Apžvalga

Europos Sąjunga yra svarbi pieno ir pieno produktų gamintoja, šie produktai yra įtraukti į bendrą rinkos organizavimą (BRO).

Pieno gamyba vykdoma visose ES šalyse ir sudaro didelę ES žemės ūkio produkcijos vertės dalį. Apskaičiuota, kad per metus ES iš viso pagaminama apie 155 mln. tonų pieno. Pagrindinės gamintojos yra Vokietija, Prancūzija, Lenkija, Nyderlandai, Italija, Ispanija. Kartu jos pagamina beveik 70 % visos ES produkcijos.

ES pieninių galvijų skaičius pastaraisiais metais mažėjo, nes padidėjo pieno primilžis iš vienos karvės. 2018 m. ES buvo apie 21 mln. karvių, iš vienos karvės vidutiniškai primelžta 7000 kg pieno.

Ūkių ir pieninių galvijų bandų dydžiai labai skiriasi, labai nevienodas ir primilžis. Tačiau visoje ES vystantis pieno sektoriui primilžio ir kitų techninių veiksnių skirtumai sumažėjo – mažiau išvystytus pajėgumus turintys pieno gamintojai sparčiai vejasi tuos, kurie pirmieji pertvarkė ir modernizavo savo veiklą.

Intervencija į rinką

ES turi tam tikrų mechanizmų pieno sektoriui apsaugoti didesnių rinkos sutrikdymų laikotarpiais. Intervencija į rinką visų pirma užtikrina apsaugines priemones didelio rinkos disbalanso atvejais valstybės intervencijos ir privataus sandėliavimo pagalbos forma.

Valstybės intervencija

Valstybės intervencija – tai valdžios institucijų vykdomas tam tikros rūšies prekių supirkimas ir saugojimas valstybės sandėliuose tol, kol rinkos sąlygos leis jas grąžinti į rinką. Pieno sektoriuje valstybės intervencija gali būti taikoma sviestui ir nugriebto pieno milteliams (NPM).

Kasmet nuo kovo 1 d. iki rugsėjo 30 d. privatūs veiklos vykdytojai gali pasiūlyti ne daugiau kaip 109 000 tonų nugriebto pieno miltelių ir 50 000 tonų sviesto, atitinkančių konkrečius kokybės reikalavimus; šis kiekis turi būti nupirktas nustatyta kaina. Pasiekus šiuos kiekius, intervencija tęsiama konkurso tvarka iki intervencinio laikotarpio pabaigos.

Per valstybės intervenciją sukauptos atsargos vėl parduodamos rinkoje Europos Komisijos reglamentu paskelbto konkurso tvarka.

ES šalių mokėjimo agentūros yra atsakingos už veiksmų, susijusių su intervencinėmis pieno ir pieno produktų sektoriaus priemonėmis, valdymą ir kontrolės užtikrinimą.

ParsisiųsdintiPDF - 355.8 KB

Privataus sandėliavimo pagalba

Privataus sandėliavimo pagalba yra dar vienas mechanizmas, kuriuo ES saugo pieno sektorių nuo rinkos sutrikdymo. Pieno sektoriuje ši pagalba taikoma sviestui, nugriebto pieno milteliams ir saugomos kilmės vietos nuorodos (SKVN) ir (arba) saugomos geografinės nuorodos (SGN) sūriams. Šia pagalba padengiama dalis sandėliavimo išlaidų, kol produktai yra laikinai pašalinti iš rinkos. Privataus sandėliavimo pagalba teikiama ne automatiškai (skirtingai nuo valstybės intervencijos), todėl tam reikia priimti Europos Komisijos reglamentą.

Pagal sviesto ir nugriebto pieno miltelių privataus sandėliavimo programas sandėliavimo išlaidos paprastai padengiamos ne trumpesniu kaip 90 dienų ir ne ilgesniu kaip 210 dienų laikotarpiu (apibrėžtu Europos Komisijos reglamente, kuriuo pradedama taikyti tokia programa). Pagalbą paprastai sudaro fiksuotas tarifas už toną ir suma už toną per dieną.

Prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis

ES yra stambi pieno produktų eksportuotoja ir didžiausia pasaulyje sūrio ir nugriebto pieno miltelių eksportuotoja.

Eksportuojant pieną pagal tam tikras trečiųjų šalių suteiktas kvotas, būtina gauti eksporto licenciją.

Į ES įvežamiems pieno produktams taikomas importo režimas. Norint naudotis lengvatine importo tvarka, reikia gauti importo licenciją ir, paprastai, sumokėti importo muitą. Pagal kelis daugiašalius ir dvišalius prekybos susitarimus nustatyta lengvatinė importo tvarka, taikant mažesnį arba nulinį importo muitą, daugiausia importo kvotų forma.

Pieno sektoriaus teisės aktų rinkinys

2012 m. priimtas pieno sektoriaus teisės aktų rinkinys – tai įvairios priemonės, kuriomis siekiama pagerinti pieno sektoriaus tiekimo grandinę ir padidinti jo atsparumą 2015 m. nustojus galioti kvotų sistemai.

