Преглед

В „Перспективи на селското стопанство на ЕС“, публикувани веднъж в годината, се представят прогнозите за основните селскостопански пазари в ЕС и за доходите от селскостопанска дейност до 2030 г. Тези прогнози се основават на набор от допускания относно макроикономическите условия, средата за развитие на политиката в областта на селското стопанство и търговията, метеорологичните условия и промените на международния пазар.

Тези допускания предполагат относително гладко развитие на пазара, докато на практика тенденцията е пазарите да са много по-нестабилни. Поради това перспективите не са прогнози. По-конкретно перспективите съответстват на средната тенденция на развитие на селскостопанските пазари в дадена макроикономическа среда, при условие че политиките останат непроменени.

Последно издание

СвалиPDF - 11.5 MB
СвалиPDF - 1.3 MB

Информация по темата

СвалиPDF - 256 KB
СвалиXLSX - 264.1 KB

За доклада

В настоящия доклад се предоставя средносрочна перспектива за основните селскостопански пазари в ЕС и доходите от селскостопанска дейност до 2030 г. Перспективата се основава на набор от съгласувани макроикономически допускания, считани за най-реалистични към момента на извършване на анализа, включително за запазване на настоящите политики в областта на селското стопанство и търговията. Анализът се основава на наличната към края на септември 2019 г. информация за селскостопанското производство и на агроикономическия модел, използван от Европейската комисия.

Настоящият доклад е придружен от анализ на подбрани фактори на несигурност по отношение на пазара, за да се даде количествено изражение на вероятността от вариране на резултатите. Евентуалното вариране се дължи по-специално на колебанията в макроикономическата среда и в добивите от основните култури и производството на мляко. Представени са и специфични сценарии за прием на растителни протеини, млекопроизводство без съдържание на ГМО и огнище на африканска чума по свинете в Китай.

В рамките на процеса на подготовка на организиран в Брюксел на 23—24 октомври 2019 г. семинар бе направен външен преглед на базовия сценарий и на сценариите във връзка с факторите на несигурност по отношение на пазара. Беше събрана ценна информация от създателите на политики на високо равнище, от европейски и международни специалисти по моделиране и пазари, частни дружества и други заинтересовани страни, както и от международни организации като ОИСР и ФАО.

Тази публикация на Европейската комисия е плод на съвместната работа на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ и Съвместния изследователски център. Отговорност за съдържанието носи генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“. Въпреки че се полагат максимални усилия за осигуряване на стабилни перспективи за пазарите и доходите в селскостопанския сектор, продължава да съществува значителна несигурност, която трябва да бъде анализирана.

Новости

Документи

СвалиPDF - 12.4 MB
СвалиPDF - 5.4 MB
СвалиPDF - 7 MB
СвалиPDF - 3.2 MB
СвалиPDF - 5.3 MB
СвалиPDF - 158.4 KB
СвалиPDF - 4.7 MB
СвалиPDF - 3.1 MB
СвалиPDF - 1.1 MB
СвалиPDF - 855.8 KB