Agri-food data portal

Data on national and EU agriculture and the common agricultural policy.

Trhy

Monitorovanie cenovej situácie a trhového výhľadu v prípade poľnohospodárskych komodít a potravín

Poľnohospodárske podniky, poľnohospodárstvo a inovácie

Informácie o poľnohospodárskej ekonomike, štruktúre poľnohospodárskych podnikov, poľnohospodárskych metódach, udržateľnosti, kvalite, výskume a inováciách

Výkonnosť v oblasti poľnohospodárskej politiky

Preskúmanie výkonnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky na základe ukazovateľov, hodnotenia, štúdií a správ, ako aj rozdelenia podpory príjmu.

Financovanie

Informácie o rozpočte SPP a výdavkoch z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Vidiecke oblasti

Prehľad primárneho sektora, ako sú údaje o hospodárskom raste, chudobe a obyvateľstve, a ďalšie informácie o pracovných miestach a raste vo vidieckych oblastiach.