Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ

Η συμφωνία αποχώρησης μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2020.

Στα έγγραφα που έχουν δημοσιευθεί σ΄αυτή τη σελίδα, οποιαδήποτε αναφορά στην 30ή Μαρτίου 2019, στην 13η Απριλίου 2019 ή στην 1η Νοεμβρίου 2019 στις 00.00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), ως ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει, συνεπώς, να εκλαμβάνεται ως αναφορά στην ημερομηνία της 1ης Φεβρουαρίου 2020 στις 00.00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

Η συμφωνία αποχώρησης προβλέπει μεταβατική περίοδο, κατά τη διάρκεια της οποίας το δίκαιο της ΕΕ θα εξακολουθήσει να ισχύει στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων από όλες τις διεθνείς συμφωνίες της ΕΕ (δεδομένου ότι οι διεθνείς συμφωνίες της ΕΕ αποτελούν μέρος του κεκτημένου της ΕΕ).

Μεταβατική περίοδος

Η μεταβατική περίοδος, όπως ορίζεται στη συμφωνία αποχώρησης, εγγυάται την ακεραιότητα και την ομοιογένεια της ενιαίας αγοράς και της τελωνειακής ένωσης. Η ΕΕ θα γνωστοποιήσει στους διεθνείς εταίρους της ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι χώρα της ΕΕ για τους σκοπούς των διεθνών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών που τίθενται σε ισχύ κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου.

Στο τέλος της μεταβατικής περιόδου, οι διεθνείς συμφωνίες που έχει συνάψει η ΕΕ δεν θα ισχύουν πλέον για το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι διατάξεις των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών θα παραμείνουν αμετάβλητες για την ΕΕ (π.χ. πρόσβαση στην αγορά, δασμολογικές ποσοστώσεις) και οι έμποροι της ΕΕ θα πρέπει να ελέγχουν τους κανόνες καταγωγής, δεδομένου ότι τα συστατικά του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα θεωρούνται πλέον καταγωγής ΕΕ.

Εμπόριο γεωργικών ειδών διατροφής

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ έχουν αναπτύξει στενή εμπορική σχέση όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα διατροφής.

Οι χώρες της ΕΕ εξάγουν στο Ηνωμένο Βασίλειο σημαντικές ποσότητες γεωργικών προϊόντων διατροφής, κυρίως νωπά και μεταποιημένα οπωροκηπευτικά, προϊόντα με βάση το κρέας και παρασκευάσματα διατροφής. Το 2017, η αξία αυτών των εξαγωγών ανήλθε σε 40 δισ. ευρώ.

Σημαντικό ποσοστό των εισαγωγών γεωργικών ειδών διατροφής του Ηνωμένου Βασιλείου προέρχεται από την ΕΕ (73 %), τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα παρασκευάσματα διατροφής και τα προϊόντα κρέατος, αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος του συνόλου των εισαγωγών αυτών. Οι βασικές χώρες προέλευσης των γεωργικών προϊόντων διατροφής που εισάγει το ΗΒ από την ΕΕ είναι οι Κάτω Χώρες (14 %), η Γερμανία (11 %), η Ιρλανδία (10 %) και η Γαλλία (10 %).

Προετοιμασία για το Brexit

Οι εργασίες προετοιμασίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου προχωρούν παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον ειδικό ιστότοπο: ετοιμότητα για το Brexit.

Όσον αφορά τη γεωργία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε, την 1η Φεβρουαρίου 2018, ανακοίνωση προς τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ για τα τρόφιμα, η οποία καλύπτει την επισήμανση των τροφίμων, τα συστατικά τροφίμων, τις απαιτήσεις για τους επιχειρηματίες του τομέα, τους κανόνες παραγωγής τροφίμων και τη βιολογική παραγωγή.

Τον Ιούλιο του 2019 εκδόθηκε συμπληρωματική ανακοίνωση ετοιμότητας σχετικά με τις δασμολογικές ποσοστώσεις. Η ανακοίνωση περιγράφει τις αλλαγές που θα προκύψουν λόγω του ότι οι κανόνες της ΕΕ δεν θα ισχύουν πλέον για το Ηνωμένο Βασίλειο.

