Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС

Споразумението за оттегляне между Обединеното кралство и Европейския съюз влезе в сила на 1 февруари 2020 г.

Следователно всяко посочване в документите, публикувани на тази страница, на 30 март 2019 г., 13 април 2019 г. или 1 ноември 2019 г. 00:00 часа централноевропейско време като датата на оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз трябва да се чете като посочване на 1 февруари 2020 г. 00:00 часа централноевропейско време.

В споразумението за оттегляне се предвижда преходен период, през който законодателството на ЕС ще продължи да се прилага по отношение на Обединеното кралство, включително задълженията по всички международни споразумения на ЕС (тъй като международните споразумения на ЕС са част от правото на ЕС).

Преходен период

Преходният период, определен в споразумението за оттегляне, гарантира целостта и хомогенността на единния пазар и митническия съюз. ЕС ще уведоми международните си партньори, че Обединеното кралство е държава от Съюза за целите на международните споразумения, включително споразуменията, които влизат в сила през преходния период.

В края на преходния период международните споразумения, сключени от ЕС, ще престанат да важат по отношение на Обединеното кралство. Разпоредбите на споразуменията за свободна търговия остават непроменени за ЕС (напр. относно достъпа до пазара, тарифните квоти) и търговците в ЕС ще трябва да проверяват правилата за произход, тъй като е възможно съставките от Обединеното кралство вече да не се считат за съставки с произход от ЕС.

Търговия със селскостопански хранителни продукти

Обединеното кралство и ЕС имат важни търговски отношения в областта на хранително-вкусовата промишленост.

Държавите от ЕС изнасят голямо количество селскостопански продукти за Обединеното кралство, и по-специално пресни и преработени плодове и зеленчуци, месни продукти и хранителни продукти. През 2017 г. стойността на този износ е била 40 милиарда евро.

Значителен процент от вноса на храни в Обединеното кралство идва от ЕС (73 %), като най-голям дял от този внос се пада на млечните, хранителните и месните продукти. Основните държави от ЕС, от които Обединеното кралство внася земеделски продукти, са Нидерландия (14 %), Германия (11 %), Ирландия (10 %) и Франция (10 %).

Подготовка за Брексит

Работата по подготовката за оттеглянето на Обединеното кралство протича успоредно с преговорите. Повече информация ще намерите на специалния уебсайт за готовността за Брексит.

По отношение на селското стопанство на 1 февруари 2018 г. Европейската комисия публикува известие за заинтересованите страни във връзка със законодателството на ЕС за храните, обхващащо етикетирането на храни, хранителните съставки, изискванията за стопанските субекти в областта на храните, правилата за производството на храни и биологичното производство.

През юли 2019 г. бе публикувано друго известие за подготвеност относно тарифните квоти. В него са описани промените, до които ще доведе фактът, че правилата на ЕС вече не се прилагат по отношение на Обединеното кралство.

СвалиPDF - 431.4 KB

За повече информация

Дневен ред на срещата „Равносметка на групите за граждански диалог“

Брексит и хранително-вкусовата промишленост — презентация на срещата „Равносметка на групите за граждански диалог“

Други срещи на групите за граждански диалог, организирани от ГД „Земеделие и развитие на селските райони“

През изминалата година Брексит е в дневния ред на много от срещите на групите за граждански диалог със заинтересованите страни. Ето някои от срещите, на които Брексит бе обсъден в последно време:

Орган за наблюдение на пазара на мляко – 13 декември 2019 г.

Ориз — 10 декември 2019 г.

Качество и насърчаване — 6 декември 2019 г.

Скорбяла — 2 декември 2019 г.

Плодове и зеленчуци — 29 ноември 2019 г.

Спиртни напитки — 29 ноември 2019 г.

Говеждо месо — 26 ноември 2019 г.

Птиче месо и яйца – 26 ноември 2019 г.

Полски култури — 25 ноември 2019 г.

Захар — 19 ноември 2019 г.

Обсерватория на пазара на захарта — 15 ноември 2019 г.

Свинско месо — 14 ноември 2019 г.

Овче и козе месо, пчеларство — 06 ноември 2019 г.

Международни аспекти на селското стопанство — 18 октомври 2019 г.

Мляко – 04 октомври 2019 г.

Говеждо месо — 1 октомври 2019 г.

Сухи фуражи и енергийни култури – 25 юни 2019 г.

Орган за наблюдение на пазара на месо – 14 юни 2019 г.

Обсерватория на ЕС за наблюдение на пазара на посевни култури — 3 април 2019 г.

Планове за действие при извънредни ситуации

Важно е заинтересованите лица да оценят последствията от различните сценарии в края на преходния период.

Ако до края на преходния период не бъде постигнато търговско споразумение, това ще доведе до налагането на мита върху продуктите от ЕС, внасяни в Обединеното кралство, и върху продуктите от Обединеното кралство, внасяни в ЕС, чиито продажби понастоящем се смятат за продажби в рамките на ЕС. Това може да доведе до смущения на някои пазари и да се отрази на държавите от ЕС в различна степен.

