Pārskats

ES lauksaimniecības perspektīvas, ko publicē reizi gadā, sniedz ieskatu galveno ES lauksaimniecības tirgu un lauksaimnieciskās darbības ienākumu attīstībā līdz 2030. gadam. To pamatā ir vairāki pieņēmumi par makroekonomiskajiem apstākļiem, lauksaimniecības un tirdzniecības rīcībpolitikas nosacījumiem, laikapstākļiem un starptautiskā tirgus norisēm.

Šie pieņēmumi paredz relatīvi vienmērīgu tirgu attīstību, taču realitātē šie tirgi parasti ir daudz svārstīgāki. Tāpēc šīs perspektīvas nav prognozes. Konkrētāk, perspektīvas uzrāda lauksaimniecības tirgu attīstības caurmēra tendenci konkrētā makroekonomikas vidē, ja rīcībpolitikas nemainās.

Jaunākais izdevums

LejupielādētPDF - 11.5 MB
LejupielādētPDF - 1.3 MB

Saistīta informācija

LejupielādētPDF - 256 KB
LejupielādētXLSX - 264.1 KB

Par ziņojumu

Šajā ziņojumā sniegtas galveno ES lauksaimniecības tirgu un lauksaimnieciskās darbības ienākumu perspektīvas vidējā termiņā – līdz 2030. gadam. Tā pamatā ir saskaņotu makroekonomisko pieņēmumu kopums, kas analīzes laikā tika uzskatīts par ticamāko un ietver pieņēmumu par pašreizējās lauksaimniecības un tirdzniecības rīcībpolitikas nemainīgumu. Analīzes pamatā ir informācija, kas 2019. gada septembra beigās bija pieejama par lauksaimniecisko ražošanu un par agroekonomisko modeli, kuru izmanto Eiropas Komisija.

Šo ziņojumu papildina izvēlētu tirgus nenoteiktības elementu kopuma analīze, kas veikta, lai kvantitatīvi izteiktu potenciālās rezultātu variācijas. Iespējamās variācijas jo īpaši izriet no makroekonomiskās vides, galveno kultūraugu ražības un piena produkcijas svārstībām. Tiek piedāvāti arī specifiski scenāriji, kas attiecas uz augu izcelsmes proteīna patēriņu, no ĢMO brīvu piena lopkopību un Āfrikas cūku mēra uzliesmojumu Ķīnā.

Gatavojoties darbsemināram, kas 2019. gada 23. un 24. oktobrī norisinājās Briselē, tika veikta pamatscenārija un tirgus nenoteiktības scenāriju neatkarīga izskatīšana. Tajā tika iegūta vērtīga informācija no augsta līmeņa politikas veidotājiem, Eiropas un starptautiskiem modelēšanas ekspertiem un tirgus speciālistiem, privātiem uzņēmumiem un citām ieinteresētām personām, kā arī starptautiskām organizācijām, tādām kā ESAO un FAO.

Šī Eiropas Komisijas publikācija ir Lauksaimniecības un lauku attīstības ĢD un Kopīgā pētniecības centra kopdarbs. Par saturu atbild Lauksaimniecības un lauku attīstības ĢD. Lai gan ir pieliktas visas pūles, lai sagatavotu stabilu pārskatu par lauksaimniecības tirgu un ienākumu perspektīvām, joprojām pastāv lielas neskaidrības, tāpēc ir ļoti svarīgi tās analizēt.

Jaunumi

Dokumenti

LejupielādētPDF - 12.4 MB
LejupielādētPDF - 5.4 MB
LejupielādētPDF - 7 MB
LejupielādētPDF - 3.2 MB
LejupielādētPDF - 5.3 MB
LejupielādētPDF - 158.4 KB
LejupielādētPDF - 4.7 MB
LejupielādētPDF - 3.1 MB
LejupielādētPDF - 1.1 MB
LejupielādētPDF - 855.8 KB