Επισκόπηση

Οι προοπτικές του γεωργικού τομέα της ΕΕ, οι οποίες δημοσιεύονται μία φορά το χρόνο, παρουσιάζουν τις προοπτικές των κύριων γεωργικών αγορών της ΕΕ, του εισοδήματος και του περιβάλλοντος έως το 2030. Βασίζονται σε ένα σύνολο παραδοχών σχετικά με τις μακροοικονομικές συνθήκες, το περιβάλλον της γεωργικής και της εμπορικής πολιτικής και τις εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά.

Αυτές οι παραδοχές υποδηλώνουν σχετικά ομαλές εξελίξεις στην αγορά, ενώ στην πραγματικότητα οι αγορές τείνουν να είναι πολύ πιο ασταθείς. Ως εκ τούτου, οι προοπτικές δεν αποτελούν προβλέψεις. Για την ακρίβεια, αντιστοιχούν στη μέση τάση που αναμένεται να ακολουθήσουν οι γεωργικές αγορές σε ένα δεδομένο μακροοικονομικό περιβάλλον, εφόσον οι πολιτικές παραμείνουν αμετάβλητες.

Τελευταία έκδοση

ΤηλεφόρτωσηPDF - 7.5 MB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 2.6 MB

Σχετικές πληροφορίες

ΤηλεφόρτωσηPDF - 787.9 KB
ΤηλεφόρτωσηXLSX - 225 KB

Σχετικά με την έκθεση

Η έκθεση καλύπτει την ΕΕ με την τρέχουσα σύνθεσή της (ΕΕ των 27), μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2020. Παρουσιάζει τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές για τις γεωργικές αγορές, το εισόδημα και το περιβάλλον της ΕΕ έως το 2030, με βάση ένα σύνολο συνεκτικών μακροοικονομικών παραδοχών που κρίθηκαν ως οι πλέον εύλογες κατά τον χρόνο της ανάλυσης. Οι προβλέψεις για τις τιμές του πετρελαίου και τον πληθυσμό (βάσει της IHS Markit) επικαιροποιήθηκαν στις 16 Οκτωβρίου 2020, ενώ οι προβλέψεις για τη συναλλαγματική ισοτιμία και το ΑΕΠ (βάσει των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) στις 5 Νοεμβρίου 2020.

Οι αναλύσεις των γεωργικών αγορών βασίζονται στις πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες στα τέλη Σεπτεμβρίου 2020 σχετικά με τη γεωργική παραγωγή και το εμπόριο και σε ένα γεωργοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι προβλέψεις προϋποθέτουν συνέχιση των σημερινών γεωργικών και εμπορικών πολιτικών, και όχι των υπό συζήτηση πολιτικών, όπως η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ μετά το 2020, το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο ή η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Λαμβάνονται υπόψη μόνο συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών που είχαν κυρωθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2020.

Η έκθεση συνοδεύεται επίσης από την ανάλυση επιλεγμένου συνόλου αβεβαιοτήτων σχετικά με την αγορά προκειμένου να ποσοτικοποιηθεί η πιθανότητα διακύμανσης των αποτελεσμάτων. Οι πιθανές διακυμάνσεις των αποτελεσμάτων οφείλονται κυρίως στις διακυμάνσεις του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και της απόδοσης των βασικών καλλιεργειών και του γάλακτος. Παρουσιάζονται επίσης συγκεκριμένα σενάρια για τους τρόπους ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19 και για τα έντομα ως πηγή πρωτεϊνών για ζωοτροφές.

Ως μέρος της διαδικασίας προετοιμασίας, πραγματοποιήθηκε εξωτερική επανεξέταση του βασικού σεναρίου, καθώς και των σεναρίων που αφορούν τις αβεβαιότητες της αγοράς, σε εργαστήριο σχετικά με τις προοπτικές, το οποίο διοργανώθηκε διαδικτυακά στις 21-22 Οκτωβρίου 2020. Κατά την εκδήλωση αυτή, συγκεντρώθηκαν πολύτιμα στοιχεία, από φορείς χάραξης πολιτικής υψηλού επιπέδου, ευρωπαϊκούς και διεθνείς εμπειρογνώμονες μοντελοποίησης δεδομένων και εμπειρογνώμονες της αγοράς, ιδιωτικές εταιρείες και άλλους ενδιαφερόμενους, καθώς και από διεθνείς οργανισμούς, όπως ο ΟΟΣΑ και ο FAO.

Η παρούσα έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί κοινή προσπάθεια της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (ΓΔ AGRI) και του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ), ενώ την ευθύνη για το περιεχόμενό της φέρει η ΓΔ AGRI. Παρότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την παρουσίαση ισχυρών προοπτικών για τις γεωργικές αγορές, το εισόδημα και το περιβάλλον, εξακολουθούν να υπάρχουν έντονες αβεβαιότητες —εξ ου και η σημασία που αποδίδεται στην ανάλυση των αβεβαιοτήτων, ιδίως στο μετά την πανδημία COVID-19 πλαίσιο.

Επικαιρότητα

Έγγραφα

ΤηλεφόρτωσηPDF - 13.1 MB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 12.4 MB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 5.4 MB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 7 MB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 3.2 MB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 5.3 MB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 158.4 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 4.7 MB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 3.1 MB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 1.1 MB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 855.8 KB