Agri-food data portal

Data on national and EU agriculture and the common agricultural policy.

Rynki

Monitorowanie sytuacji cenowej i perspektyw rynkowych w odniesieniu do towarów rolnych i żywności

Gospodarstwa rolne, rolnictwo i innowacje

Informacje o ekonomice rolnej, strukturze gospodarstw rolnych, metodach produkcji rolnej, zrównoważoności, jakości, badaniach naukowych i innowacjach

Wyniki polityki rolnej

Przegląd wyników wspólnej polityki rolnej – wskaźniki, oceny, badania i sprawozdania oraz rozkład wsparcia dochodów

Finansowanie

Dane liczbowe o budżecie WPR oraz wydatkach z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Obszary wiejskie

Informacje ogólne o sektorze pierwotnym (wzrost gospodarczy, ubóstwo i ludność) oraz bardziej szczegółowe informacje na temat zatrudnienia i wzrostu gospodarczego na obszarach wiejskich