Pregled

EU je za Kitajsko druga največja svetovna proizvajalka ter največja izvoznica svinjskega mesa in proizvodov iz svinjskega mesa. Največje države proizvajalke v EU so Nemčija, Španija in Francija, ki skupaj predstavljajo polovico celotne proizvodnje EU. EU izvozi približno 13 % svoje celotne proizvodnje. EU izvozi večino svinjskega mesa v države vzhodne Azije, zlasti na Kitajsko.

Svinjsko meso je zajeto v skupni ureditvi trgov in zanj nikoli niso veljala vezana plačila ali proizvodne kvote. Le v času krize so za stabilizacijo trga prašičjereje v določenih primerih uvedli sisteme zasebnega skladiščenja.

Pravna podlaga

Sektor svinjskega mesa v EU ureja Uredba EU 1308/2013 o skupni ureditvi trgov ter izvedbene in delegirane uredbe Evropske komisije o zasebnem skladiščenju v obdobjih krize:

Nadzor trgov

Namen opazovalnice EU za trg mesa je zagotoviti večjo preglednost sektorjev EU za goveje in telečje meso ter svinjsko meso s pravočasnim objavljanjem podatkov o trgu in kratkoročnimi analizami.

Evropska komisija na mesečnih srečanjih Odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov predstavlja tržne razmere v sektorju prašičjereje. Kratkoročna in srednjeročna poročila Komisije vsebujejo trende razvoja trga svinjskega mesa.

Na portalu kmetijskih podatkov so na voljo tržni podatki o kmetijstvu na nacionalni in evropski ravni, kot so predelava, proizvodnja, trgovina in tarifne kvote.

Sorodne informacije

Tržna poročila

PrenesiPDF - 2.4 MB

Trgovina

Za svinjsko meso, uvoženo iz tretjih držav, veljajo uvozne dajatve. Skupne carinske dajatve zagotavljajo, da lahko sektor prašičjereje EU na notranjem trgu EU konkurira tretjim državam. V okviru mednarodnih in dvostranskih trgovinskih sporazumov EU upravlja sistem uvoznih kvot, ki so dodeljene posameznim državam ali vsem proizvajalcem.

Sorodne informacije

Analiza trgovanja s svinjskim mesom

Organizacije proizvajalcev in medpanožne organizacije

Razvrščanje klavnih trupov in sporočanje cen

Sistem razvrščanja klavnih trupov in primerljive cene svinjskega mesa na ravni EU se uporabljajo za objektivno razvrščanje trupov v klavnicah in pravično plačilo proizvajalcem.

PrenesiPDF - 650.4 KB

Uravnavanje ponudbe za stegna z zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno geografsko označbo

Države članice lahko pod določenimi pogoji na zahtevo organizacije proizvajalcev, medpanožne organizacije ali skupine proizvajalcev ali predelovalcev ZOP/ZGO določijo pravila za uravnavanje ponudbe stegen z zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno geografsko označbo.

Namen tega ukrepa je zagotoviti dodano vrednost kakovostnih proizvodov z zaščiteno označbo porekla ali z zaščiteno geografsko označbo.

Ta ukrep trenutno velja za dva proizvoda:

Sorodne informacije

Razlaga shem kakovosti

Odbori

Za zagotovitev, da Evropska komisija izvaja svojo pristojnost za sprejemanje izvedbenih aktov pod nadzorom držav članic EU, se redno sestajajo različni odbori, ki jih sestavljajo predstavniki vlad držav članic in jim predseduje predstavnik Evropske komisije.

Odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov se redno sestaja in razpravlja o področjih, kot so razvoj tržnih cen, proizvodnja ter trgovina v EU in tretjih državah.

Skupina za civilni dialog in delovna skupina za proizvode živalskega izvora še naprej pomagata Komisiji pri vzdrževanju rednega dialoga o vseh zadevah, povezanih s svinjskim mesom.

Najnovejše