Prehľad

Európska únia je významným výrobcom mlieka a mliečnych výrobkov, ktoré sú začlenené do spoločnej organizácie trhu (SOT).

Výroba mlieka prebieha vo všetkých krajinách EÚ a predstavuje významný podiel hodnoty poľnohospodárskej produkcie EÚ. Celková produkcia mlieka v EÚ sa odhaduje na približne 155 miliónov ton ročne. Hlavnými výrobcami sú Nemecko, Francúzsko, Poľsko, Holandsko, Taliansko a Španielsko. Spoločne zabezpečujú takmer 70 % produkcie EÚ.

V posledných rokoch sa stádo dojníc v EÚ zmenšovalo, pričom sa zlepšovala dojivosť na kravu. V roku 2018 bolo v EÚ 21 miliónov dojníc s priemernou dojivosťou 7 000 kg mlieka na kravu.

Veľkosť stád dojníc sa výrazne líši, ako aj miera ich produkcie. S postupným rozvojom sektora mlieka a mliečnych výrobkov v EÚ došlo k znižovaniu rozdielov vo výrobe a v rámci iných technických faktorov – menej rozvinutí výrobcovia mlieka rýchlo dobiehajú výrobcov, ktorí už výrobu reštrukturalizovali a modernizovali.

Trhová intervencia

Únia využíva v období zvýšeného narušenia trhu rad mechanizmov na ochranu sektora mlieka a mliečnych výrobkov. Trhová intervencia v podobe verejnej intervencie a pomoci na súkromné skladovanie poskytuje záchrannú sieť pre prípad vážnej nerovnováhy na trhu.

Verejná intervencia

Pri verejnej intervencii orgány verejnej moci nakúpia tovar a uskladňujú ho tak dlho, ako je potrebné, kým podmienky na trhu umožnia opätovné uvedenie tovaru na trh. V rámci sektora mlieka a mliečnych výrobkov sa verejná intervencia môže vykonať v prípade masla a prášku z odtučneného mlieka (POM).

Súkromné subjekty môžu každoročne od 1. marca do 30. septembra ponúknuť na výkup pri pevnej sadzbe maximálne 109 000 ton POM a 50 000 ton masla, ktoré spĺňajú osobitné požiadavky na kvalitu. Intervencia po naplnení týchto objemov pokračuje ako verejná súťaž až do konca obdobia intervencie.

Verejné intervenčné zásoby sa opätovne predávajú na trhu prostredníctvom postupu zadávania verejnej zákazky, ktorý sa otvára na základe nariadenia Európskej komisie.

Platobné agentúry krajín EÚ sú zodpovedné za riadenie a zabezpečenie kontrol operácií týkajúcich sa intervenčných opatrení v sektore mlieka a mliečnych výrobkov.

StiahnuťPDF - 355.8 KB

Pomoc na súkromné skladovanie

Pomoc na súkromné skladovanie je ďalší mechanizmus, ktorým EÚ chráni sektor mlieka a mliečnych výrobkov pred narušením trhu. V rámci sektora mlieka a mliečnych výrobkov sa môže táto podpora poskytnúť v prípade masla, POM a syrov s chráneným označením pôvodu (CHOP) alebo s chráneným zemepisným označením (CHZO). Pomoc je určená na podporu časti nákladov na skladovanie, pričom sa výrobky dočasne stiahnu z trhu. Pomoc na súkromné skladovanie sa nezavádza automaticky (na rozdiel od verejnej intervencie) a vyžaduje si prijatie nariadenia Európskej komisie.

Zo schém pomoci na súkromné skladovanie masla a POM sa zvyčajne financujú náklady na skladovanie počas obdobia minimálne 90 dní a maximálne 210 dní (podľa vymedzenia v nariadení Európskej komisie, ktorým sa schéma zavádza). Pomoc zvyčajne obsahuje pevnú sadzbu na tonu a dennú sumu na tonu.

Obchod s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ

EÚ je významným vývozcom mliečnych výrobkov a najväčším vývozcom syrov a MOP na svete.

Vývoz mliečnych výrobkov podľa určitých kvót, ktoré zaviedli krajiny mimo EÚ, podlieha vývoznej licencii.

Dovozný režim sa uplatňuje na vstup mliečnych výrobkov do EÚ. Na preferenčný dovoz sa uplatňujú dovozné licencie a vo všeobecnosti dovozné clá (kvóty). Výsledkom niekoľkých bilaterálnych i multilaterálnych obchodných dohôd sú preferenčné dovozy so zníženými alebo nulovými colnými sadzbami, predovšetkým v podobe dovozných kvót.

Balík predpisov týkajúcich sa mlieka

„Balík predpisov týkajúcich sa mlieka“ zavedený v roku 2012 predstavuje súbor nástrojov na zlepšenie dodávateľského reťazca v sektore mlieka a mliečnych výrobkov a na zvýšenie jeho odolnosti po ukončení systému kvót v roku 2015.

