Apžvalga

ES yra antra pagal dydį po Kinijos kiaulienos gamintoja ir didžiausia kiaulienos ir jos produktų eksportuotoja pasaulyje. Pagrindinės ES šalys gamintojos yra Vokietija, Ispanija ir Prancūzija, ir kartu jos pagamina pusę visos ES kiaulienos produktų. ES eksportuoja apie 13 proc. visos savo produkcijos. Daugiausia ES kiaulienos eksportuojama į Rytų Aziją, ypač į Kiniją.

Kiaulienai taikomos bendro rinkos organizavimo nuostatos ir niekada nebuvo taikomos susijusios išmokos ar gamybos kvotos. Tik labai retais atvejais, siekiant stabilizuoti kiaulienos rinkas krizės laikotarpiu, taikytos privačiojo sandėliavimo programos.

Teisinis pagrindas

Teisinis pagrindas, kuriuo reglamentuojamas ES kiaulienos sektorius, nustatytas Reglamentu (ES) Nr. 1308/2013 dėl bendro rinkų organizavimo ir Europos Komisijos įgyvendinimo ir deleguotaisiais reglamentais dėl privačiojo sandėliavimo krizės laikotarpiais:

Rinkos stebėsena

Mėsos rinkos stebėjimo centro tikslas – suteikti ES jautienos, veršienos ir kiaulienos sektoriui daugiau skaidrumo teikiant naujausius rinkos duomenis ir atliekant trumpalaikę analizę.

Kas mėnesį vykstančiuose Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto posėdžiuose Europos Komisija pristato rinkos padėtį kiaulienos sektoriuje. Numatomas kiaulienos rinkos vystymosi tendencijas galima rasti Komisijos trumpalaikėse ir laikotarpio vidurio ataskaitose.

Žemės ūkio maisto produktų duomenų portale pateikiami nacionalinio ir ES žemės ūkio rinkos duomenys, pvz., apie perdirbimą, gamybą, prekybą, tarifines kvotas.

Susijusi informacija

Rinkos ataskaitos

ParsisiųsdintiPDF - 2.2 MB

Prekyba

Iš trečiųjų šalių importuojamai kiaulienai taikomi importo muitai. Bendrojo muitų tarifo muitais užtikrinama, kad ES kiauliena galėtų vidaus rinkoje konkuruoti su ES nepriklausančių šalių kiauliena. Remdamasi tarptautiniais ir dvišaliais prekybos susitarimais, ES taiko importo kvotų sistemą, pagal kurią kvotos nustatomos konkrečioms šalims arba visiems gamintojams.

Susijusi informacija

Prekybos kiauliena analizė

Gamintojų ir tarpšakinės organizacijos

Skerdenų klasifikavimas ir informacijos apie kainas teikimas

Skerdenų klasifikavimo ir palyginamos informacijos apie kiaulienos kainas teikimo ES masto sistema yra objektyvaus skerdenų klasifikavimo skerdyklose ir sąžiningo mokėjimo gamintojams pagrindas.

ParsisiųsdintiPDF - 650.4 KB

SKVN / SGN kumpio tiekimo valdymas

Europos Sąjungos šalims tam tikromis sąlygomis leidžiama, reaguojant į gamintojų organizacijos, tarpšakinės organizacijos arba SKVN / SGN grupės prašymą, taikyti saugoma kilmės vietos nuoroda (SKVN) / saugoma geografine nuoroda (SGN) pažymėtų kumpių tiekimo valdymo taisykles.

Šia priemone siekiama užtikrinti SKVN ar SGN pažymėtų kokybiškų produktų pridėtinę vertę.

Šiuo metu ši priemonė taikoma dviem produktams:

Susijusi informacija

Išsamiau apie kokybės sistemas

Komitetai

Įvairūs komitetai, kuriuos sudaro vyriausybių atstovai ir kuriems pirmininkauja Europos Komisijos atstovas, rengia reguliarius posėdžius, siekiant užtikrinti, kad Europos Komisijos atsakomybė už įgyvendinimo ir deleguotųjų aktų priėmimą būtų vykdoma kontroliuojant ES šalims.

Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komitetas reguliariai susitinka aptarti tokių sričių, kaip rinkos kainų raida, gamyba ir prekyba ES ir ES nepriklausančiose šalyse, klausimus.

Pilietinio dialogo grupė ir gyvūninės kilmės produktų darbo grupė toliau padeda Komisijai palaikyti nuolatinį dialogą visais su kiauliena susijusiais klausimais.

Naujausia