Overzicht

De jaarlijkse EU-landbouwvooruitzichten zijn een vooruitblik op de belangrijkste landbouwmarkten, het landbouwinkomen en het milieu in de EU vanaf nu tot 2031. Ze zijn gebaseerd op veronderstellingen over de macro-economische omstandigheden, het vastgestelde landbouw- en handelsbeleid en de internationale marktontwikkelingen.

Daarbij wordt meestal uitgegaan van relatief stabiele ontwikkelingen, terwijl de markt in werkelijkheid vaak juist onstabiel is. De vooruitzichten zijn dus geen prognose. De projecties komen overeen met de verwachte gemiddelde trends van de landbouwmarkten in een vast macro-economisch klimaat bij ongewijzigd beleid.

Laatste editie

DownloadenPDF - 11.9 MB
DownloadenPDF - 2.5 MB

Meer informatie

Datavisualisaties van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC) van de Europese Commissie

DownloadenPDF - 1.1 MB
DownloadenXLSX - 215.3 KB

Over het verslag

Image showing farm animals and agricultural crops

Het verslag heeft betrekking op de EU in haar huidige samenstelling (EU-27). Het gaat om vooruitzichten op middellange termijn voor de landbouwmarkten, het landbouwinkomen en het milieu in de EU tot 2031, gebaseerd op een reeks coherente macro-economische hypothesen die ten tijde van de analyse het meest accuraat leken. Op 11 november 2021 zijn de volgende elementen geactualiseerd:

  • olieprijzen;
  • bevolkingsprognoses (op basis van IHS Markit);
  • de koersontwikkeling USD/EUR;
  • bbp-prognoses (op basis van de prognoses van de Commissie).

Aangezien veel EU-landen hun strategische plannen voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) nog niet hebben ingediend in het kader van het nieuwe GLB (dat in 2023 van start moet gaan), gaan de prognoses uit van een voortzetting van het huidige landbouw- en handelsbeleid. In dezelfde geest moet het ambitieniveau dat voortvloeit uit beleidsinitiatieven zoals de Europese Green Deal en in het bijzonder de streefdoelen van de “van boer tot bord”-strategie en de biodiversiteitsstrategie, nog naar de strategische GLB-plannen worden vertaald. Bijgevolg worden deze niet in aanmerking genomen. De begrotingscijfers met betrekking tot het meerjarig financieel kader 2021-2027 werden bijgewerkt.

Sinds vorig jaar zijn er geen nieuwe vrijhandelsovereenkomsten toegevoegd. De betrekkingen tussen de EU-27 en het VK zijn gebaseerd op de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK, die sinds 1 januari 2021 voorlopig wordt toegepast. Er wordt uitgegaan van een rechten- en contingentvrije handelsrelatie, waarbij slechts in de prognose voor 2022 rekening wordt gehouden met enkele verstoringen van de handel op korte termijn als gevolg van extra grenscontroles en logistieke kwesties. De tariefcontingenten van de Wereldhandelsorganisatie werden opnieuw berekend na de verdeling ervan over respectievelijk de EU-27 en het VK.

Voor het verslag zijn een aantal marktonzekerheden geanalyseerd om na te gaan in hoeverre de resultaten kunnen variëren. Variaties zijn mogelijk door macro-economische schommelingen en wisselende gewas- en melkopbrengsten. Er worden ook specifieke scenario’s gepresenteerd voor een vermindering van het vet in onze voeding (naar aanleiding van de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie) en voor de zelfvoorziening van China op het gebied van dierlijke producten.

Van tevoren zijn de uitgangssituatie en mogelijke marktonzekerheden onderzocht tijdens een online-workshop die werd gehouden op 20 en 21 oktober 2021. Tijdens dit evenement werd waardevolle input geleverd door:

  • beleidsmakers op hoog niveau;
  • Europese en internationale modellerings- en marktdeskundigen;
  • particuliere ondernemingen;
  • internationale organisaties, waaronder de OESO en de FAO;
  • overige belanghebbenden.

Dit verslag van de Commissie is het gezamenlijke werk van het directoraat-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling en het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC), waarbij het directoraat-generaal verantwoordelijk is voor de inhoud.

Aangezien de onzekerheden rond de macro-economische ontwikkelingen en de handelsbetrekkingen in de komende tien jaar hoog blijven, is het belangrijk erop te wijzen dat deze vooruitzichten voor de middellange termijn een uitgangssituatie vormen voor toekomstige analysen en scenariowerk, waardoor verschillende ontwikkelingstrajecten kunnen worden getest.

Nieuws

Documenten

DownloadenPDF - 8.7 MB
DownloadenPDF - 13.1 MB
DownloadenPDF - 12.4 MB
DownloadenPDF - 5.4 MB
DownloadenPDF - 7 MB
DownloadenPDF - 3.2 MB
DownloadenPDF - 5.3 MB
DownloadenPDF - 158.4 KB
DownloadenPDF - 4.7 MB
DownloadenPDF - 3.1 MB
DownloadenPDF - 1.1 MB
DownloadenPDF - 855.8 KB