ΤηλεφόρτωσηPDF - 429.2 KB

Περισσότερες πληροφορίες

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης «Απολογισμός των ομάδων διαλόγου της κοινωνίας των πολιτών»

Brexit και τομέας γεωργικών προϊόντων διατροφής — παρουσίαση στο πλαίσιο της συνεδρίασης «Απολογισμός των ομάδων διαλόγου της κοινωνίας των πολιτών»

Άλλες συνεδριάσεις ομάδων διαλόγου της κοινωνίας των πολιτών που διοργάνωσε η ΓΔ AGRI

Το Brexit βρισκόταν στην ημερήσια διάταξη πολλών συνεδριάσεων ομάδων διαλόγου της κοινωνίας των πολιτών με τα ενδιαφερόμενα μέρη τον προηγούμενο χρόνο. Πρόσφατα, το Brexit συζητήθηκε περαιτέρω στις παρακάτω συνεδριάσεις:

Παρατηρητήριο της αγοράς γάλακτος — 13 Δεκεμβρίου 2019

Ρύζι – 10 Δεκεμβρίου 2019

Ποιότητα και προώθηση — 6 Δεκεμβρίου 2019

Άμυλο – 2 Δεκεμβρίου 2019

Οπωροκηπευτικά – 29 Νοεμβρίου 2019

Αλκοολούχα ποτά – 29 Νοεμβρίου 2019

Βόειο κρέας – 26 Νοεμβρίου 2019

Πουλερικά και αυγά – 26 Νοεμβρίου 2019

Αροτραίες καλλιέργειες — 25 Νοεμβρίου 2019

Ζάχαρη – 19 Νοεμβρίου 2019

Παρατηρητήριο της αγοράς ζάχαρης – 15 Νοεμβρίου 2019

Χοίρειο κρέας – 14 Νοεμβρίου 2019

Αιγοπρόβειο κρέας, μελισσοκομία – 6 Νοεμβρίου 2019

Διεθνείς πτυχές της γεωργίας — 18 Οκτωβρίου 2019

Γάλα — 4 Οκτωβρίου 2019

Βόειο κρέας – 1 Οκτωβρίου 2019

Αποξηραμένες χορτονομές και ενεργειακές καλλιέργειες — 25 Ιουνίου 2019

Παρατηρητήριο της αγοράς κρέατος — 14 Ιουνίου 2019

Παρατηρητήριο της αγοράς καλλιεργειών — 3 Απριλίου 2019

Σχεδιασμός αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων

Είναι σημαντικό για τα ενδιαφερόμενα μέρη να αξιολογήσουν τις ενδεχόμενες επιπτώσεις των διαφορετικών σεναρίων μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

Η μη επίτευξη εμπορικής συμφωνίας μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου θα είχε ως αποτέλεσμα τόσο την επιβολή δασμών στα προϊόντα της ΕΕ που εισάγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και την επιβολή δασμών σε προϊόντα του Ηνωμένου Βασιλείου που εισάγονται στην ΕΕ, τα οποία αποτελούν επί του παρόντος πωλήσεις εντός της ΕΕ. Αυτό μπορεί να διαταράξει ορισμένες αγορές και να επηρεάσει τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διαφορετικό βαθμό.

Ταυτόχρονα, οποιαδήποτε νέα εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου θα επιφέρει αλλαγές που ενδέχεται να επηρεάσουν τις τρέχουσες εμπορικές πρακτικές των επιχειρηματιών της ΕΕ.

Η κοινή οργάνωση αγορών (ΚΟΑ) είναι ένα σύνολο κανόνων που διέπουν τις γεωργικές αγορές στην ΕΕ. Η ΚΟΑ περιλαμβάνει νομικά μέσα σε περίπτωση διαταραχών της αγοράς που λειτουργούν ως δίχτυ ασφαλείας, όπως η δημόσια παρέμβαση, η ιδιωτική αποθεματοποίηση, η πρόληψη κρίσεων και η διαχείριση κινδύνων, καθώς και η λήψη έκτακτων μέτρων για την αγορά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποκτήσει πείρα στην εφαρμογή των μέτρων αυτών σε περιόδους διαταραχών της αγοράς, όπως κατά την ρωσική απαγόρευση εισαγωγών μεταξύ 2014-16, όταν προσέφυγε σε μέτρα για την αντιμετώπιση της ανισορροπίας στην αγορά (ενίσχυση στην ιδιωτική αποθεματοποίηση, προγράμματα προώθησης), σε μέτρα που βοήθησαν τους γεωργούς να αντιμετωπίσουν βραχυπρόθεσμα προβλήματα ρευστότητας (στοχευμένες ενισχύσεις, προκαταβολές), σε κρατικές ενισχύσεις και κίνητρα για τη μείωση της παραγωγής.

Τα καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων μπορεί επίσης να καταστούν αναγκαία για την αντιμετώπιση των πλέον επιζήμιων συνεπειών της αποχώρησης χωρίς συμφωνία σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ.

