Γεωργία της ΕΕ και Brexit

Στις 11 Απριλίου 2019, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (άρθρο 50) αποφάσισε, σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, να παρατείνει περαιτέρω, έως τις 31 Οκτωβρίου 2019, τη διετή περίοδο που προβλέπεται στο άρθρο 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά την απόφαση αυτή και μέχρι νεωτέρας, στα έγγραφα που έχουν δημοσιευθεί σ΄αυτή τη σελίδα, οποιαδήποτε αναφορά στην 30ή Μαρτίου 2019 στις 00:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) ή στην 13η Απριλίου 2019 στις 00:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) ως ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εκλαμβάνεται ως αναφορά στην ημερομηνία της 1ης Νοεμβρίου 2019 στις 00:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης). Σημειώνεται ότι:

  1. σε περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει διενεργήσει εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με το ισχύον ενωσιακό δίκαιο και δεν έχει κυρώσει τη συμφωνία αποχώρησης έως τις 22 Μαΐου 2019, η προαναφερόμενη απόφαση παύει να ισχύει στις 31 Μαΐου 2019 και, ως εκ τούτου, η αποχώρηση θα πραγματοποιηθεί την 1η Ιουνίου 2019
  2. εάν το Ηνωμένο Βασίλειο κυρώσει τη συμφωνία αποχώρησης σε οποιοδήποτε στιγμή πριν από τις 31 Οκτωβρίου 2019, η αποχώρηση θα πραγματοποιηθεί την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της ολοκλήρωσης των διαδικασιών κύρωσης.

Οι εργασίες προετοιμασίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου προχωρούν. Η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στην προστασία της γεωργίας και των γεωργικών συμφερόντων των πολιτών της ΕΕ.

Την 1η Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε ad hoc συνεδρίαση με θέμα «Απολογισμός ομάδων διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών», η οποία συγκέντρωσε όλους τους οργανισμούς που εκπροσωπούνται στις ομάδες διαλόγου της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και τους προέδρους τους, προκειμένου να παρουσιαστούν και να συζητηθούν τα μέτρα ετοιμότητας και έκτακτης ανάγκης ενόψει του Brexit σε σχέση με τον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής.

Περισσότερες πληροφορίες

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης «Απολογισμός των ομάδων διαλόγου της κοινωνίας των πολιτών»

Brexit και τομέας γεωργικών προϊόντων διατροφής — παρουσίαση στο πλαίσιο της συνεδρίασης «Απολογισμός των ομάδων διαλόγου της κοινωνίας των πολιτών»

Άλλες συνεδριάσεις ομάδων διαλόγου της κοινωνίας των πολιτών που διοργάνωσε η ΓΔ AGRI

Το Brexit βρισκόταν στην ημερήσια διάταξη πολλών συνεδριάσεων ομάδων διαλόγου της κοινωνίας των πολιτών με τα ενδιαφερόμενα μέρη τον προηγούμενο χρόνο. Πρόσφατα, το Brexit συζητήθηκε και θα συζητηθεί περαιτέρω στις επόμενες συνεδριάσεις

