Pregled

Evropska unija je pomembna proizvajalka mleka in mlečnih izdelkov, ti pa so vključeni v skupno ureditev trga.

Proizvodnja mleka, v katero so vključene vse države EU, predstavlja velik delež vrednosti kmetijske proizvodnje EU. V EU se po ocenah proizvede približno 155 milijonov ton mleka letno. Glavne proizvajalke so Nemčija, Francija, Poljska, Nizozemska, Italija in Španija. Skupaj prispevajo skoraj 70 % proizvodnje EU.

Molzno govedo EU se v zadnjih letih zmanjšuje, mlečnost na kravo pa povečuje. Leta 2018 je bilo v EU približno 21 milijonov krav, ki so povprečno proizvedle 7 000 kg mleka.

Kmetije, molzno govedo in mlečnost se po obsegu močno razlikujejo. Vendar so se z razvojem mlečnega sektorja v EU razlike v mlečnosti in drugih tehničnih vidikih zmanjšale: manj razviti proizvajalci mleka hitro dohitevajo tiste, ki so se prestrukturirali in modernizirali najprej.

Tržna intervencija

EU razpolaga s številnimi mehanizmi, s katerimi ščiti sektor mleka v obdobjih večjih motenj na trgu. V primeru resnih neravnovesij na trgu zagotavlja varnostno mrežo zlasti tržna intervencija, in sicer v obliki javne intervencije in pomoči za zasebno skladiščenje.

Javna intervencija

Javna intervencija zajema nakup proizvodov s strani javnih organov in hranjenje v javnih skladiščih za obdobje, dokler tržne razmere ne dopuščajo njihove ponovne sprostitve na trg. V primeru sektorja mleka je javna intervencija na voljo za maslo in posneto mleko v prahu.

Vsako leto med 1. marcem in 30. septembrom lahko zasebniki za odkup po fiksni ceni ponudijo do 109 000 ton posnetega mleka v prahu in do 50 000 ton masla, ki izpolnjujeta posebne kakovostne zahteve. Ko sta količini doseženi, se intervencija nadaljuje v okviru razpisa do konca intervencijskega obdobja.

Javne intervencijske zaloge se spet prodajo na trgu po razpisnem postopku v skladu z uredbo Evropske komisije.

Plačilne agencije držav EU so pristojne za upravljanje in zagotavljanje kakovosti operacij v zvezi z intervencijskimi ukrepi v sektorju mleka in mlečnih izdelkov.

PrenesiPDF - 355.8 KB

Pomoč za zasebno skladiščenje

Pomoč za zasebno skladiščenje je še en mehanizem, s katerimi EU ščiti mlečno industrijo pred motnjami na trgu. V mlečni industriji je ta podpora namenjena za maslo, posneto mleko v prahu in sire z zaščiteno označbo porekla (ZOP) oziroma zaščiteno geografsko označbo (ZGO). Pomoč krije del stroškov skladiščenja za obdobje, ko so proizvodi začasno umaknjeni s trga. Pomoč za zasebno skladiščenje se ne more uporabiti samodejno kot javna intervencija, ampak se izvede na podlagi uredbe Evropske komisije.

Shema za zasebno skladiščenje za maslo in posneto mleko v prahu navadno krije stroške skladiščenja za najmanj 90 dni in največ 210 dni. Obdobje je opredeljeno v uredbi Evropske komisije, s katero se shema odpre. Pomoč običajno zajema fiksno stopnjo na tono in dnevni znesek na tono.

Trgovina z nečlanicami EU

EU je velika izvoznica mlečnih izdelkov ter največja izvoznica sira in posnetega mleka v prahu na svetu.

Za izvoz mlečnih izdelkov v okviru kvot, ki jih odprejo tretje države, je treba izdati izvozna dovoljenja.

Uvozni režim velja za vstop mlečnih izdelkov v EU. Za preferencialni uvoz je potrebno uvozno dovoljenje ter na splošno tudi plačilo uvozne dajatve (tarife). S številnimi večstranskimi in dvostranskimi trgovinski sporazumi je bil uveden preferencialni uvoz po znižani dajatvi ali stopnji nič v obliki uvoznih kvot.

Sveženj ukrepov za mleko

Sveženj ukrepov za mleko, uveden leta 2012, vsebuje niz instrumentov za izboljšanje dobavne verige v mlečni industriji ter povečanje njene odpornosti po ukinitvi sistema kvot leta 2015.

