllumajanduspoliitika tagab ohutu, toitva ja kestlikult toodetud toidu kättesaadavuse kõigile eurooplastele ning ELi toiduainete eksport aitab kaasa toiduga kindlustatusele kolmandates riikides. Samuti võimaldatakse arenguriikidele eriti soodsaid kaubandustingimusi, soodustades seeläbi põllumajandustööstuse kasvu neis riikides.

ELi maaelu arengu ja põllumajanduspoliitika aitab kaasa ka mitme teise kestliku arengu eesmärgi saavutamisele, sealhulgas eesmärgid 1 (vaesuse kaotamine), 8 (inimväärne töö ja majanduskasv), 12 (säästev tootmine ja tarbimine) ja 15 (elu maismaal).

ELi kestliku arengu põhimõte

Aafrika–Euroopa allianss

ELi välispoliitika meetmed on alati järginud kooskõla kestliku arengu tegevuskavaga 2030, mis kajastub ka hiljutistes algatustes, nt uus Aafrika–Euroopa kestliku investeerimise ja töökohtade loomise allianss, mille rajamisest teatas septembris 2018 Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker oma kõnes olukorrast Euroopa Liidus.

Edusammude jälgimine

Komisjonil on mitu veebisaiti, millel keskendutakse ELi panusele kestliku arengu eesmärkide saavutamisel. Kõige märkimisväärseim neist on Eurostati kestliku arengu eesmärkide veebisait, mis jälgib ELi tulemusi näitajate, visuaalsete graafikute ja üksikasjaliku aastaaruande abil.

Aastatuhande arengueesmärgid

Aastatuhande deklaratsioon ja aastatuhande arengueesmärgid, mis aegusid 2015. aasta lõpus, on aidanud suurel määral tõsta üldsuse teadlikkust, suurendada poliitilist tahet ja mobiliseerida vahendeid vaesuse kaotamiseks. Üks kõige olulisemaid saavutusi ajavahemikus 2000–2015 oli ülemaailmse vaesuse vähendamine poole võrra. Toetudes neile edusammudele laiendatakse kestliku arengu eesmärkidega seatud sihte ja eesmärke, et lahendada üleilmseid probleeme ning saavutada parem ja kestlikum tulevik meie kõigi jaoks.