ELi põllumajandus ja Brexit

11. aprillil 2019 otsustas Euroopa Ülemkogu (artikkel 50) kokkuleppel Ühendkuningriigiga veel kord pikendada Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõikes 3 sätestatud kaheaastast ajavahemikku kuni 31. oktoobrini 2019. Kõnealust otsust arvesse võttes ja kuni uute teadeteni tuleb sellel veebilehel avaldatud dokumentide kõiki viiteid 30. märtsile 2019 (kell 00.00 Kesk-Euroopa aja järgi) või 13. aprillile 2019 (kl 00.00 Kesk-Euroopa aja järgi) kui Ühendkuningriigi EList väljaastumise kuupäevale tõlgendada kui viiteid 1. novembrile 2019 (kell 00.00 Kesk-Euroopa aja järgi). Palun pange tähele, et

  1. kui Ühendkuningriik ei korralda Euroopa Parlamendi valimisi kooskõlas kohaldatava liidu õigusega ega ratifitseeri 22. maiks 2019 väljaastumislepingut, lõppeb eespool osutatud otsuse kohaldamine 31. mail 2019 ning väljaastumine toimub seetõttu 1. juunil 2019;
  2. kui Ühendkuningriik peaks väljaastumislepingu ratifitseerima enne 31. oktoobrit 2019, toimub väljaastumine ratifitseerimise lõpuleviimisele järgneva kuu esimesel päeval.

Ühendkuningriigi väljaastumiseks valmistumine juba käib. EL pöörab endiselt põhitähelepanu põllumajanduse ja ELi kodanike põllumajandushuvide kaitsmisele.

1. veebruaril 2019 toimus erakorraline kohtumine „Kodanikuühiskonna dialoogirühmade ülevaade“, kus osalesid kõik kodanikuühiskonna dialoogirühmades esindatud organisatsioonid ja rühmade esimehed ning kus esitleti ja arutati põllumajandusliku toidutööstuse valmisolekut Brexitiks ja ettenägematuteks sündmusteks.

Lisateave

Kohtumise päevakord

Ettekanne „Brexit ja põllumajanduslik toidutööstus

Muud põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi korraldatud kodanikuühiskonna dialoogirühmade kohtumised

Brexitit on viimase aasta jooksul arutatud mitmel kodanikuühiskonna dialoogirühmade ja sidusrühmade kohtumistel. Viimased ja uued kohtumised Brexiti teemal

Piim (22. veebruar 2019)

Lihaturu vaatluskeskus (22. veebruar 2019)

Põllukultuurid (1. märts 2019)

Piiritusjoogid (15. märts 2019)

Veiseliha (26. märts 2019)

Kvaliteet ja edendustegevus (28. märts 2019)

Piimaturu vaatluskeskus (29. märts 2019)

Põllukultuuride turu vaatluskeskus (3. aprill 2019)

Puu- ja köögiviljad (5. aprill 2019)

Põllumajanduse rahvusvahelised aspektid (9. aprill 2019)

Suhkur (12. aprill 2019)

Suhkruturu vaatluskeskus (26. aprill 2019)

Lamba- ja kitseliha, mesindus (17. mai 2019)

Sealiha (28. mai 2019)

Riis (28. juuni 2019)

Põllumajanduslike toiduainete kaubandus

EL 27 põllumajanduslike toiduainete eksport Ühendkuningriiki on märkimisväärne (2017. aastal 40 miljardi euro väärtuses). Alates Brexiti kuupäevast saab Ühendkuningriigist üleöö ELi peamine põllumajanduslike toiduainete kaubanduse partner nii ekspordis kui ka impordis. ELi liikmesriigid ekspordivad Ühendkuningriiki märkimisväärses koguses põllumajanduslikke toiduaineid, eelkõige värsked ja töödeldud puu- ja köögiviljad, lihatooted ja toiduvalmistised.

Suur osa Ühendkuningriigi põllumajanduslike toiduainete impordist tuleb EList (73%) ning EList pärit piimatooted, toiduvalmistised ja lihatooted moodustavad Ühendkuningriigi põllumajanduslike toiduainete koguimpordist kõige suurema osa. Ühendkuningriigi peamised põllumajanduslike toiduainete impordi päritoluriigid ELis on Madalmaad (14%), Saksamaa (11%), Iirimaa (10%) ja Prantsusmaa (10%).