Pisne pogodbe med proizvajalci in predelovalci mleka

Države EU lahko uvedejo obvezne pisne pogodbe med kmeti in predelovalci ter od kupcev mleka zahtevajo, da kmetom zagotovijo minimalno trajanje pogodbe. Pogodbe morajo biti sklenjene pred dostavo in vključevati posebne vidike, kot so cene, količina, trajanje, podrobnosti glede plačila, zbiranje in pravila v primeru višje sile. O vseh teh vidikih se stranke pogajajo prosto, kmeti pa lahko zavrnejo ponudbo za minimalno trajanje pogodbe.

Kolektivno pogajanje prek organizacij proizvajalcev

Kmeti se lahko združijo v organizacije proizvajalcev, ki se lahko o pogodbenih pogojih pogajajo kolektivno (v okviru določenih količinskih omejitev, da ne bi izkrivljale konkurence), vključno glede cene surovega mleka.

Sorodne informacije

Objava količin proizvodnje surovega mleka

Pravila za medpanožne organizacije

Posebna pravila EU za medpanožne organizacije v sektorju mleka omogočajo akterjem v dobavni verigi mleka in mlečnih izdelkov, da vzpostavijo dialog in izvajajo številne skupne dejavnosti. Dejavnosti med drugim zadevajo promocijo, raziskave, inovacije in izboljšanje kakovosti za večjo preglednost ter boljše razumevanje proizvodnje in trga.

Uravnavanje ponudbe za sire z ZOP/ZGO

Države EU lahko pod določenimi pogoji uporabijo pravila za uravnavanje ponudbe sirov z ZOP/ZGO na zahtevo organizacije proizvajalcev, medpanožne organizacije ali skupine ZOP/ZGO. Namen ukrepa je zagotoviti dodano vrednost in kakovost sirov z ZOP ali ZGO, kar je zlasti pomembno za ranljiva podeželska območja.

Ta instrument se trenutno uporablja za naslednje sire:

 • Asiago (IT)
 • Beaufort (FR)
 • Comté (FR)
 • Grana Padano (IT)
 • Gruyère (FR)
 • Parmigiano Reggiano (IT)
 • Pecorino Romano (IT)
 • Reblochon (FR)
 • Morbier (FR)
 • Abondance (FR)
 • Emmental de Savaoie (FR)
 • Tomme de Savoie (FR).

Sorodne informacije

Sheme kakovosti EU

Poročilo o svežnju ukrepov za mleko 2016

Več informacij

PrenesiPDF - 786 KB

Pravna podlaga

Pravno podlago za sektor mleka in mlečnih izdelkov v EU predstavljajo Uredba EU št. 1308/2013 o skupni ureditvi kmetijskih trgov ter naslednji uredbi:

Izredni ukrepi

V obdobju hujših motenj na trgu se lahko uporabijo izredni priložnostni ukrepi. Pravno podlago predstavljata člena 219 in 222 Uredbe EU 1308/2013 o skupni ureditvi trgov.

Komisija je zaradi razmer v zvezi s COVID-19 sprejela začasna odstopanja od pravil o konkurenci EU, ki so na voljo vsem kmetom v državah EU. Vsaka država članica mora priglasiti njihovo izvajanje. Francija je obvestila o izvajanju teh ukrepov v mlečnem sektorju.

Tržni standardi

Poleg tržnih standardov za mazave maščobe se posebne opredelitve, poimenovanja in trgovske oznake uporabljajo za naslednje proizvode:

Spremljanje trga

Opazovalnica za trg mleka EU zagotavlja podatke in informacije o sektorju mleka. Spremlja in analizira pretekle in trenutne trende na svetovni in evropski ravni za področja, kot so proizvodnja, ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem, proizvodni stroški in tržni obeti.

Odbori

Različni odbori, ki jih sestavljajo vladni predstavniki pod vodstvom Evropske komisije, se sestajajo redno za zagotovitev, da se pristojnost Komisije za sprejemanje izvedbenih aktov izvaja pod nadzorom držav EU.

Odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov se redno sestaja in razpravlja o področjih, kot so razvoj tržnih cen, proizvodnja ter trgovina v EU in tretjih državah. 

Najnovejše

Dokumenti

PrenesiPDF - 591.8 KB
PrenesiPDF - 70.5 KB
PrenesiPDF - 928.3 KB
PrenesiPDF - 641.1 KB
PrenesiPDF - 149.9 KB
PrenesiPDF - 167.8 KB
PrenesiPDF - 246.1 KB
PrenesiPDF - 11.1 KB
PrenesiPDF - 646 KB
PrenesiPDF - 1.1 MB
PrenesiPDF - 252 KB
PrenesiPDF - 365.1 KB
PrenesiPDF - 365.9 KB