Селско стопанство и околна среда в ЕС

Информация за селскостопанските компоненти, свързани с околната среда, като например потреблението на енергия, използването на пестициди, емисиите, качеството на водата и биологичното разнообразие.

Околна среда и действия в областта на климата

Обобщена информацията за селското стопанство в ЕС, околната среда и действията в областта на климата.

Земна покривка и земеползване в ЕС

Информация за земеделската земя, видовете земно покритие и използваната земеделска площ в ЕС.