Πιστοποιητικά εισαγωγής και εξαγωγής

Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το καθεστώς πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής, δεν θα ισχύουν πλέον για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Από την άποψη αυτή, οι πιο σημαντικοί κανόνες είναι ο Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1237 της Επιτροπής και ο Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1239, με τον οποίο θεσπίστηκε καθεστώς πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής όσον αφορά σειρά προϊόντων.

Ως αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα πιστοποιητικά εισαγωγής και εξαγωγής που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα λήξουν στο Ηνωμένο Βασίλειο από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. Ομοίως, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα πιστοποιητικά εισαγωγής και εξαγωγής που εκδίδονται από τις αρχές έκδοσης πιστοποιητικών του Ηνωμένου Βασιλείου, θα λήξουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θα προβλέπεται, ωστόσο, εξαίρεση όσον αφορά τις άδειες που εκδίδονται στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων του ΠΟΕ.

Δασμολογικές ποσοστώσεις του ΠΟΕ

Το ΗΒ και η ΕΕ, για να προετοιμαστούν για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, ακολούθησαν τις κατάλληλες διαδικασίες του ΠΟΕ για να καθορίσουν τις αντίστοιχες ποσοτικές δεσμεύσεις τους, οι οποίες θα ισχύουν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. Πιο συγκεκριμένα, θα απαιτηθούν ορισμένες προσαρμογές ώστε οι δασμολογικές ποσοστώσεις (ΔΠ) να αντικατοπτρίζουν την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση. Για τις δασμολογικές ποσοστώσεις της ΕΕ στο πλαίσιο του ΠΟΕ, η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο προβλέπουν κατανομή με βάση τις ιστορικές εμπορικές ροές.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2019/216 παρέχει τη βάση για την κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων που περιλαμβάνονται στον πίνακα παραχωρήσεων και δεσμεύσεων της Ένωσης που προσαρτάται στη ΓΣΔΕ 1994. Η κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων θα εφαρμοστεί με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/386 και θα επηρεάσει την ισχύ των πιστοποιητικών εισαγωγής που εκδόθηκαν πριν από την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως εξής:

Πιστοποιητικά που εκδόθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο: Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/386 της Επιτροπής, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα πιστοποιητικά εισαγωγής που έχουν εκδοθεί και τα δικαιώματα εισαγωγής που έχουν παραχωρηθεί από τις αρχές έκδοσης πιστοποιητικών του Ηνωμένου Βασιλείου στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που περιλαμβάνονται στον πίνακα του ΠΟΕ της Ένωσης παύουν να ισχύουν στην Ένωση από την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής του άρθρου 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/216.

Πιστοποιητικά που εκδόθηκαν από χώρες της ΕΕ εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου: Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα πιστοποιητικά εισαγωγής που έχουν εκδοθεί και τα δικαιώματα εισαγωγής που έχουν παραχωρηθεί από τις αρχές έκδοσης πιστοποιητικών χωρών της ΕΕ πλην του Ηνωμένου Βασιλείου εξακολουθούν να ισχύουν στην Ένωση, με εξαίρεση τα πιστοποιητικά που έχουν μεταβιβαστεί σε επιχειρηματίες που είναι εγκατεστημένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο τα οποία παύουν να ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής του άρθρου 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/216.

Κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων: οι ποσότητες που είναι διαθέσιμες μετά την κατανομή των εν λόγω δασμολογικών ποσοστώσεων δημοσιεύονται κατωτέρω, το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία εφαρμογής του άρθρου 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/216.

Σχετικές πληροφορίες

Δασμολογικές ποσοστώσεις

POSEI (προγράμματα ειδικών μέτρων για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές)

Για να αποφευχθεί ενδεχόμενη διαταραχή των παραδοσιακών ροών συναλλαγών μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών και του Ηνωμένου Βασιλείου μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, οι ποσότητες μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων που αποστέλλονται επί του παρόντος από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές στο Ηνωμένο Βασίλειο ως μέλος της ΕΕ θα θεωρούνται εξαγωγές προς τρίτες χώρες. Ταυτόχρονα, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει προστεθεί στον κατάλογο των τρίτων χωρών από τις οποίες τα μεταποιημένα προϊόντα μπορούν να επανεξαχθούν από τις Αζόρες και τη Μαδέρα στο πλαίσιο του περιφερειακού εμπορίου.

Σχετικές πληροφορίες

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/260 όσον αφορά τους όγκους των παραδοσιακών εμπορικών ροών μεταξύ ορισμένων εξόχως απόκεντρων περιοχών της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Έγγραφα

ΤηλεφόρτωσηPDF - 161.9 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 7.5 MB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 274.1 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 365.8 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 500.4 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 429.2 KB