„Споразумението за оттегляне внася правна сигурност по въпросите, по които Брексит поражда несигурност.

Чрез него се запазват интересите на Съюза.“

– Мишел Барние, 17 октомври 2019 г.

Със споразумението за оттегляне, сключено между Европейския съюз и Обединеното кралство, се определят условията за организирано оттегляне на Обединеното кралство от ЕС в съответствие с член 50 от Договора за Европейския съюз.

Споразумението за оттегляне влезе в сила на 1 февруари 2020 г., след като беше одобрено на 17 октомври 2019 г. заедно с политическата декларация, в която се очертава рамката на бъдещото партньорство между ЕС и Обединеното кралство.

Споразумението се състои от два основни документа:

СвалиPDF - 1.6 MB

Какво обхваща споразумението за оттегляне

 • Общи разпоредби: стандартни клаузи за правилното разбиране и функциониране на споразумението за оттегляне.

 • Права на гражданите: защита на житейския избор на над 3 милиона граждани на ЕС в Обединеното кралство и на над 1 милион граждани на Обединеното кралство в държави от ЕС, като се запазва правото им на престой и се гарантира, че те могат да продължат да допринасят за своите общности.

 • Въпроси, свързани с разделянето: осигуряване на плавно преустановяване на сегашните механизми и организирано оттегляне на Обединеното кралство, включително: 
  • предоставяне на възможност стоките, пуснати на пазара преди края на преходния период, да стигнат до своето местоназначение
  • защита на съществуващите права върху интелектуална собственост, включително географските означения
  • плавно преустановяване на текущото полицейско и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси и други административни и съдебни процедури
  • използване на данни и информация, обменени преди края на преходния период
  • въпроси, свързани с Евратом.

 • Преходен период: период, през който ЕС третира Обединеното кралство като държава членка – с изключение на участието му в институциите и управленските структури на ЕС. ЕС и Обединеното кралство ще използват тези месеци, за да договорят амбициозно и справедливо бъдещо партньорство.

 • Финансово споразумение: гарантиране, че Обединеното кралство и ЕС ще изпълнят всички финансови задължения, поети, докато Обединеното кралство е било член на ЕС.

 • Обща структура за управление на споразумението за оттегляне: осигуряване на ефективното управление, изпълнение и прилагане на споразумението, включително подходящи механизми за уреждане на спорове.

 • Ирландия: приложимо от правна гледна точка решение, с което се избягва създаването на „твърда“ граница на остров Ирландия, защитават се цялата икономика на острова и Споразумението от Разпети петък (Белфасткото споразумение) във всички негови измерения и се гарантира целостта на единния пазар на ЕС.

 • Кипър: протокол за суверенните бази в Кипър, с който се защитават интересите на кипърските граждани, живеещи и работещи в зоните на суверенните бази, след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС.

 • Гибралтар: протокол за Гибралтар, с който се улеснява сътрудничеството между Испания и Обединеното кралство по отношение на Гибралтар във връзка с прилагането на правата на гражданите в рамките на споразумението за оттегляне. Протоколът се отнася и до административното сътрудничество между компетентните органи в редица области на политиката.

Прилагането на споразумението за оттегляне изисква мерки както на равнище ЕС, така и на равнището на държавите членки.

Хронология на преговорите по член 50 относно споразумението за оттегляне

На 23 юни 2016 г мнозинството от гласоподавателите в Обединеното кралство, които участват в референдума за членството на Обединеното кралство в Европейския съюз, гласуват за напускане на Съюза (52% гласуват за напускане, а 48% – за оставане).

 • 29 март 2017 г.

  Обединеното кралство започва официалния процес на преговори относно оттеглянето, като уведомява официално Европейския съвет за намерението си да напусне ЕС.

  Така се задейства член 50 от Договора за Европейския съюз, в който е определена процедурата за оттегляне на държава членка от ЕС, и започва да тече двугодишен срок до оттеглянето.

  На Европейската комисия е възложено да преговоря с Обединеното кралство по споразумение за оттегляне от името на 27-те държави – членки на ЕС. Комисията назначава Мишел Барние да я представлява като главен преговарящ. През октомври 2016 г. е създадена работна група под негово ръководство със задачата да подготви и проведе преговорите с Обединеното кралство съгласно член 50 от Договора за Европейския съюз.

 • 29 април 2017 г.

  Европейският съвет (в състав по член 50, т.е. без Обединеното кралство) приема насоки за преговорите, очертаващи позициите и принципите на ЕС.

 • 19 юни 2017 г.

  Официалните преговори започват въз основа на мандат за преговори по член 50 от ДЕС, който е договорен между преговарящите от ЕС и Обединеното кралство и в който се определят структурата на преговорите, датите и приоритетите за бъдещите кръгове на преговорите.

 • 15 декември 2017 г.

  Европейският съвет (член 50) потвърждава, че е постигнат „достатъчен напредък“, за да се премине към втория етап на преговорите.

 • 19 март 2018 г.

  Преговарящите от ЕС и Обединеното кралство постигат съгласие относно проекта на споразумението за оттегляне, което дава възможност на Европейския съвет (член 50) да приеме на 23 март 2018 г. насоки за рамката на бъдещите отношения между Съюза и Обединеното кралство.

 • 14 ноември 2018 г.

  Комисията и правителството на Обединеното кралство постигат съгласие за проекта на споразумението за оттегляне на равнище преговарящи. На 22 ноември 2018 г. те постигат съгласие относно политическата декларация, очертаваща рамката на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство. На 25 ноември 2018 г. Европейският съвет (член 50) официално одобрява и двата документа.

 • 13 декември 2018 г.

  По искане на Обединеното кралство Европейският съвет (член 50) предоставя допълнителни разяснения относно предпазния механизъм, предвиден в протокола за Ирландия и Северна Ирландия към споразумението за оттегляне, чиято цел е да послужи като гаранция за предотвратяване на „твърда“ граница на остров Ирландия.

  Въпреки тези уверения и допълнителните правни гаранции, дадени от ЕС, Камарата на общините отхвърля договорения компромисен пакет три пъти (на 15 януари, 12 март и 29 март 2019 г.).

  По искане на Обединеното кралство Европейският съвет (член 50) два пъти се съгласява да удължи срока по член 50, параграф 3 от ДЕС (първо на 21 март 2019 г. удължава срока до 22 май 2019 г, в случай че Камарата на общините одобри споразумението за оттегляне до 29 март 2019 г.; след това на 10 април 2019 г. удължава срока до 31 октомври 2019 г.).

 • 24 юли 2019 г.

  Поради безизходното положение в парламента на Обединеното кралство министър-председателят Тереза Мей подава оставка и новият лидер на Консервативната партия Борис Джонсън поема поста министър-председател.

 • 17 октомври 2019 г.

  ЕС и Обединеното кралство постигат съгласие относно споразумението за оттегляне с промени в протокола за Ирландия и Северна Ирландия (предпазният механизъм отпада) и в политическата декларация. В същия ден Европейският съвет (член 50) одобрява тези текстове.

 • 19 октомври 2019 г.

  По искане на Обединеното кралство Европейският съвет (член 50) се съгласява на трето удължаване на срока по член 50, параграф 3 от ДЕС – до 31 януари, за да има достатъчно време за ратифициране на споразумението за оттегляне.

 • 9 януари 2020 г.

  Камарата на общините одобрява с 330 на 231 гласа законопроекта относно споразумението за оттегляне.

 • 24 януари 2020 г.

  Представителите на Обединеното кралство и на ЕС подписват споразумението за оттегляне.

 • 29 януари 2020 г.

  Европейският парламент одобрява споразумението за оттегляне.

 • 31 януари 2020 г.

  Съветът на Европейския съюз сключва споразумението за оттегляне.

 • 1 февруари 2020 г.

  Обединеното кралство излиза от ЕС.