Γάλα — 22 Φεβρουαρίου 2019

Παρατηρητήριο της αγοράς κρέατος — 22 Φεβρουαρίου 2019

Αροτραίες καλλιέργειες — 1η Μαρτίου 2019

Αλκοολούχα ποτά — 15 Μαρτίου 2019

Βόειο κρέας — 26 Μαρτίου 2019

Ποιότητα και προώθηση — 28 Μαρτίου 2019

Παρατηρητήριο της αγοράς γάλακτος — 29 Μαρτίου 2019

Παρατηρητήριο της αγοράς καλλιεργειών — 3 Απριλίου 2019

Οπωροκηπευτικά — 5 Απριλίου 2019

Διεθνείς πτυχές της γεωργίας — 9 Απριλίου 2019

Ζάχαρη — 12 Απριλίου 2019

Παρατηρητήριο της αγοράς καλλιεργειών — Παρασκευή, 26 Απριλίου 2019

Αιγοπρόβατα, μελισσοκομία – 17 Μαΐου 2019

Χοίρειο κρέας – 28 Μαΐου 2019

Ρύζι – 28 Ιουνίου 2019

Εμπόριο γεωργικών ειδών διατροφής

Η ΕΕ-27 είναι πολύ σημαντικός εξαγωγέας γεωργικών ειδών διατροφής προς το Ηνωμένο Βασίλειο (40 δισ. ευρώ το 2017). Από την ημερομηνία του Brexit, το Ηνωμένο Βασίλειο θα καταστεί ο βασικός εμπορικός εταίρος της ΕΕ για το εμπόριο γεωργικών ειδών διατροφής, τόσο ως προς τις εξαγωγές όσο και ως προς τις εισαγωγές. Τα κράτη μέλη της ΕΕ εξάγουν στο Ηνωμένο Βασίλειο σημαντικές ποσότητες γεωργικών προϊόντων διατροφής, κυρίως νωπά και μεταποιημένα οπωροκηπευτικά, προϊόντα με βάση το κρέας και παρασκευάσματα διατροφής.

Ένα σημαντικό ποσοστό των εισαγωγών γεωργικών ειδών διατροφής του Ηνωμένου Βασιλείου προέρχεται από την ΕΕ (73 %), τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα παρασκευάσματα διατροφής και τα προϊόντα κρέατος, αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος του συνόλου των εισαγωγών αυτών. Οι βασικές χώρες προέλευσης των γεωργικών προϊόντων διατροφής που εισάγει το ΗΒ από την ΕΕ είναι οι Κάτω Χώρες (14 %), η Γερμανία (11 %), η Ιρλανδία (10 %) και η Γαλλία (10 %).

Οι εξαγωγές και οι εισαγωγές γεωργικών ειδών διατροφής του ΗΒ από και προς τρίτες χώρες επωφελούνταν μέχρι τώρα από τους όρους που διαπραγματεύθηκε η Ένωση με τους εμπορικούς της εταίρους (διεθνείς συμφωνίες της ΕΕ). Όταν το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα είναι πλέον κράτος μέλος, δεν θα αποτελεί μέρος των συμφωνιών αυτών. Οι συνέπειες θα είναι διαφορετικές ανάλογα με το αν το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει με συμφωνία ή χωρίς:

  • σε περίπτωση που συναφθεί συμφωνία αποχώρησης, θα προβλεφθεί μεταβατική περίοδος, κατά την οποία το Ηνωμένο Βασίλειο θα δεσμεύεται από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από όλες τις διεθνείς συμφωνίες της ΕΕ (καθώς οι διεθνείς συμφωνίες αποτελούν μέρος του κεκτημένου της ΕΕ). Έτσι διασφαλίζεται η ακεραιότητα και η ομοιογένεια της ενιαίας αγοράς και της τελωνειακής ένωσης. Η ΕΕ θα γνωστοποιήσει στους διεθνείς εταίρους της ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι κράτος μέλος για τους σκοπούς των διεθνών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών που τίθενται σε ισχύ κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου.
  • σε περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία, οι διεθνείς συμφωνίες που έχει συνάψει η ΕΕ δεν θα ισχύουν πλέον για το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι διατάξεις των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών θα παραμείνουν αμετάβλητες για την ΕΕ (π.χ. πρόσβαση στην αγορά, δασμολογικές ποσοστώσεις) και οι έμποροι της ΕΕ θα πρέπει να ελέγχουν τους κανόνες καταγωγής, δεδομένου ότι τα συστατικά του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα θεωρούνται πλέον καταγωγής ΕΕ. Μόνο μια μελλοντική συμφωνία ΕΕ-ΗΒ θα μπορούσε να αλλάξει ορισμένους όρους όσον αφορά τις διμερείς συμφωνίες.