Písomné zmluvy medzi výrobcami a spracovateľmi mlieka

Krajiny EÚ môžu zaviesť povinnosť uzatvárať písomné zmluvy medzi poľnohospodármi a spracovateľmi a zaviazať nákupcov mlieka, aby poľnohospodárom ponúkali minimálne obdobie trvania zmluvy. Zmluvy musia byť uzatvorené pred dodávkou a musia obsahovať osobitné prvky, ako sú napríklad cena, objem, trvanie, podrobnosti o platbe, zbere a pravidlách uplatniteľných v prípade vyššej moci. O všetkých týchto prvkoch by mali zmluvné strany slobodne rokovať, pričom poľnohospodári môžu odmietnuť ponuku minimálneho trvania v zmluvách.

Kolektívne vyjednávanie prostredníctvom organizácií výrobcov

Poľnohospodári sa môžu združovať v organizáciách výrobcov, ktoré môžu kolektívne rokovať o zmluvných podmienkach (v rámci určitých kvantitatívnych obmedzení, aby nedošlo k narušeniu hospodárskej súťaže) vrátane ceny surového mlieka.

Súvisiace informácie

Uverejňovanie objemu výroby surového mlieka

Pravidlá medziodvetvových organizácií

Špecifické pravidlá EÚ pre medziodvetvové organizácie umožňujú subjektom v mliekarenskom dodávateľskom reťazci viesť dialóg a vykonávať viacero činností. Tieto činnosti sa okrem iného týkajú podpory, výskumu, inovácií a zlepšovania kvality s cieľom väčšej transparentnosti a lepšieho porozumenia výroby a trhu.

Regulácia ponuky syrov s CHOP/CHZO

Krajiny EÚ môžu za určitých podmienok na základe žiadosti organizácie výrobcov, medziodvetvovej organizácie alebo skupiny CHOP/CHZO uplatniť pravidlá na reguláciu ponuky syrov s CHOP/CHZO. Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť pridanú hodnotu a kvalitu syrov s CHOP alebo CHZO, ktoré sú mimoriadne dôležité pre zraniteľné vidiecke regióny.

Tento nástroj sa v súčasnosti vzťahuje na tieto syry:

 • Asiago (IT),
 • Beaufort (FR),
 • Comté (FR),
 • Grana Padano (IT),
 • Gruyère (FR),
 • Parmigiano Reggiano (IT),
 • Pecorino Romano (IT),
 • Reblochon (FR),
 • Morbier (FR),
 • Abondance (FR),
 • Emmental de Savaoie (FR),
 • Tomme de Savoie (FR).

Súvisiace informácie

Systémy kvality EÚ

Správa o balíku predpisov týkajúcich sa mlieka 2016

Ďalšie informácie

StiahnuťPDF - 326.3 KB

Právne základy

Právne základy pre sektor mlieka a mliečnych výrobkov v EÚ pokrýva nariadenie EÚ 1308/2013 o spoločnej organizácii poľnohospodárskych trhov a tieto nariadenia:

Výnimočné opatrenia

Výnimočné ad hoc opatrenia sa môžu využiť počas období vážneho narušenia trhu. Právny základ sa stanovuje v článkoch 219 až 222 nariadenia EÚ 1308/2013 o SOT.

Nasledujúce dva príklady výnimočných opatrení sa zaviedli v sektore mlieka a mliečnych výrobkov na základe článku 219 nariadenia o SOT v roku 2016:

Obchodné normy

Okrem obchodných noriem pre roztierateľné tuky sa osobitné vymedzenia, označenia a obchodné názvy uplatňujú na tieto výrobky:

Monitorovanie trhu

Európske stredisko pre monitorovanie trhu s mliekom poskytuje údaje a informácie o sektore mlieka a mliečnych výrobkov. Sleduje a analyzuje minulé a súčasné trendy na celosvetovej a európskej úrovni týkajúce sa oblasti výroby, rovnováhy medzi ponukou a dopytom, výrobných nákladov a trhových perspektív.

Výbory

S cieľom zabezpečiť, aby právomoc Európskej komisie prijímať vykonávacie akty podliehala kontrole krajín EÚ, s Európskou komisiou úzko spolupracujú výbory, ktoré pozostávajú zo zástupcov členských štátov a predsedá im zástupca Európskej komisie.

Výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov sa pravidelne stretáva a rokuje o oblastiach, ako je vývoj trhových cien, výroba a obchod v krajinách EÚ i mimo EÚ. 

Aktuality

Dokumenty

StiahnuťPDF - 70.5 KB
StiahnuťPDF - 928.3 KB
StiahnuťPDF - 641.1 KB
StiahnuťPDF - 149.9 KB
StiahnuťPDF - 167.8 KB
StiahnuťPDF - 246.1 KB
StiahnuťPDF - 11.1 KB
StiahnuťPDF - 646 KB
StiahnuťPDF - 1.1 MB
StiahnuťPDF - 252 KB
StiahnuťPDF - 365.1 KB
StiahnuťPDF - 365.9 KB