Превоз на животни

Правила за хуманно отношение към животните по време на транспортиране, включително за наблюдение и контрол от страна на националните органи.

Наблюдение и контрол

Държавите от ЕС отговарят за прилагането на законодателството на Съюза относно агрохранителната верига, а всички стопански субекти трябва да спазват тези изисквания.

Живи животни

Законодателството на ЕС дава гаранции за здравето на живите животни и урежда търговията с тях и вноса им в Съюза.

Странични животински продукти

Страничните животински продукти са материали от животински произход, които не се консумират от хората, като например фуражи, органични торове или технически продукти.