Προετοιμασία για το Brexit

Οι εργασίες προετοιμασίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου προχωρούν παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον ειδικό ιστότοπο: ετοιμότητα για το Brexit.

Όσον αφορά τη γεωργία, την 1η Φεβρουαρίου 2018 δημοσιεύτηκε ανακοίνωση προς τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την νομοθεσία της ΕΕ για τα τρόφιμα, η οποία καλύπτει την επισήμανση των τροφίμων, τα συστατικά τροφίμων, τις απαιτήσεις για τους επιχειρηματίες του τομέα, τους κανόνες παραγωγής τροφίμων και τη βιολογική παραγωγή.

Σχεδιασμός αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων

Όσον αφορά τη γεωργία, ο αντίκτυπος της μη συμφωνίας θα συνίσταται κυρίως στην επιβολή δασμών στα προϊόντα της ΕΕ που εισάγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία επί του παρόντος θεωρείται ότι πωλούνται εντός της ΕΕ. Αυτό μπορεί να διαταράξει ορισμένες αγορές και να επηρεάσει τα κράτη μέλη σε διαφορετικό βαθμό.

Η κοινή οργάνωση αγορών (ΚΟΑ) είναι ένα σύνολο κανόνων που διέπουν τις γεωργικές αγορές στην ΕΕ. Η ΚΟΑ περιλαμβάνει νομικά μέσα σε περίπτωση διαταραχών της αγοράς που λειτουργούν ως δίχτυ ασφαλείας, όπως η δημόσια παρέμβαση, η ιδιωτική αποθεματοποίηση, η πρόληψη κρίσεων και η διαχείριση κινδύνων, καθώς και η λήψη έκτακτων μέτρων για την αγορά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποκτήσει πείρα στην εφαρμογή των μέτρων αυτών σε περιόδους διαταραχών της αγοράς, όπως κατά την περίοδο 2014-16, όταν προσέφυγε σε μέτρα για την αντιμετώπιση της ανισορροπίας στην αγορά (ενίσχυση στην ιδιωτική αποθεματοποίηση, προγράμματα προώθησης), σε μέτρα που βοήθησαν τους γεωργούς να αντιμετωπίσουν βραχυπρόθεσμα προβλήματα ρευστότητας (στοχευμένες ενισχύσεις, προκαταβολές), σε κρατικές ενισχύσεις και κίνητρα για τη μείωση της παραγωγής.

Τα καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων μπορεί επίσης να καταστούν αναγκαία για την αντιμετώπιση των πλέον επιζήμιων συνεπειών της αποχώρησης χωρίς συμφωνία σε ορισμένα κράτη μέλη.

Πιστοποιητικά εισαγωγής και εξαγωγής

Με την επιφύλαξη της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στο σχέδιο της συμφωνίας αποχώρησης, από την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κανόνες της Ένωσης για το καθεστώς πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής και ιδίως ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/1237 της Επιτροπής και ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1239 της Επιτροπής για τη θέσπιση καθεστώτος πιστοποιητικών εισαγωγής ή εξαγωγής ποσοτήτων προϊόντων που καλύπτονται από πιστοποιητικό, δεν θα ισχύουν πλέον για το και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό θα έχει ιδίως τις ακόλουθες συνέπειες (με εξαίρεση τα πιστοποιητικά που εκδίδονται στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων του ΠΟΕ, για τα οποία οι συνέπειες αναφέρονται κατωτέρω):

  • Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα πιστοποιητικά εισαγωγής και εξαγωγής τα οποία εκδόθηκαν και τα δικαιώματα εισαγωγής που χορηγήθηκαν από τις αρχές έκδοσης πιστοποιητικών του Ηνωμένου Βασιλείου λήγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση
  • Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα πιστοποιητικά εξαγωγής και εισαγωγής που εκδόθηκαν και τα δικαιώματα εισαγωγής που χορηγήθηκαν πριν από την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση από τις αρχές έκδοσης πιστοποιητικών των κρατών μελών πλην του Ηνωμένου Βασιλείου εξακολουθούν να ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Δασμολογικές ποσοστώσεις του ΠΟΕ

