Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ

Dohoda o vystúpení medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou nadobudla platnosť 1. februára 2020.

Všetky odkazy na 30. marec 2019 o 00.00 hod. SEČ, 13. apríl 2019 o 00.00 hod. SEČ alebo 1. november 2019 o 00.00 hod. SEČ ako dátum vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie v dokumentoch uverejnených na tejto stránke sa preto musia považovať za odkazy na 1. február 2020 o 00.00 hod. SEČ.

V dohode o vystúpení je stanovené prechodné obdobie, počas ktorého sa na Spojené kráľovstvo bude aj naďalej vzťahovať právo EÚ vrátane všetkých povinností vyplývajúcich zo všetkých medzinárodných dohôd EÚ (keďže medzinárodné dohody EÚ sú súčasťou acquis EÚ).

Prechodné obdobie

Prechodné obdobie stanovené v dohode o vystúpení zaručuje integritu a homogénnosť jednotného trhu a colnej únie. EÚ bude svojich medzinárodných partnerov informovať o tom, že Spojené kráľovstvo je krajinou EÚ na účely medzinárodných dohôd vrátane dohôd, ktoré nadobudnú platnosť počas prechodného obdobia.

Po uplynutí prechodného obdobia sa medzinárodné dohody, ktoré uzatvorila EÚ, už nebudú na Spojené kráľovstvo vzťahovať. Ustanovenia o dohode o voľnom obchode zostávajú pre EÚ nezmenené (napr. prístup na trh, colné kvóty) a obchodníci z EÚ budú musieť kontrolovať pravidlá pôvodu, pretože zložky pochádzajúce zo Spojeného kráľovstva sa už nebudú považovať za zložky pochádzajúce z EÚ.

Obchod s agropotravinárskymi výrobkami

Spojené kráľovstvo a EÚ majú významný obchodný vzťah v oblasti agropotravinárskych výrobkov.

Krajiny EÚ vyvážajú do Spojeného kráľovstva veľké množstvo agropotravinárskych výrobkov, najmä čerstvé a spracované ovocie a zeleninu, mäsové výrobky a potravinové prípravky. V roku 2017 predstavovala hodnota tohto vývozu 40 miliárd EUR.

Významný podiel dovozu agropotravinárskych výrobkov v Spojenom kráľovstve pochádza z EÚ (73 %), pričom mliečne výrobky, potravinové prípravky a mäsové výrobky sa na celkovom dovoze agropotravinárskych výrobkov do Spojeného kráľovstva podieľajú najviac. Na vývoze agropotravinárskych výrobkov z EÚ do Spojeného kráľovstva sa najviac podieľajú Holandsko (14 %), Nemecko (11 %), Írsko (10 %) a Francúzsko (10 %).

Príprava na brexit

Príprava na vystúpenie Spojeného kráľovstva prebieha súčasne s rokovaniami. Ďalšie informácie možno nájsť na webových stránkach špeciálne venovaných téme pripravenosť na brexit.

Pokiaľ ide o poľnohospodárstvo, Európska komisia vydala 1. februára 2018 oznámenie o potravinovom práve EÚ pre zainteresované strany, ktoré sa týka označovania potravín, zložiek potravín, požiadaviek na prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, pravidiel výroby potravín a ekologickej výroby.

V júli 2019 vydala ďalšie oznámenie o pripravenosti týkajúce sa colných kvót. V ňom načrtla zmeny, ktoré vyplynú z toho, že pravidlá EÚ sa už nebudú vzťahovať na Spojené kráľovstvo.

StiahnuťPDF - 427.3 KB

Ďalšie informácie

Program schôdze „Inventarizácia skupín pre občiansky dialóg“

Brexit a agropotravinárske odvetvie – prednáška, ktorá odznela na schôdzi „Inventarizácia skupín pre občiansky dialóg“

Ďalšie schôdze skupín pre občiansky dialóg, ktoré zorganizovalo GR AGRI

Brexit bol v uplynulom roku na programe mnohých stretnutí skupín pre občiansky dialóg so zainteresovanými stranami. V uplynulých mesiacoch sa o brexite diskutovalo na týchto schôdzach:

Stredisko pre monitorovanie trhu s mliekom – 13. decembra 2019

Ryža — 10. decembra 2019

Kvalita a propagácia – 6. decembra 2019

Škrob – 2. decembra 2019

Ovocie a zelenina – 29. novembra 2019

Destiláty – 29. novembra 2019

Hovädzie mäso – 26. novembra 2019

Hydina a vajcia – 26. novembra 2019

Plodiny pestované na ornej pôde – 25. novembra 2019

Cukor – 19. novembra 2019

Stredisko pre monitorovanie trhu s cukrom – 15. novembra 2019

Bravčové mäso — 14. novembra 2019

Ovčie a kozie mäso, včelárstvo – 6. novembra 2019

Medzinárodné aspekty poľnohospodárstva – 18. októbra 2019

Mlieko – 4. októbra 2019

Hovädzie mäso – 1. októbra 2019

Sušené krmivo a energetické plodiny – 25. júna 2019

Stredisko pre monitorovanie trhu s mäsom – 14. júna 2019

Stredisko pre monitorovanie trhu s plodinami – 3. apríla 2019

Krízové plánovanie

Je dôležité, aby zainteresované strany posúdili na konci prechodného obdobia rôzne vplyvy rôznych scenárov.

Ak by sa do konca prechodného obdobia nedosiahla obchodná dohoda, znamenalo by to, že by sa z výrobkov EÚ dovážaných do Spojeného kráľovstva a z výrobkov Spojeného kráľovstva dovážaných do EÚ (čo v súčasnosti predstavuje predaj v rámci EÚ) vyberalo clo. To by mohlo viesť k narušeniu niektorých trhov a v rozličnej miere by to mohlo mať vplyv na krajiny Európskej únie.

