Περιβάλλον και δράση για το κλίμα

Συνοπτικές πληροφορίες όσον αφορά τη γεωργία της ΕΕ και το περιβάλλον, καθώς και τη δράση για το κλίμα.