Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС

След оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз на 31 януари 2020 г. влезе в сила преходен период до 31 декември 2020 г.

В края на преходния период международните споразумения, сключени от ЕС, ще престанат да важат по отношение на Обединеното кралство. Разпоредбите на споразуменията за свободна търговия остават непроменени за ЕС (напр. относно достъпа до пазара, тарифните квоти) и търговците в ЕС ще трябва да проверяват правилата за произход, тъй като е възможно съставките от Обединеното кралство вече да не се считат за съставки с произход от ЕС, когато се извършва износ по тези споразумения.

Европейската комисия поддържа уебстраница с актуална информация за подготовката за края на преходния период, включително:

  • Извънредни мерки

Набор от целенасочени извънредни мерки за подготовка за евентуален сценарий за Брексит без споразумение.

  • Съобщение и контролен списък

    Подготовка за промени

За да подпомогне подготовката на националните органи, предприятията и гражданите, Комисията публикува съобщението „Подготовка за промени“, както и контролен списък за готовността за Брексит, предназначен за предприятията от ЕС, които имат търговски отношения с Обединеното кралство.

  • Секторни указания

Над 100 секторни указания с подробна информация за това какво трябва да направят заинтересованите страни, за да се подготвят за промените, които ще засегнат съответните сектори.

Някои от тези указания се отнасят до селскостопанския сектор. Те съдържат насоки относно законодателството в областта на храните, тарифните квоти, биологичните продукти, географските означения и др.. В указанията заинтересованите страни ще намерят най-новата информация и препоръки, свързани с техния конкретен сектор.

Информация по темата

ЕС и Обединеното кралство — изграждане на ново партньорство

Търговия със селскостопански хранителни продукти

Обединеното кралство и ЕС имат важни търговски отношения в областта на хранително-вкусовата промишленост.

Държавите от ЕС изнасят голямо количество селскостопански продукти за Обединеното кралство, и по-специално пресни и преработени плодове и зеленчуци, месни продукти и хранителни продукти. През 2019 г. стойността на този износ е била 41 млрд. евро.

През 2019 г. значителен процент от вноса на хранителни и селскостопански продукти в Обединеното кралство е дошъл от ЕС (74%), като с най-голям дял са били млечните продукти, приготвените храни и месните продукти (като процент от общия внос на хранителни и селскостопански продукти в Обединеното кралство).

Планове за действие при извънредни ситуации

Важно е заинтересованите страни да преценят как новите отношения между Обединеното кралство и ЕС ще окажат въздействие върху техните производствени и търговски практики.

ЕС е подготвен за такива въздействия чрез общата организация на пазара (ООП) — набор от правила, регулиращи селскостопанските пазари в ЕС. ООП включва правни инструменти в случай на смущения на пазара, които действат като предпазни мерки, като например публична интервенция, частно складиране, предотвратяване на кризи и управление на риска, както и приемане на извънредни пазарни мерки.

Европейската комисия има опит с прилагането на подобни мерки в периоди на пазарни смущения, като например през периода на забраната на вноса, която Русия наложи през 2014—2016 г. Използват се мерки за справяне с неравновесие на пазара (помощ за частно складиране, програми за насърчаване), мерки в помощ на стопаните, изпитващи краткосрочни затруднения с ликвидността (целева помощ, авансови плащания), държавни помощи и стимули за намаляване на производството.

При сценарий без споразумение могат да бъдат поискани режими за държавните помощи за справяне с най-вредните последици от това в определени държави от ЕС.

Лицензии за внос и износ

След края на преходния период правилата на Европейския съюз относно системата от лицензии за внос и износ вече няма да се прилагат за Обединеното кралство.

Най-важните правила в това отношение са Делегиран регламент (ЕС) 2016/1237 на Комисията и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239 на Комисията, с които се създава система за лицензии за внос и износ за редица продукти.

В резултат от тази промяна действието на правата и задълженията, произтичащи от лицензиите за внос и износ, издадени от Европейския съюз, ще изтече в Обединеното кралство в края на преходния период. По същия начин действието на правата и задълженията, произтичащи от лицензиите за внос и износ, издадени от лицензиращите органи на Обединеното кралство, ще изтече в Европейския съюз.

Ще има изключение за лицензиите, издадени в рамките на тарифните квоти на СТО.

Тарифни квоти на СТО

За да се подготвят за оттеглянето, Обединеното кралство и ЕС следваха процедурите на СТО, за да установят съответните си количествени задължения, които трябва да се прилагат след края на преходния период. Преди всичко ще има нужда от известни корекции в тарифните квоти, за да се отрази оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза. За тарифните квоти на ЕС в рамките на СТО, ЕС и Обединеното кралство предвиждат разпределение въз основа на историческите търговски потоци.

Като част от процеса на подготовка за Брексит, в Регламент (ЕС) 2019/216 се предвижда база за разпределение на тарифните квоти, включени в списъка на отстъпките и задълженията на Съюза, приложен към Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. Разпределението на тарифните квоти се осъществява чрез Регламент (ЕС) 2019/386 (изменен с Регламент (ЕС) 2020/2099) и засяга валидността на лицензиите за внос, издадени преди датата на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз, както следва:

  • Лицензии, издадени от Обединеното кралство: в съответствие с член 2, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/386 на Комисията, правата и задълженията, произтичащи от лицензии за внос и права на внос, съответно издадени и предоставени от издаващите лицензии органи на Обединеното кралство в рамките на тарифните квоти, включени в списъка на Съюза в рамките на СТО, не са валидни в Европейския съюз, считано от 1 януари 2021 г.
  • Лицензии, издадени от държави от ЕС, различни от Обединеното кралство: правата и задълженията, произтичащи от лицензии за внос и права на внос, съответно издадени и предоставени от издаващи лицензии органи на държави от ЕС, различни от Обединеното кралство, остават валидни в Съюза с изключение на лицензиите, прехвърлени към оператори, установени в Обединеното кралство, които от 1 януари 2021 г. вече не са валидни.
  • Разпределяне на тарифните квоти на СТО: Европейската комисия публикува таблица, показваща разпределението на тарифните квоти за някои селскостопански продукти, включени в списъка на Съюза в рамките на СТО.

Програми POSEI

За да се избегне потенциално нарушаване на традиционните търговски потоци между най-отдалечените региони и Обединеното кралство след края на преходния период, обемите на преработените селскостопански продукти, изпращани понастоящем от тези региони до държавата като член на ЕС, ще се смятат за износ към държава извън ЕС. Същевременно Обединеното кралство бе добавено към списъка на трети държави, към които преработени продукти могат да бъдат реекспортирани от Азорските острови и Мадейра в контекста на регионалната търговия.

Информация по темата

Регламент (ЕС) 2019/260 по отношение на обема на традиционните търговски потоци между някои от най-отдалечените региони на Съюза и Обединеното кралство.