Pravica vseh državljanov EU in njihovih družinskih članov, da živijo, delajo ali študirajo v kateri koli državi članici EU, je eden od temeljev Evropske unije. Veliko državljanov EU in Združenega kraljestva je svoje življenjske odločitve sprejelo na podlagi pravic v zvezi s prostim gibanjem v skladu s pravom EU. 

Zaščita teh življenjskih odločitev je prednostna naloga že od samega začetka pogajanj.

  • Po podatkih Urada Združenega kraljestva za nacionalno statistiko (ONS, 2018) živi v Združenem kraljestvu približno 3,7 milijona državljanov EU. Od tega je po ocenah 985 000 poljskih državljanov, sledi jim 433 000 romunskih in 337 000 irskih državljanov.

  • V EU-27 (ZN, 2017) živi približno 1,3 milijona državljanov Združenega kraljestva. Španija gosti največjo skupino državljanov Združenega kraljestva, približno 309 000. Irska je na drugem mestu s približno 255 000 državljani Združenega kraljestva. Sledi ji Francija (185 000).

Kaj vsebuje sporazum o izstopu?

Sporazum o izstopu zagotavlja državljanom in njihovim družinskim članom na splošno enake pravice, kot jih imajo zdaj: še naprej lahko prosto živijo, študirajo, delajo in potujejo med Združenim kraljestvom in EU.

Enako velja za vse državljane EU, ki se preselijo v Združeno kraljestvo ali državljane Združenega kraljestva, ki se preselijo v državo članico EU med prehodnim obdobjem.

Kdo je zaščiten s sporazumom o izstopu?

Sporazum o izstopu ščiti državljane EU, ki ob koncu prehodnega obdobja prebivajo v Združenem kraljestvu, in državljane Združenega kraljestva, ki ob koncu prehodnega obdobja prebivajo v eni od 27 držav članic EU.

Ščiti tudi družinske člane, ki imajo v skladu s pravom EU pravico (kot so trenutni zakonci in registrirani partnerji, starši, stari starši, otroci, vnuki in oseba v obstoječem trajnem razmerju), da se v prihodnosti pridružijo svojemu družinskemu članu.

Otroci bodo zaščiteni s sporazumom o izstopu ne glede na to, kje so bili rojeni pred izstopom Združenega kraljestva iz EU ali po njem, in ne glede na to, ali so bili rojeni znotraj ali zunaj države gostiteljice, v kateri prebivajo državljani EU ali Združenega kraljestva.

Edina predvidena izjema se nanaša na otroke, rojene po izstopu Združenega kraljestva, za katere ima v skladu z veljavnim družinskim pravom izključno pravico do varstva in vzgoje starš, ki ga ne pokriva sporazum o izstopu. 

Socialna varnost

Sporazum o izstopu ščiti vse državljane EU, ki so bili ob koncu prehodnega obdobja v položaju, ki hkrati vključuje Združeno kraljestvo in državo članico. Njihovi družinski člani in preživele osebe so prav tako zaščiteni.

Pravica do prebivanja

Materialni pogoji prebivanja so in bodo ostali enaki pogojem na podlagi veljavnega prava EU o prostem gibanju.

Državljani EU in Združenega kraljestva izpolnjujejo te pogoje, če

  • so delavci ali samozaposlene osebe
  • imajo zadostna sredstva in zdravstveno zavarovanje
  • so družinski člani druge osebe, ki izpolnjuje te pogoje
  • so že pridobili pravico do stalnega prebivanja in zato za njih ne veljajo več nobeni pogoji

V skladu s sporazumom o izstopu ni potrebna fizična prisotnost v državi gostiteljici ob koncu prehodnega obdobja, pri čemer so začasne odsotnosti, ki ne vplivajo na pravico do prebivanja, in daljše odsotnosti, ki ne vplivajo na pravico do stalnega prebivanja, sprejemljive.

