Izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije

Po izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije 31. januarja 2020 je začelo veljati prehodno obdobje, ki je trajalo do 31. decembra 2020.

Po koncu prehodnega obdobja se za Združeno kraljestvo ne bodo več uporabljali mednarodni sporazumi, ki jih je sklenila EU. Določbe prostotrgovinskih sporazumov ostanejo nespremenjene za EU (npr. dostop do trga, tarifne kvote). Trgovci v EU morajo preveriti pravila o poreklu, saj se sestavine iz Združenega kraljestva morda ne bodo več štele za sestavine z izvorom v EU.

Evropska komisija vzdržuje spletno stran s posodobljenimi informacijami o pripravah na konec prehodnega obdobja, vključno z:

  • Ukrepi ob nepredvidljivih dogodkih

Sklop ciljnih ukrepov za nepredvidljive razmere za pripravo na morebitni scenarij „brez dogovora“.

  • Obveščanje in kontrolni seznam

    Priprave na spremembe

Komisija je v pomoč nacionalnim organom, podjetjem in državljanom pri pripravah objavila sporočilo „Priprave na spremembe“, ter „kontrolni seznam pripravljenosti na brexit“ za podjetja EU, ki poslujejo z Združenim kraljestvom.

  • Sektorska navodila

Več kot 100 sektorskih navodil s podrobnimi informacijami o tem, kaj morajo storiti deležniki za pripravo na spremembe, ki bodo vplivale na njihove sektorje.

Številna navodila so relevantna za kmetijski sektor in med drugim zagotavljajo smernice glede živilske zakonodaje, tarifnih kvot in geografskih označb. Deležnikom se priporoča, da preverijo ta navodila in se seznanijo z najnovejšimi informacijami in priporočili za njihov sektor.

Sorodne informacije

EU in Združeno kraljestvo – oblikovanje novega partnerstva

Trgovina z agroživilskimi proizvodi

Združeno kraljestvo in EU imata intenzivne trgovinske odnose v agroživilskem sektorju.

Države EU v Združeno kraljestvo izvažajo večje količine agroživilskih proizvodov, zlasti sveže in predelano sadje in zelenjavo, mesne izdelke in prehrambne proizvode. Leta 2019 je vrednost izvoza teh proizvodov znašala 41 milijard evrov.

Leta 2019 je velik delež uvoza agroživilskih proizvodov v Združeno kraljestvo prišel iz EU (74 %), pri čemer so največji delež uvoza v Združeno kraljestvo iz EU (kot delež vsega uvoza kmetijskih proizvodov v Združeno kraljestvo) predstavljali mlečni izdelki, prehrambni proizvodi in mesni izdelki.

Načrt ravnanja v nepredvidljivih razmerah

Pomembno je, da deležniki ocenijo, kako bodo novi odnosi med Združenim kraljestvom in EU vplivali na njihove proizvodne in trgovinske prakse.

EU se je na ta učinek pripravila s skupno ureditvijo trgov (SUT), ki ureja kmetijske trge v EU. Skupna ureditev trgov zajema pravna orodja v primeru motenj na trgih, ki zagotavljajo varnostne mreže, denimo javne intervencije, zasebno skladiščenje, preprečevanje kriz in obvladovanje tveganj ter tudi sprejetje izrednih tržnih ukrepov.

Evropska komisija ima izkušnje z izvajanjem takih ukrepov v času motenj na trgu, denimo v obdobju ruske prepovedi uvoza 2014–2016 z uporabo ukrepov za odpravljanje neravnovesja na trgu (pomoč za zasebno skladiščenje, promocijski programi), ukrepi za pomoč kmetom s kratkoročnimi likvidnostnimi težavami (usmerjena pomoč, predplačila), državne pomoči in spodbude za zmanjšanje proizvodnje.

Sistemi državne pomoči so na voljo za najbolj škodljive učinke scenarija brez dogovora v nekaterih državah EU.

