Γεωργία και περιβάλλον στην ΕΕ

Πληροφορίες για τα γεωργικά θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον, όπως η κατανάλωση ενέργειας, η κατανάλωση φυτοφαρμάκων, οι εκπομπές αερίων, η ποιότητα των υδάτων και η βιοποικιλότητα.

Περιβάλλον και δράση για το κλίμα

Συνοπτικές πληροφορίες όσον αφορά τη γεωργία της ΕΕ και το περιβάλλον, καθώς και τη δράση για το κλίμα.

Κάλυψη και χρήση της γης στην ΕΕ

Λεπτομέρειες σχετικά με τη γεωργική γη, τα είδη κάλυψης της γης και τη χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση εντός της ΕΕ.