Pieno gamintojų ir perdirbėjų rašytinės sutartys

ES šalys gali nustatyti, kad rašytinės ūkininkų ir perdirbėjų sutartys būtų privalomos, ir įpareigoti pieno supirkėjus siūlyti ūkininkams tam tikrą minimalų sutarties galiojimo laikotarpį. Sutartys turėtų būti sudaromos prieš pristatymą, jose turėtų būti aptarti konkretūs klausimai, pavyzdžiui, kaina, kiekis, trukmė, išsami informacija apie atsiskaitymą, surinkimą, su neįveikiamomis aplinkybėmis susijusios taisyklės. Dėl visų šių elementų šalys turėtų laisvai susitarti, o ūkininkai sutartyse gali atmesti minimalios trukmės pasiūlymą.

Kolektyvinės derybos per gamintojų organizacijas

Ūkininkai gali jungtis į gamintojų organizacijas, kurios gali kolektyviai tartis dėl sutarčių sąlygų (neviršydamos tam tikrų kiekybinių apribojimų, kad nebūtų iškraipyta konkurencija), įskaitant žalio pieno kainą.

Susijusi informacija

Žalio pieno gamybos apimčių skelbimas

Tarpšakinėms organizacijoms taikomos taisyklės

Pieno sektoriaus tarpšakinėms organizacijoms taikomos specialios ES taisyklės leidžia pieno tiekimo grandinės dalyviams įsitraukti į dialogą ir vykdyti tam tikrą bendrą veiklą. Ši veikla, be kita ko, yra susijusi su skatinimu, moksliniais tyrimais, inovacijomis ir kokybės gerinimu, siekiant didinti skaidrumą ir geriau suprasti gamybą bei rinką.

SKVN / SGN sūrių tiekimo reguliavimas

Gamintojų organizacijos, tarpšakinės organizacijos arba SKVN / SGN grupės prašymu ES šalims leidžiama tam tikromis sąlygomis taikyti SKVN / SGN sūrių tiekimo reguliavimo taisykles. Šia priemone siekiama užtikrinti sūrių, ženklinamų SKVN arba SGN, pridėtinę vertę ir kokybę, o tai ypač svarbu pažeidžiamiems kaimo regionams.

Ši priemonė šiuo metu taikoma šių rūšių sūriams:

 • „Asiago“ (IT)
 • „Beaufort“ (FR)
 • „Comté“ (FR)
 • „Grana Padano“ (IT)
 • „Gruyère“ (FR)
 • „Parmigiano Reggiano“ (IT)
 • „Pecorino Romano“ (IT)
 • „Reblochon“ (FR)
 • „Morbier“ (FR)
 • „Abondance“ (FR)
 • „Emmental de Savaoie“ (FR)
 • „Tomme de Savoie“ (FR).

Susijusi informacija

ES kokybės sistemos

2016 m. pieno sektoriaus teisės aktų rinkinio ataskaita

Daugiau informacijos

ParsisiųsdintiPDF - 786 KB

Teisinis pagrindas

ES pieno ir pieno produktų sektoriaus teisinis pagrindas nustatytas ES reglamentu 1308/2013 dėl bendro žemės ūkio rinkų organizavimo ir šiais reglamentais:

Išskirtinės priemonės

Didelių rinkos sutrikimų laikotarpiais gali būti taikomos išskirtinės atskiros priemonės. Teisinis jų pagrindas nustatytas ES reglamento 1308/2013 (BRO) 219–222 straipsniuose.

Atsižvelgdama į precedento neturinčią padėtį, susidariusią dėl COVID-19 krizės, Komisija priėmė laikinas nuo ES konkurencijos taisyklių leidžiančias nukrypti nuostatas, kuriomis gali naudotis visi ES šalių ūkininkai. Kiekviena valstybė narė turi pranešti apie jų taikymą. Prancūzija pranešė apie šių priemonių taikymą pieno sektoriuje.

Prekybos standartai

Be tepiųjų riebalų prekybos standartų, toliau išvardytiems produktams taikomos specialios apibrėžtys, pavadinimai ir prekiniai pavadinimai:

Rinkos stebėjimas

ES pieno rinkos stebėjimo centras teikia duomenis ir informaciją apie pieno sektorių. Jis stebi ir analizuoja ankstesnes ir dabartines pasaulio ir Europos gamybos, pasiūlos ir paklausos pusiausvyros, gamybos sąnaudų, rinkos perspektyvų ir kitų veiksnių tendencijas.

Komitetai

Įvairūs komitetai, kuriuos sudaro vyriausybių atstovai ir kuriems pirmininkauja Europos Komisijos atstovas, rengia reguliarius posėdžius, siekdami užtikrinti, kad Europos Komisijos atsakomybė už įgyvendinimo aktų priėmimą būtų vykdoma kontroliuojant ES šalims.

Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komitetas reguliariai susitinka aptarti tokių sričių, kaip rinkos kainų raida, gamyba ir prekyba ES ir ES nepriklausančiose šalyse, klausimus. 

Naujausia

Dokumentai

ParsisiųsdintiPDF - 591.8 KB
ParsisiųsdintiPDF - 70.5 KB
ParsisiųsdintiPDF - 928.3 KB
ParsisiųsdintiPDF - 641.1 KB
ParsisiųsdintiPDF - 149.9 KB
ParsisiųsdintiPDF - 167.8 KB
ParsisiųsdintiPDF - 246.1 KB
ParsisiųsdintiPDF - 11.1 KB
ParsisiųsdintiPDF - 646 KB
ParsisiųsdintiPDF - 1.1 MB
ParsisiųsdintiPDF - 252 KB
ParsisiųsdintiPDF - 365.1 KB
ParsisiųsdintiPDF - 365.9 KB