Projektna skupina za afriško podeželje

EU je zavezana podpori partnerskim državam prek zunanjih politik in instrumentov. V sporočilu o prihodnosti preskrbe s hrano in kmetijstva iz novembra 2017 je bilo poudarjeno, da bo prihodnja skupna kmetijska politika imela večjo vlogo pri krepitvi usklajenosti politik za trajnostni razvoj. V duhu „zavezništva Afrike in Evropske unije za trajnostne naložbe in delovna mesta“ , h kateremu je septembra 2018 pozval predsednik Komisije Jean-Claude Juncker, bi morali prenos znanja, izmenjava dobrih praks ter krepitev strateškega političnega sodelovanja in dialoga med EU in Afriško unijo (AU) prispevati k ustvarjanju delovnih mest v Afriki ter k razvoju njenega kmetijskega sektorja in podeželskih območij.https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-un...

Leta 2018 je bila ustanovljena projektna skupina za afriško podeželje, da bi svetovala Evropski komisiji o tem, kako najbolje prispevati k trajnostnemu razvoju in ustvarjanju delovnih mest v afriškem agroživilskem sektorju in podeželskem gospodarstvu. Projektno skupino je sestavljalo 11 članov, ki so bili imenovani kot posamezniki s strokovnim znanjem in izkušnjami na področju kmetijstva, kmetijskega gospodarstva ali živilskopredelovalne industrije, trgovine, razvojne politike ali vprašanj, povezanih z migracijo, ter z neposrednim znanjem o agroživilskem sektorju v Afriki.

Strokovnjaki projektne skupine so bili zadolženi za:

 • svetovanje, kako pospešiti učinke z boljšim usklajevanjem obstoječih pobud za spodbujanje javnih in zasebnih naložb v afriško kmetijstvo, kmetijsko podjetništvo in razvoj kmetijske industrije;
 • preučitev načinov izmenjave znanja in izkušenj, pridobljenih v okviru evropskih politik na področju kmetijstva in razvoja podeželja, da bi razvili zaposlitvene možnosti in ustvarili prihodke v podeželski Afriki;
 • opredelitev strategij za spodbujanje in prednostno obravnavo kmetijske politike in regulativne reforme v afriških državah (v skladu s poročilom CAADP in izjavo z vrha v Malaboju) ter pospeševanje odgovornih zasebnih naložb EU v afriško kmetijstvo in kmetijsko gospodarstvo, da bi spodbudili trgovino znotraj Afrike in izvoz iz afriških držav;
 • opredelitev strategij za podporo afriški mladini, ki dela v kmetijstvu, kmetijskih podjetjih in živilskopredelovalni industriji.

Skupina je marca 2019 objavila poročilo, v katerem je predlagala strategije in politike za okrepitev sodelovanja v okviru skupne strategije med Afriko in Evropo, Agende 2030 in ciljev trajnostnega razvoja. Skupina je predlagala štiri strateška področja ukrepov, ki naj bi se uporabljala na srednji in dolgi rok in bila osnova za potrebno preobrazbo:

 1. teritorialni pristop za ustvarjanje delovnih mest in rast prihodkov
 2. trajnostno upravljanje zemljišč in naravnih virov ter podnebni ukrepi
 3. podpora trajnostni preobrazbi afriškega kmetijstva
 4. razvoj afriške živilske industrije in živilskih trgov

Skupina je predlagala šest pobud, skladnih s štirimi dolgoročnimi področji ukrepanja, za Afriko in EU, da bi se začelo izvajati okrepljeno sodelovanje za agroživilski sektor in podeželsko gospodarstvo med partnericama.

Poročilo projektne skupine za afriško podeželje poziva k izvajanju inovativnega partnerstva za razvoj afriškega agroživilskega sektorja in podeželskega gospodarstva, ki se izvaja na treh ravneh: med ljudmi, med podjetji in med državami.

Maja 2019 se je začelo javno posvetovanje za zbiranje mnenj deležnikov o poročilu in priporočilih projektne skupine.

Ugotovitve posvetovanja so prispevale k oblikovanju politične izjave, ki so jo podprle vse države EU in Afriške unije, skupaj z akcijskim načrtom na tretji ministrski konferenci o kmetijstvu Afriške unije in EU, ki je bila junija 2019 v Rimu.

Poročilo o rezultatih posvetovanja je bilo objavljeno decembra 2019.

Osnovne informacije

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je v svojem govoru o stanju v Uniji leta 2018 napovedal ambiciozno novo „zavezništvo med Afriko in Evropsko unijo“, katerega cilj je spodbuditi naložbe v Afriki, okrepiti trgovino, ustvariti delovna mesta ter vlagati v izobraževanje in veščine. Ta pobuda temelji na zavezah iz leta 2017, ki je bilo še posebej pomembno za odnose med EU in Afriko.

Na 2. ministrski konferenci o kmetijstvu med AU in EU julija 2017 v Rimu sta bila kmetijstvo in agroživilski sektor izpostavljena kot ključni področji trajnostnega razvoja in ustvarjanja delovnih mest za Afriko. Na ministrski konferenci o kmetijstvu je bil pripravljen seznam konkretnih in realističnih rezultatov, ki so bili vključeni tudi v peti vrh AU-EU, ki je potekal novembra 2017 v Abidžanu. Mednje spadajo:

 • spodbujanje inovativnih finančnih sredstev za podporo podjetjem agroživilskega sektorja EU, ki želijo skupaj z afriškimi partnerji vlagati v sektor
 • spodbujanje partnerstev med univerzami za kmetijstvo in raziskovalnimi inštituti, pri čemer se uporabljajo programi izmenjav na področju izobraževanje
 • sklepanje partnerstev z afriškimi državami pri razvoju in zaščiti njihovih geografskih označb

Rezultati zajemajo tudi raziskave in inovacije, uporabo in upravljanje voda ter ukrepe v zvezi s podnebnimi spremembami, izgubo hrane in živilskimi odpadki. Prednostne naloge za obdobje 2018–2020 vključujejo spodbujanje naložb v afriško strukturno trajnostno preobrazbo, vlaganje v ljudi, izobraževanje, znanstveno tehnologijo ter razvoj znanj in spretnosti.

Najnovejše

Dokumenti

PrenesiPDF - 415.9 KB
PrenesiPDF - 3.6 MB
PrenesiPDF - 2 MB
PrenesiPDF - 728.4 KB
PrenesiPDF - 2.8 MB
PrenesiPDF - 492.6 KB
PrenesiPDF - 123.6 KB