Същевременно всяко ново търговско споразумение между ЕС и Обединеното кралство ще доведе до промени, които вероятно ще окажат въздействие върху настоящите търговски практики на операторите от ЕС.

Общата организация на пазара (ООП) представлява набор от правила, регулиращи селскостопанските пазари в ЕС. ООП включва правни инструменти в случай на смущения на пазара, които действат като предпазни мерки, като например публична интервенция, частно складиране, предотвратяване на кризи и управление на риска, както и приемане на извънредни пазарни мерки.

Европейската комисия има опит с прилагането на подобни мерки в периоди на пазарни смущения, като например през периода на забраната на вноса, която Русия наложи през 2014—2016 г. Използват се мерки за справяне с неравновесие на пазара (помощ за частно складиране, програми за насърчаване), мерки в помощ на стопаните, изпитващи краткосрочни затруднения с ликвидността (целева помощ, авансови плащания), държавни помощи и стимули за намаляване на производството.

При сценарий без споразумение могат да бъдат поискани режими за държавните помощи за справяне с най-вредните последици от това в определени държави от ЕС.

Лицензии за внос и износ

След края на преходния период правилата на Европейския съюз относно системата от лицензии за внос и износ вече няма да се прилагат за Обединеното кралство.

Най-важните правила в това отношение са Делегиран регламент (ЕС) 2016/1237 на Комисията и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239 на Комисията, с които се създава система за лицензии за внос и износ за редица продукти.

В резултат от тази промяна действието на правата и задълженията, произтичащи от лицензиите за внос и износ, издадени от Европейския съюз, ще изтече в Обединеното кралство в края на преходния период. По същия начин действието на правата и задълженията, произтичащи от лицензиите за внос и износ, издадени от лицензиращите органи на Обединеното кралство, ще изтече в Европейския съюз.

Ще има изключение за лицензиите, издадени в рамките на тарифните квоти на СТО.

Тарифни квоти на СТО

За да се подготвят за оттеглянето, Обединеното кралство и ЕС следваха процедурите на СТО, за да установят съответните си количествени задължения, които ще се прилагат след края на преходния период. Преди всичко ще има нужда от известни корекции в тарифните квоти, за да се отрази оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза. За тарифните квоти на ЕС в рамките на СТО, ЕС и Обединеното кралство предвиждат разпределение въз основа на историческите търговски потоци.

Като част от процеса на подготовка за Брексит, в Регламент (ЕС) 2019/216 се предвижда база за разпределение на тарифните квоти, включени в списъка на отстъпките и задълженията на Съюза, приложен към Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. (ГАТТ от 1994 г.). Разпределението на тарифните квоти ще се осъществи с Регламент (ЕС) 2019/386 и ще засегне валидността на лицензиите за внос, издадени преди датата на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз, както следва:

Лицензии, издадени от Обединеното кралство: В съответствие с член 2, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/386 на Комисията, правата и задълженията, произтичащи от лицензии за внос и права на внос, издадени и предоставени от издаващите лицензии органи на Обединеното кралство в рамките на тарифните квоти, включени в списъка на Съюза в рамките на СТО, няма да са валидни в Европейския съюз, считано от момента, в който започне да се прилага член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/216.

Лицензии, издадени от държави от ЕС, различни от Обединеното кралство: Правата и задълженията, произтичащи от лицензии за внос и права на внос, издадени и предоставени от издаващи лицензии органи на държави от ЕС, различни от Обединеното кралство, остават валидни в Съюза с изключение на лицензиите, прехвърлени към оператори, установени в Обединеното кралство, които няма да са валидни от момента, в който започне да се прилага член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/216.

Разпределяне на тарифните квоти на СТО: Количествата, налични след разпределяне на тези тарифни квоти, ще бъдат публикувани по-долу възможно най-скоро и не по-късно от два работни дни след датата, на която започне да се прилага член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/216.

Информация по темата

Тарифни квоти

Програми POSEI

За да се избегне потенциално нарушаване на традиционните търговски потоци между най-отдалечените региони и Обединеното кралство след края на преходния период, обемите на преработените селскостопански продукти, изпращани понастоящем от тези региони до държавата като член на ЕС, ще се смятат за износ към държава извън ЕС. Същевременно Обединеното кралство бе добавено към списъка на трети държави, към които преработени продукти могат да бъдат реекспортирани от Азорските острови и Мадейра в контекста на регионалната търговия.

Информация по темата

Регламент (ЕС) 2019/260 по отношение на обема на традиционните търговски потоци между някои от най-отдалечените региони на Съюза и Обединеното кралство.

Документи

СвалиPDF - 161.9 KB
СвалиPDF - 7.5 MB
СвалиPDF - 274.1 KB
СвалиPDF - 365.8 KB
СвалиPDF - 515.6 KB
СвалиPDF - 431.4 KB