Ühendkuningriigi põllumajanduslike toiduainete kolmandatest riikidest pärit eksport ja import saab praegu kasu tingimustest, mis on kokku lepitud Euroopa Liidu ja tema kaubanduspartnerite vahel (ELi rahvusvahelised kokkulepped). Kui Ühendkuningriik ei ole enam liikmesriik, kõnealused kokkulepped tema suhtes enam ei kehti. Tagajärjed sõltuvad sellest, kas Ühendkuningriik astub välja korratult või korrakohaselt.

  • Kui väljaastumisleping sõlmitakse, nähakse sellega ette üleminekuperiood, mille jooksul kehtivad Ühendkuningriigi suhtes kõik ELi rahvusvahelised kokkulepped (sest need on osa ELi õigustikust). Sellega tagatakse ka ELi ühtse turu ja tolliliidu terviklikkus ja ühetaolisus. EL teatab sellisel juhul oma rahvusvahelistele partneritele, et Ühendkuningriiki käsitatakse liikmesriigina rahvusvaheliste kokkulepete, sh üleminekuperioodil jõustuvate kokkulepete kohaldamise eesmärgil.
  • Kui väljaastumislepingut ei sõlmita, ei kehti ELi sõlmitud rahvusvahelised kokkulepped enam Ühendkuningriigi suhtes. ELi puhul vabakaubanduslepingu tingimused ei muutu (nt juurdepääs turule, tariifikvoodid) ja ELi kaupmehed peavad hakkama silmas pidama päritolueeskirju, sest Ühendkuningriigist pärit koostisainete päritoluks ei peeta enam ELi. Kahepoolsete lepingute tingimusi saab muuta ainult ELi ja Ühendkuningriigi tulevase lepinguga.

Brexitiks valmistumine

Valmistumine Ühendkuningriigi väljaastumiseks on toimunud läbirääkimistega samal ajal. Lisateavet leiate Brexitiks valmistumist käsitlevalt veebisaidilt.

Sidusrühmadele saadeti 1. veebruaril 2018 põllumajanduse teemal ELi toidualaste õigusnormide kohta teatis, mis hõlmas toidu märgistamist, toidu koostisaineid, toidukäitlejate suhtes kehtivaid nõudeid, toidu tootmise nõudeid ja mahepõllumajanduslikku tootmist.

Valmisolek ettenägematuteks sündmusteks

Põllumajanduses tähendaks lepinguta väljaastumine peamiselt seda, et Ühendkuningriiki imporditavate EList pärit toodete suhtes (mida praegu käsitatakse ELi-sisese müügina) hakkaksid kehtima tollimaksud. See võib põhjustada häireid teatavatel turgudel ning sellel võib olla liikmesriikidele erinev mõju.

Ühine põllumajanduse turukorraldus tähendab eeskirjade kogumit, millega reguleeritakse ELis põllumajandusturge. See hõlmab turuhäirete korral kasutatavaid õiguslikke vahendeid, mis kujutavad endast turvavõrku, kuhu kuuluvad näiteks üldsuse sekkumine, eraladustamine, kriisiennetus ja riskijuhtimine ning erakorraliste turumeetmete vastuvõtmine.

Euroopa Komisjonil on palju kogemusi selliste meetmete rakendamisega turuhäirete ajal, näiteks aastatel 2014–2016. Kasutatud on turu tasakaalustamatuse vähendamise meetmeid (eraladustamisabi, edendusprogrammid), põllumajandustootjate abistamise meetmeid lühiajaliste rahavooga seotud raskuste korral (sihtotstarbeline abi, ettemaksed), riigiabi ning tootmise vähendamise stiimuleid.

Teatavates liikmesriikides saab kohaldada ka riigiabiprogramme, et leevendada lepinguta lahkumise kõige raskemaid tagajärgi.