Uvozna in izvozna dovoljenja

Ob koncu prehodnega obdobja se pravila Evropske unije, ki urejajo sistem uvoznih in izvoznih dovoljenj, ne bodo več uporabljala za Združeno kraljestvo.

Najpomembnejša pravila v zvezi s tem določata delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1237 in Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1239, ki določata sistem uvoznih in izvoznih dovoljenj za številne izdelke.

Zaradi te spremembe bodo ob koncu prehodnega obdobja v Združenem kraljestvu prenehale veljati pravice in obveznosti, ki izhajajo iz uvoznih in izvoznih dovoljenj, ki jih je izdala Evropska unija. Podobno bodo tudi pravice in obveznosti, ki izhajajo iz uvoznih in izvoznih dovoljenj, ki so jih izdali organi za izdajo dovoljenj v Združenem kraljestvu, prenehale veljati v Evropski uniji.

Izjema bodo dovoljenja, izdana v okviru tarifnih kvot STO.

Tarifne kvote STO

Za pripravo na izstop Združenega kraljestva sta Združeno kraljestvo in EU upoštevala ustrezne postopke STO za določitev njunih količinskih zavez, ki naj bi se uporabljale po koncu prehodnega obdobja. Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije bodo zlasti za tarifne kvote potrebne nekatere prilagoditve. Glede tarifnih kvot STO Evropska unija in Združeno kraljestvo predvidevata razdelitev na podlagi preteklih trgovinskih tokov.

V okviru priprave na izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije zagotavlja Uredba (EU) 2019/216 podlago za razdelitev tarifnih kvot, vključenih v seznam koncesij in obveznosti Unije, ki je priložen Splošnemu sporazumu o carinah in trgovini (GATT) 1994. Razdelitev tarifnih kvot izvaja Uredba (EU) 2019/386 (kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2020/2099), ki vpliva na veljavnost uvoznih dovoljenj, izdanih pred datumom izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije, in sicer:

  • Dovoljenja, ki jih je izdalo Združeno kraljestvo: Na podlagi člena 2(1) Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/386 pravice in obveznosti, ki izhajajo iz uvoznih dovoljenj, ki jih izdajo, in uvoznih pravic, ki jih dodelijo organi za izdajo dovoljenj Združenega kraljestva v okviru tarifnih kvot, vključenih na seznam Unije za STO, v Evropski uniji ne veljajo od 1. januarja 2021.
  • Dovoljenja, ki so jih izdale države EU (razen Združenega kraljestva): Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz uvoznih dovoljenj, ki so jih izdali, in uvoznih pravic, ki so jih dodelili organi za izdajo dovoljenj v državah EU (in ne v Združenem kraljestvu) ostanejo veljavne v Uniji, razen dovoljenj, prenesenih na gospodarske subjekte s sedežem v Združenem kraljestvu, ki od 1. januarja 2021 ne veljajo več.
  • Razdelitev tarifnih kvot STO: Evropska komisija je objavila preglednico s porazdelitvijo tarifnih kvot za nekatere kmetijske proizvode, vključene na seznam Unije v okviru STO.

Program možnosti za oddaljene in otoške regije POSEI

Da bi se po koncu prehodnega obdobja izognili morebitnim motnjam v tradicionalnih trgovinskih tokovih med najbolj oddaljenimi regijami in Združenim kraljestvom, se bodo količine predelanih kmetijskih proizvodov, ki se trenutno pošiljajo iz najbolj oddaljenih regij v Združeno kraljestvo kot državo članico EU, štele za izvoz v tretje države. Hkrati je bilo Združeno kraljestvo dodano na seznam tretjih držav, v katere se lahko predelani proizvodi v okviru regionalne trgovine ponovno izvozijo iz Azorov in Madeire.

Sorodne informacije

Uredba (EU) 2019/260 glede obsega tradicionalnih trgovinskih tokov med nekaterimi najbolj oddaljenimi regijami Unije in Združenim kraljestvom.