"Den [løsning], som vi er blevet enige om, gør det muligt for Nordirland at forblive i det britiske toldområde og samtidig drage fordel af det indre marked.

[Det er] et brugbart system, der er skabt til at holde."

- Michel Barnier, 27. Januar 2020, Belfast

Meget tidligt i forhandlingerne om Storbritanniens udtræden af EU erkendte både Storbritannien og EU den unikke situation i Irland og Nordirland. De var enige i, at der var behov for en særlig løsning for at slå bro mellem de forskellige interesser.

Denne løsning blev fundet i form af protokollen om Irland og Nordirland, som:

  • Undgår en hård grænse mellem Irland og Nordirland og beskytter øens samlede økonomi og alle dele af Langfredagsaftalen.
  • Bevarer integriteten af EU's indre marked sammen med alle de garantier, det giver med hensyn til forbrugerbeskyttelse, folkesundhed og dyresundhed eller bekæmpelse af svig og menneskehandel.
  • Fastholder Nordirland i det britiske toldområde, så det kan drage fordel af fremtidige frihandelsaftaler, som Storbritannien kan indgå med tredjelande.

Protokollens hovedelementer

  • Tilpasning til EU's regler: Nordirland følger fortsat et begrænset sæt EU-regler, navnlig vedrørende varer, og EU-toldkodeksen vil gælde for alle varer, der indføres til Nordirland. Herved undgås al toldkontrol på øen Irland.
  • Der vil blive foretaget den nødvendige kontrol af varer, der indføres til Nordirland fra resten af Storbritannien, herunder f.eks. ved grænsekontrolsteder, for at sikre den nødvendige sundheds- og plantesundhedsmæssige kontrol (SPS).
  • EU's told gælder for varer, der indføres til Nordirland, medmindre varerne ikke risikerer at komme ind på EU's indre marked. Der vil imidlertid ikke skulle betales told, hvis det kan påvises, at de varer, der indføres til Nordirland fra resten af Storbritannien, ikke risikerer at komme ind på EU's indre marked.

Protokollen om Irland og Nordirland træder i kraft, når overgangsperioden udløber. Den blev udformet som en stabil og varig løsning, og det kan forventes, at den vil finde anvendelse sideløbende med enhver aftale om det fremtidige partnerskab.

Hvad er samtykkemekanismen?

EU og Storbritannien er blevet enige om at oprette en ny "samtykkemekanisme", så Nordirlands parlament på grundlag af intensive drøftelser mellem Irland og Storbritannien får afgørende indflydelse på den langsigtede anvendelse af den relevante EU-lovgivning i Nordirland. Kommissionen har været i løbende og tæt kontakt med den irske regering angående dette spørgsmål.

Denne samtykkemekanisme vedrører de væsentlige spørgsmål om tilpasning af reglerne for varer og told, det fælles elmarked, moms og statsstøtte.

I praksis betyder det, at parlamentet fire år efter udløbet af overgangsperioden med simpelt flertal kan give sit samtykke til, at den relevante EU-ret fortsat skal anvendes eller vedtage at ophøre med at anvende den. Storbritannien meddeler dette til EU. I så fald ophører protokollen med at finde anvendelse to år senere.

Derefter kan parlamentet hvert fjerde år stemme om, hvorvidt den relevante EU-lovgivning fortsat skal anvendes. Hvis der i parlamentet med støtte fra alle samfundsgrupper stemmes for en fortsat anvendelse af den relevante EU-lovgivning, kan der først stemmes herom igen efter otte år. 

Flere oplysninger