EU in Združeno kraljestvo sta v politični izjavi določila okvir za partnerstvo na gospodarskem in varnostnem področju.

Evropska komisija je politično izjavo pripravila v sodelovanju z državami članicami in se pri tem posvetovala z najrazličnejšimi deležniki, ki predstavljajo uravnotežen sklop interesov na različnih področjih gospodarstva in politike. Prav tako je pogosto organizirala dvostranske razprave z deležniki in socialnimi partnerji na nacionalni ravni, da bi upoštevala njihove pomisleke.

Evropska komisija bo ta redni dialog nadaljevala tudi med pogajanji o prihodnjih odnosih. Takšen dialog bi spodbujal z dokazi podprto sprejemanje stališč EU o številnih razsežnostih prihodnjih odnosov med EU in Združenim kraljestvom.

Poleg srečanj s posameznimi deležniki bo Evropska komisija o prihodnjem partnerstvu med EU in Združenim kraljestvom razpravljala v več dialogih s civilno družbo, ki jih že organizirajo različne službe Komisije.

Srečanja z deležniki

Vodja projektne skupine za odnose z Združenim kraljestvom Michel Barnier in njegova ekipa bosta še naprej sodelovala v odprtem, preglednem in rednem dialogu s širokim krogom deležnikov.

Ta projektna skupina se bo, kot je to počela že v pogajanjih o izstopu, sestajala s potrošniškimi in okoljskimi organizacijami, sindikati, podjetji, univerzitetnimi združenji in možganskimi trusti ter drugimi nevladnimi organizacijami.

Projektna skupina za odnose z Združenim kraljestvom spodbuja združenja, ki delujejo v javnem interesu, da izrazijo svoja stališča in tako zagotovijo, da se upoštevajo mnenja različnih deležnikov.

Vsi sestanki vodje projektne skupine v Bruslju in državah članicah so objavljeni na spletu v skladu s sklepom Komisije o objavi informacij o sestankih generalnih direktorjev Komisije z organizacijami ali samozaposlenimi osebami.

Tako vodja kot tudi člani projektne skupine se bodo sestajali samo z organizacijami, ki so vpisane v register za preglednost.

Dialog s civilno družbo

EU in Združeno kraljestvo sta se v politični izjavi dogovorila, da bosta spodbujala dialog s civilno družbo o vprašanjih glede prihodnjih odnosov.

Poleg tega skupnega dialoga bo na strani EU vodja projektne skupine še naprej obiskoval vse posamezne države članice, da bi se srečal z vladami, nacionalnimi parlamenti, socialnimi partnerji in deležniki ter organizacijami civilne družbe.

Pogajalska stališča EU bodo temeljila tudi na obstoječih dialogih služb Komisije s civilno družbo, ki so pri teh pogajanjih ključnega pomena. To na primer vključuje dialog s civilno družbo, ki ga organizira Generalni direktorat Evropske komisije za trgovino, in skupine za civilni dialog, ki jih organizirajo druge službe Komisije.

Konferenca na visoki ravni

Junija 2020 bo potekala konferenca na visoki ravni med EU in Združenim kraljestvom, da bi ocenili napredek pri pogajanjih o prihodnjih odnosih in se dogovorili o vprašanjih, ki morajo biti obravnavana med pogajanji. Komisija bo zagotovila, da bodo rezultati dialogov služb Komisije s civilno družbo upoštevani na konferenci na visoki ravni.

Pripravljenost

Med pogajanji o izstopu Združenega kraljestva iz EU si je Evropska komisija zelo prizadevala za popolnoma pregledno ozaveščanje in deležnikov o možnosti izstopa Združenega kraljestva brez sporazuma. To pripravljalno delo se bo nadaljevalo.

S pripravami za primer neželenega scenarija, po katerem do 31. decembra 2020 ne bo dosežen dogovor o prihodnjih odnosih in ne bo nadaljnjega podaljšanja prehodnega obdobja, bomo zagotovili, da bodo javne uprave in podjetja čim bolje pripravljeni tudi na to možnost. Komisija bo po potrebi še naprej posodabljala že objavljena obvestila deležnikom (skupaj 102 obvestil).