Prehľad

EÚ je po Číne druhým najväčším výrobcom bravčového mäsa na svete a je najväčším vývozcom bravčového mäsa a výrobkov z neho. Hlavnými producentskými krajinami EÚ sú Nemecko, Španielsko a Francúzsko, ktoré predstavujú polovicu celkovej výroby EÚ. EÚ vyváža približne 13 % svojej celkovej výroby. Väčšina vývozu bravčového mäsa EÚ smeruje do východnej Ázie, predovšetkým do Číny.

Na bravčové mäso sa vzťahuje spoločná organizácia trhu a nikdy nebolo predmetom viazaných platieb alebo výrobných kvót. Len vo veľmi obmedzených prípadoch sa využívali systémy súkromného skladovania na stabilizáciu trhov s ošípanými v čase krízy.

Právny základ

Právne základy pre odvetvie bravčového mäsa v EÚ stanovuje nariadenie EÚ 1308/2013 o spoločnej organizácii trhu a vykonávacie a delegované nariadenia Európskej komisie o súkromnom skladovaní počas krízových období:

Monitorovanie trhu

Cieľom strediska na monitorovanie trhu s mäsom je poskytovať odvetviu hovädzieho, teľacieho a bravčového mäsa v EÚ aktuálne trhové údaje a krátkodobé analýzy a zabezpečiť v ňom tak väčšiu transparentnosť.

Európska komisia informuje o situácii na trhu v odvetví ošípaných na zasadnutiach Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov, ktoré sa konajú každý mesiac. Očakávané trendy vývoja trhu s bravčovým mäsom možno nájsť v krátkodobej a strednodobej správe Komisie.

Na portáli pre agropotravinové údaje sa poskytujú údaje o trhu na vnútroštátnej úrovni aj na úrovni EÚ v oblasti poľnohospodárstva, ako sú výrobné postupy, výroba, obchod a colné kvóty.

Súvisiace informácie

Správy o trhu

StiahnuťPDF - 1.3 MB

Obchod

Na ošípané dovážané zo štátov mimo EÚ sa vzťahujú dovozné clá. Clá podľa Spoločného colného sadzobníka zabezpečujú konkurencieschopnosť bravčového mäsa na vnútornom trhu vo vzťahu k výrobkom z krajín mimo EÚ. V rámci medzinárodných a dvojstranných obchodných dohôd EÚ uplatňuje systém dovozných kvót, ktoré sa buď prideľujú jednotlivým krajinám alebo sú otvorené pre všetky.

Súvisiace informácie

Analýza obchodu s bravčovým mäsom

Organizácie výrobcov a medziodvetvové organizácie

Klasifikácia jatočných tiel a oznamovanie cien

Systém klasifikácie jatočných tiel a porovnateľných cien ošípaných v EÚ poskytuje základ pre objektívnu klasifikáciu jatočných tiel na bitúnkoch a spravodlivú odmenu pre výrobcov.

StiahnuťPDF - 650.4 KB

Riadenie ponuky šunky s CHOP/CHZO

Krajiny Európskej únie môžu za určitých podmienok uplatňovať pravidlá na reguláciu ponuky šuniek s chráneným označením pôvodu (CHOP) alebo s chráneným zemepisným označením (CHZO) na základe žiadosti organizácie výrobcov, medziodvetvovej organizácie alebo skupiny CHOP/CHZO.

Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť pridanú hodnotu kvalitných výrobkov využívajúcich CHOP alebo CHZO.

V súčasnosti vzťahuje na dva výrobky:

Súvisiace informácie

Vysvetlenie systémov kvality

Výbory

S cieľom zabezpečiť, aby právomoc Európskej komisie prijímať vykonávacie akty podliehala kontrole krajín EÚ, s Európskou komisiou úzko spolupracujú výbory, ktoré pozostávajú zo zástupcov členských štátov a predsedá im zástupca Európskej komisie.

Výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov sa pravidelne stretáva a rokuje o oblastiach, ako je vývoj trhových cien, výroba a obchod v krajinách EÚ i mimo EÚ.

Skupina pre občiansky dialóg a pracovná skupina pre živočíšne produkty pomáha Komisii pri udržiavaní pravidelného dialógu o všetkých otázkach týkajúcich sa bravčového mäsa.

Aktuality