Oversigt

Fremskrivningen på kort sigt er baseret på de overvejelser, som markedseksperter i Kommissionens afdeling for landbrug og udvikling af landdistrikter har gjort sig ud fra de seneste tilgængelige data. Den offentliggøres tre gange om året (først på foråret, først på sommeren og først på efteråret).

Seneste udgave

DownloadPDF - 3.4 MB

Relaterede oplysninger

Der er fastsat markedsforventninger for EU-27. Historiske data for EU-28 bibeholdes og opdateres, når der modtages revisioner.

DownloadPDF - 1.2 MB
DownloadXLSX - 1.4 MB
DownloadPDF - 708.4 KB
DownloadXLSX - 1.5 MB
DownloadPDF - 503.2 KB

Hovedpunkter

Efterår 2020

I forbindelse med den tredje udgave i år skal der i forventningerne på kort sigt også tages højde for følgerne af covid-19-krisen, og der er fortsat mange usikkerhedsmomenter. Sammenlignet med andre sektorer forventes krisens indvirkning på landbrugsfødevaresektoren dog fortsat at være begrænset. De nye mønstre synes primært at styrke de eksisterende tendenser, f.eks. en stigning i efterspørgslen efter lokale fødevarer, korte forsyningskæder og onlinesalg af fødevarer.

Markafgrøder

I 2020/21 forventes EU's samlede kornproduktion at nå op på 274,3 mio. ton, hvilket er 7 % mindre end i 2019/20 på grund af tørken hen over sommeren.

Med hensyn til oliefrø og proteinafgrøder: EU's samlede oliefrøproduktion forventes at nå op på 28,4 mio. ton, hvilket er en lille stigning på 1 % i forhold til 2019/20, og produktionen af proteinafgrøder forventes at stige betydeligt til 4,5 mio. ton i 2020/21, hvilket er en vækst på 10 % i forhold til 2019/20. Forbruget af proteinafgrøder forventes også at stige, da der anvendes mere i foder, og da efterspørgslen efter fødevarer er stigende.

Det anslås, at EU's og Storbritanniens produktion af sukker vil ligge på 17,4 mio. ton i 2019/20, hvilket er lidt mindre end sidste år. På grund af en mindre produktion, mindre global efterspørgsel og et fald i verdensmarkedspriserne forblev eksporten lav. EU's produktion forventes at falde yderligere fra 16,2 til 15,9 mio. ton i 2020/21. Forbruget forventes dog at stige igen efter et fald i forbindelse med covid-19-restriktionerne.

Specialiserede afgrøder

EU's eksport af olivenolie vil sætte ny rekord i 2019/20 med ca. 820.000 ton. Det store detailsalg under nedlukningen vil understøtte en samlet vækst i forbruget på 3 %. Disse elementer forventes at bidrage til en lagerreduktion på 17 %. EU's samlede produktion af olivenolie i 2020/21 forventes at stige og nå op på mere end 2 mio. ton, hvilket er en stigning på 17 % i forhold til 2019/20.

EU's produktion af æbler anslås til 11,5 mio. ton i 2020/21, hvilket er 2 % under gennemsnittet for de seneste 5 år. Æblemarkedet synes at være velafbalanceret, idet lagrene fra 2019/20 næsten er tømte.

EU's produktion af appelsiner anslås til at ligge på lidt over 6,2 mio. ton i 2019/20, hvilket er 5 % mindre end sidste år. Det samlede forbrug er faldende og 2 % lavere end det foregående år. Forbruget af friske appelsiner stiger dog på bekostning af forarbejdede appelsiner. I 2020/21 forventes produktionen at stige og nå op på 6,6 mio. ton.

Mælk og mejeriprodukter

EU's samlede mælkeindsamling forventes at vokse med 1,4 % i 2020 takket være en øget mælkeydelse. Mængden af malkekvæg forventes at falde, hovedsagelig som følge af øget slagtning i andet halvår. I 2021 kan mælkeproduktionen i EU vokse med 0,8 %. Efter covid-19-udbruddet forventes det direkte salg fortsat at stige med større efterspørgsel efter lokale fødevarer og korte forsyningskæder.

Konkurrencedygtige EU-priser på skummetmælkspulver, sødmælkspulver og smør understøtter fortsat EU's eksport. For alle disse tre mejeriprodukters vedkommende vokser eksportefterspørgslen i 2020 og har nået et særligt højt niveau for skummetmælkspulver (850.000 ton) og smør (320.000 ton), hvilket understøtter væksten i produktionen.

Forbruget af ost i EU påvirkes fortsat negativt af lukning af fødevaretjenester, hvilket kan føre til et mindre fald på 0,2 % i 2020. EU's eksport forventes dog at stige med 5 % i kraft af en positiv global efterspørgsel, hvilket resulterer i en produktionsstigning på 0,7 %. Yderligere justeringer af fødevaretjenester og detailhandel bør bidrage til at øge forbruget med 0,5 % i 2021.

Kød

EU's efterspørgsel efter oksekød er opadgående efter genåbningen af restauranterne og turismesektoren. Det anslås dog, at der vil være en samlet nedgang i oksekødsproduktionen på 1,4 %. I 2021 forventes en yderligere nedgang på 1,5 % på grund af en reduktion af størrelsen af besætninger i visse EU-lande. Forbruget af oksekød forventes også at falde med 2,1 % til 10,4 kg pr. indbygger i 2020.

Med hensyn til svinekød bidrog gunstige priser, en fornyet forbrugerefterspørgsel og nylige investeringer til en stigning i produktionen i de seneste måneder. Ikke desto mindre vil den nylige opdagelse af afrikansk svinepest (ASF) i Tyskland, som førte til eksportforbud, påvirke det tyske marked og dermed også EU's marked for svinekød. Produktionen af svinekød forventes at falde i 2020 og 2021 med henholdsvis 0,5 % og 1 %. Forbruget forventes også at falde med 1,1 % til 32,8 kg pr. indbygger i 2020.

EU's fjerkræproduktion forventes at stige med 1 % i 2020, hvilket understøttes af et skift i efterspørgslen fra andet kød til fjerkræ under nedlukningen. Genåbningen af fødevaretjenester og den kraftige efterspørgsel i detailleddet bidrog yderligere til denne stigning. Tilsvarende forventes der en beskeden vækst på 1 % i 2021. Forbruget forventes også at stige i 2020 med 1,5 % til 23,7 kg pr. indbygger.

Med hensyn til fåre- og gedekød faldt EU-produktionen betydeligt i første halvdel af 2020 på grund af lavere efterspørgsel fra fødevaretjenester og privatforbrug i forbindelse med højtider og stor forsyningsknaphed. Samlet set vil produktionen i 2020 og 2021 falde med henholdsvis 3 % og 2 % under antagelse af mindre bedrifter, færre moderfår og en stagnerende indenlandsk efterspørgsel. Forbruget forventes at falde med 4 % i 2020 til 1,3 kg pr. indbygger.

Seneste

Dokumenter

DownloadPDF - 4.1 MB
DownloadPDF - 3.4 MB
DownloadZIP - 10.9 MB
DownloadZIP - 5.4 MB
DownloadZIP - 5.4 MB
DownloadZIP - 4.2 MB
DownloadZIP - 4 MB
DownloadZIP - 3.9 MB
DownloadZIP - 2.9 MB
DownloadZIP - 2.3 MB
DownloadPDF - 301.2 KB