Για την προετοιμασία της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου, το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ ακολουθούν τις κατάλληλες διαδικασίες του ΠΟΕ για να καθορίσουν τις αντίστοιχες ποσοτικές δεσμεύσεις τους. Πιο συγκεκριμένα, θα απαιτηθούν ορισμένες προσαρμογές ώστε οι δασμολογικές ποσοστώσεις (ΔΠ) να αντικατοπτρίζουν την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση. Για τις δασμολογικές ποσοστώσεις της ΕΕ στο πλαίσιο του ΠΟΕ, η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο προβλέπουν κατανομή με βάση τις ιστορικές εμπορικές ροές.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2019/216 παρέχει τη βάση για την κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων που περιλαμβάνονται στον πίνακα παραχωρήσεων και δεσμεύσεων της Ένωσης που προσαρτάται στη ΓΣΔΕ 1994. Η κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων θα εφαρμοστεί με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/386 και θα επηρεάσει την ισχύ των πιστοποιητικών εισαγωγής που εκδόθηκαν πριν από την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως εξής:

Πιστοποιητικά που εκδόθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο: Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/386 της Επιτροπής, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα πιστοποιητικά εισαγωγής που έχουν εκδοθεί και τα δικαιώματα εισαγωγής που έχουν παραχωρηθεί από τις αρχές έκδοσης πιστοποιητικών του Ηνωμένου Βασιλείου στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που περιλαμβάνονται στον πίνακα του ΠΟΕ της Ένωσης παύουν να ισχύουν στην Ένωση από την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής του άρθρου 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/216.

Πιστοποιητικά που εκδόθηκαν από κράτη μέλη εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου: Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα πιστοποιητικά εισαγωγής που έχουν εκδοθεί και τα δικαιώματα εισαγωγής που έχουν παραχωρηθεί από τις αρχές έκδοσης πιστοποιητικών των κρατών μελών πλην του Ηνωμένου Βασιλείου εξακολουθούν να ισχύουν στην Ένωση, με εξαίρεση τα πιστοποιητικά που έχουν μεταβιβαστεί σε επιχειρηματίες που είναι εγκατεστημένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο τα οποία παύουν να ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής του άρθρου 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/216.

Κατανομή δασμολογικών ποσοστώσεων του ΠΟΕ: οι ποσότητες που είναι διαθέσιμες μετά την κατανομή των εν λόγω δασμολογικών ποσοστώσεων δημοσιεύονται κατωτέρω, το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία εφαρμογής του άρθρου 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/216.

Σχετικές πληροφορίες

Δασμολογικές ποσοστώσεις

POSEI

Για να αποφευχθεί ενδεχόμενη διαταραχή των παραδοσιακών ροών συναλλαγών μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών και του Ηνωμένου Βασιλείου μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ποσότητες μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων που αποστέλλονται επί του παρόντος από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές στο Ηνωμένο Βασίλειο ως μέλος της ΕΕ θα θεωρούνται εξαγωγές προς τρίτες χώρες. Ταυτόχρονα, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει προστεθεί στον κατάλογο των τρίτων χωρών από τις οποίες τα μεταποιημένα προϊόντα μπορούν να επανεξαχθούν από τις Αζόρες και τη Μαδέρα στο πλαίσιο του περιφερειακού εμπορίου.

Σχετικές πληροφορίες

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/260 όσον αφορά τον όγκο των παραδοσιακών εμπορικών ροών μεταξύ ορισμένων εξόχως απόκεντρων περιοχών της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Έγγραφα

ΤηλεφόρτωσηPDF - 274.1 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 365.8 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 500.4 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 429.2 KB