Impordi- ja ekspordilitsentsid

Kui väljaastumislepingu eelnõus sisalduvas üleminekukorras ei lepita kokku teisiti, ei kohaldata alates Ühendkuningriigi EList väljaastumise kuupäevast enam Ühendkuningriigi suhtes ELi impordi- ja ekspordilitsentside süsteemi, eelkõige komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2016/1237 ja komisjoni rakendusmäärust (EL) 2016/1239, milles on sätestatud süsteem litsentsiga hõlmatud tootekoguste importimiseks või eksportimiseks. Sellel on eelkõige järgmised tagajärjed (välja arvatud WTO tariifikvootide raames välja antud litsentsid, millele avalduvaid tagajärgi on käsitletud allpool):

  • õigused ja kohustused, mis tulenevad Ühendkuningriigi litsentse väljaandvate asutuste poolt välja antud impordi- ja ekspordilitsentsidest ning antud impordiõigustest, kaotavad ELis kehtivuse Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise kuupäeval;
  • õigused ja kohustused, mis tulenevad muude liikmesriikide kui Ühendkuningriigi litsentse väljaandvate asutuste poolt enne Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise kuupäeva välja antud impordi- ja ekspordilitsentsidest ning antud impordiõigustest, jäävad Euroopa Liidus kehtima.

WTO tariifikvoodid

Ühendkuningriigi väljaastumiseks valmistudes järgivad Ühendkuningriik ja EL asjakohaseid WTO menetlusi, et määrata kindlaks asjaomased kvantitatiivsed kohustused. Eelkõige tuleb Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisest tulenevalt teha tariifikvootidesse teatavaid kohandusi. EL ja Ühendkuningriik kavandavad ELi WTO tariifikvootide jaotamise varasemate kaubavoogude põhjal.

Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumiseks valmistumisel on määrus (EL) 2019/216 nende tariifikvootide jaotamise alus, mis on kantud 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppele GATT 1994 lisatud liidu kontsessioonide ja kohustuste loendisse. Tariifikvootide jaotamist rakendatakse määrusega (EL) 2019/386 ja see mõjutab enne Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise kuupäeva välja antud impordilitsentside kehtivust järgmiselt:

Litsentsid, mille on välja andnud Ühendkuningriik Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/386 artikli 2 lõike 1 kohaselt kaotavad Euroopa Liidus kehtivuse õigused ja kohustused, mis tulenevad Ühendkuningriigi litsentse väljaandvate asutuste poolt ELi WTO loendisse lisatud tariifikvootide raames välja antud impordilitsentsidest ja antud impordiõigustest, niipea, kui kohaldatakse määruse (EL) 2019/216 artikli 1 lõiget 2.

Litsentsid, mille on välja andnud muud liikmesriigid kui Ühendkuningriik Õigused ja kohustused, mis tulenevad muude liikmesriikide kui Ühendkuningriigi litsentse väljaandvate asutuste poolt välja antud impordilitsentsidest ning antud impordiõigustest, jäävad Euroopa Liidus kehtima, välja arvatud litsentsid, mis on üle kantud Ühendkuningriigis asutatud ettevõtjatele ning mis kaotavad kehtivuse niipea, kui kohaldatakse määruse (EL) 2019/216 artikli 1 lõiget 2.

WTO tariifikvootide jaotamine Kõnealuste tariifikvootide jaotamise järgselt kehtivad kogused avaldatakse sellel lehel niipea kui võimalik ja hiljemalt kahe tööpäeva jooksul alates määruse (EL) 2019/216 artikli 1 lõike 2 kohaldamisest.

Seotud teave

Tariifikvoodid

Programm „Posei“

Selleks et ära hoida äärepoolseimate piirkondade ja Ühendkuningriigi vaheliste tavapäraste kaubavoogude võimalikku katkemist pärast Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumist, käsitatakse töödeldud põllumajandustooteid, mida praegu saadetakse äärepoolseimatest piirkondadest Ühendkuningriiki kui ELi liikmesriiki, kolmandasse riiki suunduva ekspordina. Ühtlasi on Ühendkuningriik lisatud loetelusse kolmandatest riikidest, kuhu võib piirkondliku kaubanduse raames reeksportida töödeldud tooteid Assooridelt ja Madeiralt.

Seotud teave

Määrus (EL) 2019/260 tavapäraste kaubavoogude mahtude osas teatavate liidu äärepoolseimate piirkondade ja Ühendkuningriigi vahel

Dokumendid

Laadi allaPDF - 274.1 KB
Laadi allaPDF - 365.8 KB
Laadi allaPDF - 324.1 KB
Laadi allaPDF - 328.2 KB