Agri-food data portal

Data on national and EU agriculture and the common agricultural policy.

Rinkos

Žemės ūkio ir maisto produktų kainų padėties ir rinkos perspektyvų stebėsena.

Ūkiai, ūkininkavimas ir inovacijos

Informacija apie žemės ūkio ekonomiką ir struktūras, ūkininkavimo metodus, tvarumą, kokybę, mokslinius tyrimus ir inovacijas.

Žemės ūkio politikos rezultatai

Bendros žemės ūkio politikos rezultatų apžvalga pagal rodiklius, vertinimą, tyrimus ir ataskaitas, taip pat pajamų paramos paskirstymą.

Finansavimas

BŽŪP biudžeto ir Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) išlaidų duomenys

Kaimo vietovės

Pirminio sektoriaus, kaip antai ekonomikos augimo, skurdo ir gyventojų skaičiaus, apžvalga, taip pat išsamesnė informacija apie darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą kaimo vietovėse.