Nová obchodná dohoda medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom na druhej strane prinesie zmeny, ktoré budú mať pravdepodobne vplyv na súčasné obchodné postupy hospodárskych subjektov EÚ.

Spoločná organizácia trhov (SOT) je súborom pravidiel, ktoré regulujú poľnohospodárske trhy v EÚ. SOT zahŕňa právne nástroje v prípade narušenia trhu, ktoré fungujú ako bezpečnostné siete, napríklad verejná intervencia, súkromné skladovanie, predchádzanie krízam a riadenie rizík, ako aj prijatie výnimočných trhových opatrení.

Európska komisia má skúsenosti s vykonávaním takýchto opatrení v čase narušenia trhu, napríklad počas ruského zákazu dovozu v rokoch 2014 – 2016, s využívaním opatrení na riešenie nerovnováhy na trhu (pomoc na súkromné skladovanie, propagačné programy), opatrení na pomoc poľnohospodárom pri krátkodobých ťažkostiach s peňažným tokom (cielená pomoc, zálohové platby), štátnej pomoci a stimulov na obmedzenie výroby.

Režimami štátnej pomoci sa môžu okrem toho riešiť najškodlivejšie následky scenára vystúpenia bez dohody v niektorých krajinách EÚ.

Dovozné a vývozné licencie

Po uplynutí prechodného obdobia sa pravidlá Európskej únie týkajúce sa systému dovozných a vývozných licencií už nebudú vzťahovať na Spojené kráľovstvo.

Najdôležitejšími pravidlami v tejto súvislosti sú delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1237 a vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1239, ktorými sa ustanovuje systém dovozných a vývozných licencií v prípade niektorých výrobkov.

V dôsledku tejto zmeny prestanú po uplynutí prechodného obdobia v Spojenom kráľovstve platiť práva a povinnosti vyplývajúce z dovozných a vývozných licencií vydaných Európskou úniou. Podobne prestanú v Európskej únii platiť práva a povinnosti vyplývajúce z dovozných a vývozných licencií vydaných licenčnými orgánmi Spojeného kráľovstva.

Bude však existovať výnimka pre licencie vydané v rámci colných kvót WTO.

Colné kvóty WTO

V rámci príprav na vystúpenie Spojeného kráľovstva sa v Spojenom kráľovstve i EÚ uplatnili príslušné postupy WTO na stanovenie ich príslušných kvantitatívnych záväzkov, ktoré sa začnú uplatňovať po uplynutí prechodného obdobia. Colné kvóty si budú predovšetkým vyžadovať určité úpravy, ktorými sa zohľadní vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie. Pokiaľ ide o colné kvóty EÚ v rámci WTO, EÚ a Spojené kráľovstvo počítajú s rozdelením vychádzajúcim z historických obchodných tokov.

V nariadení (EÚ) 2019/216 sa ako súčasť prípravy na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie stanovuje základ pre rozdelenie colných kvót zahrnutých do zoznamu koncesií a záväzkov Únie, ktorý tvorí prílohu k dohode GATT z roku 1994. Rozdelenie colných kvót sa vykoná nariadením (EÚ) 2019/386 a platnosť dovozných licencií vydaných pred dňom vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie bude ovplyvnená takto:

Licencie vydané Spojeným kráľovstvom: Podľa článku 2 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/386 práva a povinnosti vyplývajúce z dovozných licencií vydaných a dovozných práv pridelených orgánmi Spojeného kráľovstva vydávajúcimi licencie v rámci colných kvót uvedených v listine WTO pre Úniu, zanikajú v Únii dňom, od ktorého sa uplatňuje článok 1 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/216.

Licencie vydané krajinami EÚ okrem Spojeného kráľovstva: Práva a povinnosti vyplývajúce z dovozných licencií vydaných a dovozných práv pridelených orgánmi krajín EÚ iných než Spojené kráľovstvo vydávajúcimi licencie zostávajú v Únii aj naďalej v platnosti, s výnimkou licencií prenesených na prevádzkovateľov so sídlom v Spojenom kráľovstve, ktoré zanikajú dňom, od ktorého sa uplatňuje článok 1 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/216.

Rozdelenie colných kvót WTO: množstvá, ktoré sú k dispozícii po rozdelení týchto colných kvót, sa uverejnia čo najskôr, najneskôr však do dvoch pracovných dní odo dňa, od ktorého sa uplatňuje článok 1 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/216.

Súvisiace informácie

Colné kvóty

POSEI (Program osobitných alternatív pre odľahlosť a ostrovný charakter)

Aby sa zabránilo možnému narušeniu tradičných obchodných tokov medzi najvzdialenejšími regiónmi a Spojeným kráľovstvom po uplynutí prechodného obdobia, objemy spracovaných poľnohospodárskych výrobkov, ktoré sú v súčasnosti zasielané z najvzdialenejších regiónov do Spojeného kráľovstva ako členskej krajiny EÚ, sa budú považovať za vývoz do tretích krajín. Spojené kráľovstvo sa zároveň pridáva do zoznamu tretích krajín, do ktorých sa môžu spracované výrobky opätovne vyviezť z Azor a Madeiry v rámci regionálneho obchodu.

Súvisiace informácie

Nariadenie (EÚ) 2019/260, pokiaľ ide o objem tradičných obchodných tokov medzi niektorými najvzdialenejšími regiónmi Únie a Spojeným kráľovstvom.

Dokumenty

StiahnuťPDF - 161.9 KB
StiahnuťPDF - 7.5 MB
StiahnuťPDF - 274.1 KB
StiahnuťPDF - 365.8 KB
StiahnuťPDF - 547.6 KB
StiahnuťPDF - 427.3 KB