Agri-food data portal

Data on national and EU agriculture and the common agricultural policy.

Пазари

Наблюдение на ценовата ситуация и пазарните перспективи за селскостопанските стоки и храни.

Стопанства, земеделие и иновации

Информация за икономиката и структурата на земеделските стопанства, селскостопанските методи, устойчивостта, качеството, научните изследвания и иновациите.

Резултати от селскостопанската политика

Разглеждане на резултатите от общата селскостопанска политика чрез показатели, оценка, проучвания и доклади, както и посредством разпределянето на подпомагането на доходите.

Финансиране

Данни за бюджета на ОСП и за разходите от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Селски райони

Преглед на първичния сектор, като например икономически растеж, бедност и население, както и допълнителни данни относно работните места и растежа в селските райони.