Agri-food data portal

Data on national and EU agriculture and the common agricultural policy.

Tirgi

Cenu un tirgus prognožu uzraudzība attiecībā uz lauksaimniecības un pārtikas produktiem.

Lauku saimniecības, lauksaimniecība un inovācija

Informācija par lauku saimniecību ekonomiku un struktūru, lauksaimniecības metodēm, ilgtspējību, kvalitāti, pētniecību un inovāciju.

Lauksaimniecības politikas sniegums

Kopējās lauksaimniecības politikas snieguma pārskatīšana, pamatojoties uz indikatoriem, novērtējumu, pētījumiem un ziņojumiem. Ienākumu atbalsta sadalījums.

Finansējums

Skaitļi, kas raksturo KLP budžetu, kā arī Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) izdevumus.

Lauku apgabali

Pārskats par primāro sektoru, piemēram, informācija par ekonomisko izaugsmi, nabadzības līmeni un iedzīvotājiem, kā arī sīkākas ziņas par nodarbinātību un izaugsmi lauku apgabalos.