Преглед

Колониите от медоносни пчели са от основно значение за селското стопанство и околната среда, тъй като осигуряват размножаването на растенията чрез опрашване, а пчеларството допринася за развитието на селските райони.

Пчеларството се практикува във всички страни от ЕС и се характеризира с разнообразни условия на производство, добиви и пчеларски практики. ЕС е вторият най-голям производител на мед след Китай, но е и нетен вносител на мед от трети държави Страните от ЕС с най-голямо производство на пчелен мед (Румъния, Испания, Унгария, Германия, Италия, Гърция, Франция и Полша) се намират основно в Южна Европа, където климатичните условия са по-благоприятни за пчеларството.

Освен мед ЕС предлага и други пчелни продукти, като пчелен прашец, прополис, пчелно млечице и пчелен восък. Пчелният мед, предлаган на пазара в ЕС, трябва да отговаря на правилата за качество и етикетиране, определени в директивата за пчелния мед (2001/110/ЕО).

СвалиPDF - 2 MB

Национални програми в областта на пчеларството

Всяка държава от ЕС може да изготви национална програма за пчеларството, която след това да бъде подпомогната от ЕС. Тези програми са за период от по три години. Програмите за пчеларството на всички страни от ЕС за периода 2020—2022 г. бяха одобрени с Решение за изпълнение 2019/974 във всички страни от ЕС.

В рамките на програмите има 8 специфични мерки, които подлежат на финансиране:

  • техническа помощ: например обучение за пчелари и групи пчелари по теми като развъждането на пчели или профилактиката на заболяванията, извличането, съхранението или пакетирането на меда и др.
  • борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата; акарът Varroa е ендемичен паразит, който отслабва имунната система на пчелите и когато не се вземат мерки, води до загуба на пчелни колонии;
  • рационализация на подвижното пчеларство, което е важно за опрашването, но и за храненето на пчелите;
  • анализи на пчелните продукти: пчелен мед, пчелно млечице, пчелен прашец, прополис и пчелен восък;
  • подновяване на пчелните кошери;
  • приложни изследвания;
  • наблюдение на пазара;
  • подобряване на качеството на пчелните продукти за по-добро използване на техния потенциал на пазара.

Всяка трета година Европейската комисия представя доклад пред Европейския парламент и на Съвета относно изпълнението на мерките, засягащи сектора на пчеларството.

СвалиPDF - 1.2 MB
СвалиPDF - 1.3 MB

Бюджет

За периода 2020—2022 г. ще бъдат изразходвани 240 милиона евро за национални програми в областта на пчеларството в ЕС — увеличение с 11 % в сравнение с отпуснатото финансиране за 2017-2019 г. Половината от тези средства ще бъдат предоставени от бюджета на ЕС, а другата половина — от страните от ЕС, както бе одобрено с Решение за изпълнение 2019/974. Финансирането от ЕС за тези програми се основава на броя на пчелните кошери във всяка държава от ЕС, за които Европейската комисия е уведомена в съответствие с член 3 от Делегиран регламент 2015/1366 на ЕС.

Правни основания

Правното основание за това подпомагане е Регламент (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти, допълнен от Делегиран регламент 2015/1366 на ЕС.

В Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1368 са установени подробните правила за прилагането на националните програми в областта на пчеларството.

Комитети

Различни комитети, съставени от представители на правителствата и председателствани от представител на Европейската комисия, заседават редовно, за да гарантират, че отговорността на Комисията за приемането на актове за изпълнение се упражнява под контрола на държавите от ЕС.

В Комитета за общата организация на селскостопанските пазари се обсъждат въпроси като развитието на пазарните цени, производството и търговията в държавите от ЕС и извън него.

Групата за граждански диалог и работната група по животински продукти продължават да съдействат на Европейската комисия при поддържането на редовен диалог по всички въпроси, свързани с пчелния мед.

Новости