Evropska unija iz Združeno kraljestvo sta se v politični izjavi sporazumela, da bosta s pogajanji določila pogoje „ambicioznega, obsežnega, globokega in prožnega partnerstva v okviru trgovinskega in gospodarskega sodelovanja na podlagi celovitega in uravnoteženega prostotrgovinskega sporazuma, kazenskega pregona in kazenskega pravosodja, zunanje politike, varnosti in obrambe ter širših področij sodelovanja“.

Odnosi med EU in Združenim kraljestvom se bodo po koncu prehodnega obdobja bistveno spremenili.

Vendar si pogodbenici prizadevata za oblikovanje ambicioznega prihodnjega partnerstva, ki bo odražalo njuno politično in geografsko bližino ter gospodarsko soodvisnost.

Tako partnerstvo bo vključevalo določbe, ki so v neposrednem interesu državljank in državljanov ter podjetij na področjih, kot so promet, industrijske dobavne verige, kmetijski proizvodi, ribištvo, storitve, varstvo podatkov, pravila za enake konkurenčne pogoje, mobilnost državljanov ter boj proti kriminalu, pranju denarja in terorizmu.

Na teh področjih, ki zadevajo temeljne pravice in svoboščine, je bistveno tako državljanom in državljankam kot podjetjem zagotoviti, da so obveščeni o razvoju pogajanj. To je potrebno tudi za zagotovitev informirane javne razprave o prihodnjih odnosih med EU in Združenim kraljestvom.

Zato bo Evropska komisija med pogajanji o prihodnjih odnosih vseskozi ohranjala visoko raven preglednosti, kot je to počela tudi med pogajanji o izstopu Združenega kraljestva.

Pogajanja o prihodnjih odnosih

Komisija bo objavila pogajalske dokumente, ki jih je delila z državami članicami EU, Evropskim svetom, Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije, nacionalnimi parlamenti in Združenim kraljestvom.

Ti pogajalski dokumenti med drugim vključujejo:

  • dnevne rede pogajalskih krogov,
  • pogajalske smernice EU,
  • dokumente o stališčih EU,
  • besedila predlogov EU,
  • neuradne dokumente EU in
  • poročila o pogajalskih krogih.

Ta politika preglednosti se bo redno pregledovala, s čimer se bo zagotovilo, da izpolnjuje svoje cilje in prispeva k celovitosti pogajanj v skladu z Uredbo (ES) št. 1049/2001.

Izvajanje sporazuma o izstopu

Vzporedno s pogajanji o prihodnjih odnosih bo imelo izvajanje sporazuma o izstopu neposreden vpliv na številne ljudi, zlasti državljane in državljanke EU, ki živijo v Združenem kraljestvu, državljane in državljanke Združenega kraljestva, ki živijo v državah članicah EU, ter državljane in državljanke, ki živijo na Irskem in Severnem Irskem.

Skupni odbor, ustanovljen na podlagi sporazuma o izstopu, bo moral sprejeti številne ključne odločitve, ki morajo biti prav tako pregledne.

V tem kontekstu bodo objavljeni dokumenti vključevali:

  • dnevne rede sestankov skupnega odbora,
  • predloge Komisije o stališčih, ki naj se v imenu Unije zastopajo v skupnem odboru (sklepi na podlagi člena 218(9) PDEU),
  • stališče EU za sestanke skupnega odbora,
  • sklepe skupnega odbora.

Pri izvajanju te politike bo projektna skupina za odnose z Združenim kraljestvom (UKTF) spoštovala vse zadevne pravne obveznosti, zlasti pravne obveznosti Komisije, med drugim v zvezi z izjemami glede razkritja dokumentov, kot so opredeljene v členu 4 Uredbe (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije

Take izjeme zajemajo zlasti dokumente, katerih razkritje bi oslabilo zaščito javnega interesa (npr. glede javne varnosti), varstvo zasebnosti (v skladu z zakonodajo Skupnosti o osebnih podatkih) ter varstvo poslovnih interesov fizičnih in pravnih oseb (npr. intelektualna lastnina).