Översikt

Utsikterna för EU:s jordbruksmarknader på kort sikt bygger på synpunkter från marknadsexperter vid EU-kommissionens avdelning för jordbruk och landsbygdsutveckling och de senaste tillgängliga uppgifterna. De publiceras tre gånger per år (tidig vår, tidig sommar och tidig höst).

Senaste utgåvan

Ladda nerPDF - 3.4 MB

Bakgrund

Marknadsutsikterna gäller EU-27. Historiska data för EU-28 bevaras och uppdateras allteftersom.

Ladda nerPDF - 1.2 MB
Ladda nerXLSX - 1.4 MB
Ladda nerPDF - 708.4 KB
Ladda nerXLSX - 1.5 MB
Ladda nerPDF - 503.2 KB

Rapporten i korthet

Hösten 2020

I årets tredje utgåva står vi inför utmaningen att räkna in coronakrisens effekter där mycket fortfarande är osäkert. Jämfört med andra branscher väntas emellertid krisens inverkan på jordbruks- och livsmedelssektorn förbli begränsad. De nya mönstren verkar mest bekräfta gamla trender, t.ex. ökad efterfrågan på lokalproducerad mat, korta leveranskedjor och livsmedelsförsäljning på nätet.

Jordbruksgrödor

På grund av den torra sommarens negativa effekter på plantutvecklingen väntas spannmålsproduktionen i EU 2020–2021 nå totalt 274,3 miljoner ton, vilket är 7 procent mindre än 2019–2020.

När det gäller oljefröväxter och proteingrödor väntas EU:s oljeväxtproduktion uppgå till 28,4 miljoner ton, vilket är en liten ökning på 1 procent jämfört med 2019–2020. Produktionen av proteingrödor torde öka markant och uppgå till 4,5 miljoner ton 2020–2021, vilket är 10 procent mer än 2019–2020. Även konsumtionen av proteingrödor väntas öka till följd av ökad efterfrågan på djurfoder och livsmedel.

EU:s och Storbritanniens sockerproduktion 2019–2020 uppskattas till 17,4 miljoner ton, vilket är något mindre än under föregående period. Lägre produktion, mindre global efterfrågan och fallande världsmarknadspriser gjorde att exportnivån var fortsatt låg. Under 2020–2021 väntas EU:s produktion fortsätta att minska från 16,2 till 15,9 miljoner ton. Däremot väntas konsumtionen hämta sig igen efter att ha gått ner i samband med covid-19-restriktionerna.

Specialgrödor

EU:s export av olivolja kommer att nå nya rekordnivåer 2019–2020 och uppgå till runt 820 000 ton. En stark detaljhandelsförsäljning under nedstängningen ligger bakom en allmän konsumtionsökning på 3 procent. Dessa faktorer torde bidra till ett lageruttag på 17 procent. EU:s olivoljeproduktion 2020–2021 beräknas öka och komma upp i över 2 miljoner ton, vilket är 17 procent mer än 2019–2020.

EU:s produktion av äpplen väntas 2020–2021 uppgå till 11,5 miljoner ton, dvs. 2 procent under femårsgenomsnittet. Marknaden för äpplen verkar vara i jämvikt, och 2019–2020 års lager har nästan tömts.

EU:s apelsinproduktion 2019–2020 uppskattas till något över 6,2 miljoner ton, vilket är 5 procent mindre än under föregående period. Den totala konsumtionen minskar och är 2 procent lägre än förra året. Konsumtionen av färska apelsiner ökar däremot, medan konsumtionen av bearbetade apelsiner minskar. Under perioden 2020–2021 väntas produktionen öka och nå 6,6 miljoner ton.

Mjölk- och mejeriprodukter

EU:s totala mjölkuppsamling torde öka med 1,4 procent 2020 tack vare ökad mjölkavkastning. Mjölkkobesättningen väntas minska, främst på grund av ökad slakt under årets andra hälft. Under 2021 väntas EU:s mjölkproduktion öka med 0,8 procent. Direktförsäljningen väntas fortsätta att öka till följd av coronautbrottet och större efterfrågan på lokalproducerad mat och korta leveranskedjor.

EU:s konkurrenskraftiga priser på standard- och skummjölkspulver och smör fortsätter att främja EU:s export. För alla tre mjölkprodukter ökar exportefterfrågan 2020 och når särskilt höga nivåer för skummjölkspulver (850 000 ton) och smör (320 000 ton), vilket i sin tur stöder produktionstillväxten.

Konsumtionen av ost i EU fortsätter att påverkas negativt av nedstängningar i restaurangbranschen, vilket skulle kunna leda till en lätt nedgång på 0,2 procent under 2020. Men EU:s export väntas öka med 5 procent till följd av ökad global efterfrågan, vilket kommer att leda till en produktionsökning på 0,7 procent. Ytterligare anpassningar i restaurangbranschen och detaljhandeln torde bidra till att få konsumtionen att öka med 0,5 procent 2021.

Kött

Efterfrågan på nötkött i EU har återhämtat sig i och med att restaurangerna öppnar och turismen börjar komma igång igen, vilket sammanlagt ändå leder till en uppskattad nedgång i produktionen av nötkött med 1,4 procent. En ytterligare nedgång med 1,5 procent väntas 2021 till följd av minskad besättning i vissa EU-länder. Även konsumtionen av nötkött väntas minska med 2,1 procent till 10,4 kg per capita 2020.

När det gäller griskött har en bra prisutveckling, ökad konsumentefterfrågan och nya investeringar bidragit till att öka produktionen de senaste månaderna. Men den afrikanska svinpesten, som nyligen upptäcktes i Tyskland och ledde till exportförbud, kommer att påverka den tyska och därmed den europeiska grisköttsmarknaden. Produktionen av griskött väntas minska med 0,5 procent 2020 och 1 procent 2021. Konsumtionen väntas minska med 1,1 procent till 32,8 kg per capita 2020.

EU:s fjäderfäproduktion väntas 2020 öka med 1 procent i och med att efterfrågan under nedstängningen har förskjutits till kyckling från annat kött. Ökningen påskyndas också av att restaurangerna öppnar igen och efterfrågan i detaljhandeln är stor. En blygsam tillväxt på 1 procent förutspås för 2021. Konsumtionen torde också öka med 1,5 procent 2020 till 23,7 kg per capita.

När det gäller får- och getkött minskade produktionen i EU avsevärt under första halvåret 2020 till följd av lägre efterfrågan från restaurangbranschen och hushållen under vårens alla helger och på grund av stora försörjningsbrister. Totalt kommer produktionen 2020 och 2021 att minska med 3 respektive 2 procent under antagande om minskade djurbesättningar, färre tackor och stagnerande inhemsk efterfrågan. Konsumtionen väntas 2020 sjunka med 4 procent till 1,3 kg per capita.

Aktuellt

Dokument

Ladda nerPDF - 4.1 MB
Ladda nerPDF - 3.4 MB
Ladda nerZIP - 10.9 MB
Ladda nerZIP - 5.4 MB
Ladda nerZIP - 5.4 MB
Ladda nerZIP - 4.2 MB
Ladda nerZIP - 4 MB
Ladda nerZIP - 3.9 MB
Ladda nerZIP - 2.9 MB
Ladda nerZIP - 2.3 MB
Ladda nerPDF - 301.2 KB