Preprava a manipulácia

Pravidlá týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy vrátane monitorovania a kontrol vnútroštátnymi orgánmi.

Monitorovanie a kontroly

Krajiny EÚ sú zodpovedné za presadzovanie právnych predpisov EÚ týkajúcich sa agropotravinového reťazca, pričom všetci prevádzkovatelia podnikov musia tieto požiadavky spĺňať.

Živé zvieratá

V právnych predpisoch EÚ sa stanovujú záruky zdravia živých zvierat a reguluje sa obchod so živými zvieratami a ich dovoz.

Vedľajšie živočíšne produkty

Vedľajšie živočíšne produkty (VŽP) sú materiály živočíšneho pôvodu, ktoré ľudia nekonzumujú, ako sú napríklad krmivá, organické hnojivá či technické produkty.