Osebe, ki so zaščitene s sporazumom o izstopu in ki še niso pridobile pravice do stalnega prebivanja (če v državi gostiteljici niso prebivale vsaj pet let), bodo v celoti zaščitene s sporazumom o izstopu ter bodo lahko še naprej prebivale v državi gostiteljici in pridobile pravice do stalnega prebivanja v državi gostiteljici tudi po izstopu Združenega kraljestva iz EU.

Državljani EU in Združenega kraljestva, ki bodo v prehodnem obdobju prispeli v državo gostiteljico, bodo imeli na podlagi sporazuma o izstopu enake pravice in obveznosti kot tisti, ki so prispeli v državo gostiteljico pred 30. marcem 2019.

Pravice državljanov Združenega kraljestva do prebivanja v EU-27

Da bi imeli državljani koristi od teh pravic, bodo morda morali zaprositi za nov status prebivanja v skladu z odločitvijo vsake države za tako imenovani konstitutivni ali deklarativni sistem.

Evropska komisija bo spremljala skladnost v državah članicah.

Shema EU za pridobitev statusa v Združenem kraljestvu

Državljani EU, EGP ali Švice v Združenem kraljestvu se bodo morali prijaviti v shemo EU za pridobitev statusa, da bodo lahko po 30. juniju 2021 še naprej živeli v Združenem kraljestvu.

Če bo prijava uspešna, bodo državljani EU pridobili pridobljeni status (podelitev pravice do stalnega prebivanja) ali status v pridobivanju (manj kot 5 let prebivanja v državi). Če ne bodo vložili prošnje, bo možna posledica izgon.

Ko bodo državljani EU s statusom v pridobivanju skupno 5 let zakonito prebivali v Združenem kraljestvu, bodo lahko zaprosili, da se njihov status prebivanja nadgradi v stalno prebivanje (pridobljeni status), ki zagotavlja več pravic in boljšo zaščito.

Shemo EU za pridobitev statusa EU bo nadzoroval neodvisni nadzorni organ v Združenem kraljestvu, ki bo obravnaval pritožbe državljanov EU in njihovih družinskih članov v zvezi z domnevnimi kršitvami njihovih pravic na podlagi sporazuma o izstopu, ter poročal institucijam, ki nadzorujejo izvajanje sporazuma o izstopu.

Izvajanje in spremljanje: pravice državljanov

Besedilo sporazuma o izstopu, ki se nanaša na pravice državljanov, je zelo natančno, tako da se lahko državljani EU nanj neposredno sklicujejo na britanskih sodiščih, državljani Združenega kraljestva pa na sodiščih držav članic. Določbe nacionalnega prava, ki niso v skladu z določbami sporazuma o izstopu, bo treba prenehati uporabljati.

V obdobju osmih let po izteku prehodnega obdobja se bodo lahko sodišča Združenega kraljestva obrnila na Sodišče EU s predhodnimi vprašanji glede razlage dela sporazuma o izstopu, ki se nanaša na pravice državljanov. Za vprašanja v zvezi z vlogo za pridobljeni status v Združenem kraljestvu se je osemletno obdobje začelo 30. marca 2019.

Izvajanje in uporabo pravic državljanov v EU bo spremljala Komisija, ki bo delovala v skladu s Pogodbama Unije.

Neodvisni nadzorni organ Združenega kraljestva bo dobil enaka pooblastila, kot jih ima Evropska komisija:

  • sprejemanje in preiskovanje pritožb državljanov Unije in njihovih družinskih članov

  • opravljanje poizvedb na lastno pobudo ter

  • vložitev tožb pred sodišči Združenega kraljestva v zvezi z domnevnimi kršitvami obveznosti, ki jih imajo organi Združenega kraljestva na podlagi dela sporazuma o izstopu, ki se nanaša na pravice državljanov

Nadzorni organ in Evropska komisija se bosta vsako leto prek skupnega odbora, ustanovljenega v okviru sporazuma o izstopu, obvestila o ukrepih, sprejetih za izvajanje in uveljavljanje pravic državljanov na podlagi sporazuma. Te informacije bi morale vključevati zlasti število in vrsto pritožb, ki se obravnavajo, ter vse nadaljnje ukrepe. 

Več informacij: