Ролята на Г-7

Г-7, първоначално Г-8, е създадена през 1975 г. като неформален форум, обединяващ лидерите на водещите световни индустриални държави. Годишните срещи на върха на Г-7 постепенно се превърнаха в платформа за определяне на хода на многостранния диалог и формулиране на политическите отговори на глобалните предизвикателства. Форумът допълва ролята на Г-20, като се счита, че това е рамката за текуща координация на икономическата политика в световен мащаб.

Срещата на върха обединява лидерите на Европейския съюз и следните държави:

 • Канада
 • Франция
 • Германия
 • Италия
 • Япония
 • Обединено кралство
 • Съединени американски щати.

Форумът може да определя глобалния дневен ред, тъй като решенията, взети от тези основни икономически сили, имат реално въздействие. Политическата посока, определена от тези лидери по даден политически въпрос, има ефект на „вълна“ за много други международни организации и институции.

Така решенията, взети в рамките на Г-7, не са правно обвързващи, но оказват силно политическо влияние.

ЕС в Г-7

Европейският съюз е уникална наднационална организация — не е суверенна държава членка — оттам и наименованието Г-7 „Група на седемте“. По този начин ЕС не е „изброен“ като член и не поема ротационното председателство на Г-7.

През 1977 г. представители на тогавашната Европейска общност поставят началото на нейното участие на срещата на върха в Лондон. Ролята на ЕС се разширява с времето, като Съюзът постепенно се включва във всички политически дискусии в програмата, а от срещата на върха в Отава (1981 г.) нататък участва във всички работни сесии.

Фокус върху селското стопанство

Повишаването на цените на храните през 2007—2008 г. извежда сигурността на селското стопанство и осигуряването на храна на преден план в световната политическа програма. Подтикнати от тази ценова криза, министрите на земеделието от тогавашната група Г-8 (преди суспендирането на Русия от групата през 2014 г.) се срещат в Италия през 2009 г., за да разгледат начините за подобряване на сътрудничеството в областта на селското стопанство с развиващите се страни, по-специално с Африка.

На следващата среща на върха в Канада през 2010 г. лидерите на страните от Г-8 поемат ангажимент за 22 милиарда долара за инициативата за продоволствена сигурност от Акуила (AFSI), която да бъде осъществена за период от три години и в рамките на която да бъдат подпомогнати уязвимите страни да стимулират производството на храни. Европейският съюз поема най-големия ангажимент в размер на 3,8 милиарда долара и го изпълнява.

Оттогава селското стопанство и продоволствената сигурност играят важна роля на срещите на високо равнище, като например в Япония през 2016 г., когато министрите на земеделието от страните от Г-7 изтъкват сред ключовите приоритети:

 • повече правомощия за земеделските стопани — мотивирани, умели и предприемчиви земеделски стопани чрез насърчаване на трансфера на знания при доброволни и взаимно приемливи условия; прилагане на тези прехвърлени знания на място и в професионалното обучение; и чрез улесняване на достъпа до ИКТ, прецизно земеделие и иновациите в областта на селското стопанство;
 • повишаване на възможностите за жените и младите хора в селскостопанския сектор чрез насърчаване на активното участие на жените и младежите в собствеността на земеделските стопанства, управление на стопанството, маркетинг и други селскостопански дейности и свързани с хранително-вкусовата промишленост дейности, както и чрез подобряване на равния достъп до земя и други активи, така че да се подобрят доходите и средствата за живот;
 • разширяване на участието на земеделските стопани във веригите за създаване на стойност при храните.

Въпреки че от 2017 г. насам не е организирано отделно направление на селскостопанската работа, загрижеността на селскостопанския и хранителновкусовия сектор в света продължават да бъдат отразени в годишните декларации на лидерите на Г-7. Сред разгледаните теми е въздействието на изменението на климата върху селското стопанство и приноса на хранително-вкусовия сектор за устойчивото икономическо развитие.

Важни дати

Последните и предстоящите ротации на председателството на Г-7 са както следва:

 • САЩ — 2020 г.
 • Обединено кралство — 2021 г.
 • Германия — 2022 г.
 • Япония — 2023 г.
 • Италия — 2024 г.